Rhaglen newydd i Brifysgolion sy’n helpu myfyrwyr o Gymru i ddarganfod cyfleoedd byd-eang


12.06.2019

Cafodd ‘Global Wales Discover’ – rhaglen sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru ac a ddatblygwyd gan British Council Cymru -  ei lansio’r wythnos hon yn cynnig nawdd i fyfyrwyr o Gymru sy’n astudio mewn prifysgolion yng Nghymru i dreulio cyfnod byr yn astudio, gweithio neu wirfoddoli mewn amryw o wledydd targed ledled y byd.

Global Wales Discover

Datblygwyd y rhaglen mewn ymateb i ffigurau sy’n dangos cyn lleied o fyfyrwyr prifysgol o Gymru sy’n astudio, gwirfoddoli neu fanteisio ar gyfleoedd profiad gwaith mewn gwledydd tramor fel rhan o’u hastudiaethau. Cynhaliwyd lansiad ffurfiol rhaglen ‘Global Wales Discover’ yng Nghanolfan Mileniwm Cymru nos Lun 10 Mehefin a chefnogwyd y digwyddiad lansio gan Brifysgolion y Deyrnas Unedig, Rhyngwladol (Universities UK International).

Dywedodd yr Athro Simon Haslett, Dirprwy Is-Ganghellor (Rhyngwladol a Chyfoethogi) Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a fynychodd y lansiad: “Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gyffrous iawn i fod yn rhan o fenter ‘Global Wales Discover’ a'r cyfleoedd y mae'r rhaglen yn eu cynnig i fyfyrwyr ledled Cymru. Credwn fod symudedd rhyngwladol yn rhoi cyfle mor werthfawr i'n myfyrwyr fel ein bod wedi’i ymgorffori yn ein Strategaeth Addysg Fyd-eang. Mae hefyd yn egwyddor sylfaenol wrth greu Academi Fyd-eang Cymru, sy'n darparu rhwydwaith ar gyfer symudedd myfyrwyr ar draws y byd.”

Meddai Jenny Scott, Cyfarwyddwr Gwlad British Council Cymru:

“Mae profiadau rhyngwladol yn creu cenhedlaeth o bobl ifanc yng Nghymru sydd â chysylltiadau byd-eang. Dengys astudiaethau hefyd bod myfyrwyr sy’n manteisio ar gyfle rhyngwladol yn fwy tebygol o ennill gradd uwch[1], bod yn gyflogadwy ac ennill cyflog uwch.”

“Bydd y rhaglen yma’n helpu i ddatblygu presenoldeb Cymru ledled y byd wrth gefnogi myfyrwyr o Gymru i dreulio amser mewn gwledydd sydd o ddiddordeb arbennig i Lywodraeth Cymru, gan gynnwys: UDA, Canada, Siapan, Qatar, Fietnam, India, Tsieina a’r Undeb Ewropeaidd gyfan. Bydd y lleoliadau yma’n helpu Cymru i ffurfio perthnasau newydd gydag unigolion, cyrff a sefydliadau yn y gwledydd hyn.”

Datblygwyd y rhaglen beilot £1.6m yma gan British Council Cymru gyda chymorth Llywodraeth Cymru a chynllun Cymru Fyd-eang fel rhan o ymateb Llywodraeth Cymru i argymhellion Adolygiad Diamond ynghylch cefnogi myfyrwyr sy’n dewis astudio dramor.

Nod y rhaglen yw mynd i’r afael â’r prinder myfyrwyr sy’n cael profiad rhyngwladol yn ystod eu cyfnod prifysgol drwy gynnig cyfleoedd byrdymor wedi’i hariannu sy’n hawdd i’w trefnu o amgylch cyrsiau’r myfyrwyr a’u hymrwymiadau teuluol a gwaith.

Global Wales Discover

Dywedodd Kirsty Williams, Y Gweinidog Addysg:

“Fel un a elwodd yn fawr o’r amser a dreuliais fel myfyriwr yn astudio dramor, rwy’n gwybod o brofiad cymaint y gall profiad o’r fath ehangu eich gorwelion”.

“Rydyn ni’n cymryd camau uniongyrchol i gynnig cyfleoedd, darparu cefnogaeth wedi’i dargedu a gwella cyfleoedd bywyd holl fyfyrwyr Cymru. Mae astudio’n rhyngwladol yn gyfrwng ardderchog i gynyddu symudedd cymdeithasol ac rwyf eisiau sicrhau bod y cyfleoedd yma ar gael i bawb, o bob cefndir a ledled Cymru gyfan.”

Meddai Kath Griffiths, arweinydd y rhaglenni astudio dramor ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: “Rydym wedi ymrwymo i greu graddedigion byd-eang ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae gennym bartneriaethau hirsefydlog rhagorol ledled y byd ac rwy'n annog pob myfyriwr i fanteisio ar y cyfle gwych hwn. Nid yn unig y mae’n cynnig cyfle addysgol gwych i fyfyrwyr ond mae’n brofiad sy'n newid bywyd. Rydym hefyd yn cefnogi ein myfyrwyr drwy gydol y broses.”

Gwahoddwyd Alex Roberts, un o raddedigion Y Drindod Dewi Sant, i siarad yn lansiad y rhaglen Global Wales Discover ac yn ystod ei haraith fe rannodd ei phrofiadau o astudio dramor gan danlinellu pwysigrwydd cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr Cymru I dreulio amser mewn gwledydd eraill. Siaradodd Alex hefyd am y ffordd y gwnaeth ei phrofiad o astudio dramor lywio ei ffordd o feddwl a'r effaith ddwys a gafodd arni ac ar ei hamser yn y Brifysgol yn ogystal â'i dewisiadau gyrfa ers iddi adael y Drindod Dewi Sant.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r rhaglen Global Wales Discover programme, ewch i https://wales.britishcouncil.org/en/global-wales-discover

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â chyfleoedd astudio dramor yn Y Drindod Dewi Sant, cysylltwch â Kath Griffiths drwy e-bostio k.griffiths@uwtsd.ac.uk

Nodyn i'r Golygydd

Gwybodaeth am raglen Global Wales Discover

Mae Global Wales Discover yn rhaglen beilot sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru drwy Gronfa Bontio’r Undeb Ewropeaidd.

Croesewir ceisiadau gan unrhyw Brifysgol yng Nghymru. Ni chaiff ceisiadau gan Brifysgolion y tu allan i Gymru na cheisiadau gan unrhyw sefydliadau neu unigolion eraill yng Nghymru eu hystyried.

I fod yn gymwys i dderbyn nawdd rhaid i’r myfyrwyr Cymreig sy’n ceisio fod yn ddinasyddion y Deyrnas Unedig neu fod yn breswylwyr sefydlog ac wedi byw yng Nghymru ers o leiaf tair blynedd.

Ebost am wybodaeth bellach: rosa.bickerton@britishcouncil.org

https://wales.britishcouncil.org/en/global-wales-discover

Gwybodaeth am Y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams

https://senedd.wales/people/kirsty-williams-ms/

Gwybodaeth am y British Council

Y British Council yw sefydliad rhyngwladol y Deyrnas Unedig ar gyfer cysylltiadau diwylliannol a chyfleoedd addysgiadol. Rydym yn gweithio gyda dros 100 o wledydd ledled y byd ym meysydd y celfyddydau a diwylliant, yr iaith Saesneg, addysg a’r gymdeithas sifil. Llynedd, fe wnaethom ni ymgysylltu â thros 65 miliwn o bobl yn uniongyrchol, a 731 miliwn yn gyfan gwbl wrth gynnwys cysylltiadau ar-lein, darllediadau a chyhoeddiadau. Rydym yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i’r gwledydd yr ydym yn gweithio gyda nhw ac yn newid bywydau drwy greu cyfleoedd, datblygu cysylltiadau a meithrin ymddiriedaeth. Sefydlwyd y British Council yn 1934 ac rydym yn elusen yn y Deyrnas Unedig sy’n cael ei llywodraethu gan Siarter Frenhinol ac yn un o gyrff cyhoeddus y Deyrnas Unedig. Rydym yn derbyn 15 y cant o’n grant cyllido craidd gan lywodraeth y Deyrnas Unedig. www.britishcouncil.org 

Gwybodaeth am gynllun Cymru Fyd-eang

Mae Cymru Fyd-eang yn bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Prifysgolion Cymru, British Council Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru sy’n amcanu i hyrwyddo sector addysg uwch Cymru yn rhyngwladol.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk