Sarah Beale, Prif Weithredwr CITB, yn derbyn Cymrodoriaeth Anrhydeddus


17.07.2019

Heddiw (dydd Mercher, 17 Gorffennaf), derbyniodd Sarah Green, Prif Weithredwr CITB, Gymrodoriaeth Anrhydeddus yn seremoni raddio’r Drindod Dewi Sant a gynhaliwyd yn Neuadd Brangwyn.

Sarah Beale 1

Daeth Sarah yn Brif Weithredwr CITB ym mis Ionawr 2017. Ers hynny, mae wedi arwain CITB drwy broses gonsensws lwyddiannus ac wedi lansio’r rhaglen ddiwygio o dair blynedd, ‘Vision 2020’, a wnaiff weld y sefydliad yn datblygu’n fwy ymatebol ac atebol i ddiwydiant. Yn fwy diweddar, bu Sarah wrth y llyw yn lansio Cynllun Busnes 2018-2021 diwygiadol, newydd y sefydliad, er mwyn helpu gwireddu’r rhaglen ‘Vision 2020’.

Rôl flaenorol CITB Sarah yn 2014 oedd Prif Swyddog Ariannol a Chyfarwyddwr Perfformiad Corfforaethol, wedi cyflawni rôl y Cyfarwyddwr Perfformiad Corfforaethol yn 2013.

Wrth dderbyn y gymrodoriaeth heddiw, meddai Sarah Beale:
“Rydw i'n teimlo hi’n fraint i dderbyn y wobr hon heddiw. Wrth glywed holl lwyddiannau’r myfyrwyr yma heddiw, ni allwn fod yn fwy balch i fod yn rhan o’r seremoni.

Diolch i'r Brifysgol am yr anrhydedd enfawr hwn ac rwy'n ymrwymo i barhau i'ch cefnogi mewn unrhyw ffordd y gallaf. Mae'n fraint i mi weithio gyda'r brifysgol fel partner yn fy mywyd gwaith. Rydym yn dewis ein partneriaid yn ofalus iawn ac mae cael partner sydd wedi cefnogi dros 25,000 o ddysgwyr yn wych - nid yn unig hynny ond partner sy'n rhoi’r dysgwr yn gyntaf bob amser a phartner sydd arloesi’n barhaus.

I’r graddedigion - dyma'ch diwrnod chi a llongyfarchiadau mawr i chi. Mae’n rhaid eich bod yn falch iawn o bopeth rydych chi wedi'i gyflawni. Mae'r byd yn newid ac mae'n llawn cyfleoedd i bobl â'r dalent sydd gyda chi.”

Mae wedi gweithio mewn amrywiaeth o uwch swyddi eraill, gan gynnwys Rheolwr Cyllid, Rheolwr Cenedlaethol ar gyfer Asesu Gweithwyr Profiadol, Pennaeth Cyllid a Chynllunio, Pennaeth Gwasanaethau Tramor a Phennaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Cyn iddi weithio i CITB, gweithiodd yn bennaf o fewn y sector ariannol, mewn amgylcheddau masnachol a sefydliadau dielw. Mae wedi arwain nifer o raglenni trawsnewidiol, gan gynnwys cyfuno cwmnïau, datblygu systemau ac amrywiaeth o brosiectau sy’n gysylltiedig â phobl a rheolaeth.

Cyflwynodd Barry Liles, Hyrwyddwr Sgiliau Cymru a Pro Is-ganghellor y Drindod Dewi Sant, Sarah i’r gynulleidfa.  Ychwanegodd yntau:

“Yn ei rôl bob dydd mae ei chyflawniadau yn niferus, ond heddiw rydym yn ei anrhydeddu mewn dwy ffordd arall. Yn gyntaf, fel prifysgol, rydym yn ei chydnabod am ei chyfraniad at ddatblygu sgiliau yng Nghymru.

Rydym hefyd yn cydnabod, trwy ei Chymrodoriaeth, yr angerdd aruthrol sydd ganddi ar gyfer cynhwysiant ac amrywiaeth yn y Diwydiant Adeiladu. Mae Sarah yn awyddus i ddefnyddio ei safle cenedlaethol i ddylanwadu ar y diwydiant a'i newid er gwell. Mae hi wedi canolbwyntio ar ystod o feysydd allweddol, un o ddiddordeb arbennig fu sicrhau cefnogaeth i iechyd meddwl yn y sector. Mewn perthynas â chynwysoldeb, mae'n herio'r diwydiant yn barhaus er mwyn sicrhau cynrychiolaeth a chyflogaeth briodol i unigolion o gefndir BAME a LGBT a hefyd i bobl ag anableddau.

Mae hi hefyd yn ymdrechu'n ddiflino i gael mwy o gynrychiolaeth ar gyfer menywod yn y maes adeiladu, mewn sector sy'n cael ei ystyried yn draddodiadol fel sector cyflogaeth sy'n cael ei ddominyddu gan ddynion. Mae bob amser yn chwilio am ffyrdd o annog ymgysylltiad a chael gwared ar rwystrau i fenywod i ddod i mewn i'r sector. Arweiniodd un o'i mentrau diweddaraf, yn gynharach eleni, at Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod CITB mewn adeiladwaith a welodd dros 600 o ferched o ysgolion ledled Cymru yn ymwneud â rolau gyrfa posibl mewn adeiladu.

I gydnabod ei chyflawniadau niferus, ei heffaith ar ddatblygu sgiliau yn y sector adeiladu ac ar gyfer gwneud gwahaniaeth yn gyffredinol, rwy'n cyflwyno Prif Weithredwr Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu i chi, Ms Sarah Beale.”

Sarah Beale 2

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663