Rhwydwaith Menywod y Drindod Dewi Sant yn cynnal symposiwm Llesiant yn y Gweithle gyda’r siaradwr gwadd Bami Adenipekun


23.01.2019

Cynhaliodd Rhwydwaith Menywod y Drindod Dewi Sant symposiwm ar Lesiant yn y Gweithle ar 15 Ionawr a’r siaradwr gwadd oedd yr awdur Bami Adenipekun.

Bami yw awdur ‘Navigating your new normal: A road map for fulfilment after trauma.’

Siaradodd am ei gyrfa hyd yn hyn yn y digwyddiad yn yr Ystafell Ddarllen yng Nghyfnewidfa Ddylunio Alex yn y Drindod Dewi Sant.  

Cefnogwyd y symposiwm gan Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor Cynaliadwyedd ac Ymgysylltu yn y Drindod Dewi Sant, a’i nod oedd dod ag aelodau'r rhwydwaith at ei gilydd ar draws campysau i rannu arfer gorau, dysgu rhagor am gyfoethogi llesiant yn y gweithle ac ymgorffori Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei waith.

Meddai Caroline Thraves, Pennaeth Ysgol y Celfyddydau Cain a Chyfryngol yng Ngholeg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant: “Rydym ni wrth ein bodd bod Bami wedi gallu ymuno â Rhwydwaith Menywod y Drindod Dewi Sant ac adrodd ei hanes am fywyd ar ôl trawma, mae hi wir yn ysbrydoliaeth.”

Ynglŷn â Bami Adenipekun

A hithau’n awdur, hyfforddwr a siaradwr, sefydlodd Inspired To Soar Ltd, sy’n gwasanaethu pobl sy’n chwilio am foddhad yn eu bywydau wedi’r llanast a achosir gan drawma salwch difrifol, anaf neu brofedigaeth.  Teitl ei llyfr cyntaf yw Navigating Your New Normal: A Road Map for Life Fulfilment After Trauma.

Mae gan Bami radd Meistr mewn Datblygu Rhyngwladol a Hawliau Dynol yn ogystal â Thystysgrif mewn Astudiaethau Hyfforddiant Bywyd.

Mae Bami wedi meithrin perthnasoedd ag elusennau lleol ac yn y gorffennol mae wedi gwirfoddoli gyda Chymorth Cristnogol, elusen ddatblygu a leolir yn y DG.  Ar hyn o bryd mae’n gwirfoddoli gyda Breast Cancer Care sy’n elusen a leolir yn y DG sy’n cefnogi pawb sy’n cael ei effeithio gan ganser y fron yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth yn y gymuned.  

Mae manylion pellach ynglŷn â Bami ar gael yma: https://www.facebook.com/inspiredtosoar/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk