Seremoni Wobrwyo ar gyfer Myfyrwyr Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol


14.05.2019

Yr wythnos ddiwethaf, cyflwynwyd tystysgrif a gydnabyddir yn rhyngwladol i fyfyrwyr blwyddyn olaf ar raglen BA Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant am ddysgu Mandarin yn ystod eu hastudiaethau.

Presentation of Certificates

Gan adlewyrchu natur fyd-eang y diwydiant lletygarwch, mae’r BA Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol yn cydnabod pwysigrwydd y farchnad dwristiaeth Tsieineaidd ac fel rhan o’u cwrs gradd, mae dysgwyr yn astudio cwrs Mandarin dwys. Mae gan y cwrs, a ddatblygwyd gan staff yn Athrofa Confucius y Drindod Dewi Sant, ffocws unigryw ar y sgiliau iaith sydd eu hangen yn y sector hwn.

O’r dwsin neu fwy o fyfyrwyr a gwblhaodd y modwl trochi Mandarin eleni, penderfynodd saith arall ymgymryd â’r HSK, prawf  hyfedredd iaith Llywodraeth Tsieina sy’n cael ei ystyried fel y safon aur ar gyfer Mandarin mewn busnes a masnach ledled y byd. Llwyddodd pob un ohonynt i ennill cymhwyster lefel 1 yr HSK gyda marciau eithriadol o uchel, ac mae ganddynt gyfle nawr trwy astudio ymhellach i fod yn gymwys i dderbyn ysgoloriaethau i astudio yn Tsieina.

I nodi cyflawniad y myfyrwyr, cynhaliwyd seremoni wobrwyo ar 9 Mai yn y Ganolfan Busnes a Diwylliant Tsieineaidd ar Gampws Busnes Abertawe o fewn y Drindod Dewi Sant.  Cyflwynwyd y tystysgrifau gan Gyfarwyddwr Athrofa Confucius, Jane Quan, a ddywedodd:

“Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr ar eu canlyniadau ardderchog. Mae’r diwydiant twristiaeth yn Tsieina yn tyfu’n gyflym ac rydym yn annog y myfyrwyr i weld drostyn nhw eu hunain y cyfleoedd gyrfa gwych sydd ar gael yn Tsieina.”

Presentation of Certificates

Yn ogystal dywedodd Cyfarwyddwr Rhaglen y radd Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol, John Howells:

“Mae myfyrwyr sy’n astudio’r radd BA (Anrh) Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol o’r farn fod modwl iaith dramor Mandarin a addysgir gan staff Athrofa Confucius yn fodwl heriol ond yn un eithriadol o bwysig. Ochr yn ochr â’r iaith Mandarin, addysgir Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol i’r myfyrwyr i roi dealltwriaeth iddynt o wahanol ddiwylliannau, yn enwedig yng nghyd-destun lletygarwch. Mae’r Brifysgol hefyd yn cynnig hyfforddiant ychwanegol mewn Mandarin i ddatblygu eu sgiliau ymhellach wedi iddynt gwblhau eu modwl iaith yn rhan o’u rhaglen radd. Mae canran sylweddol o fyfyrwyr yn dilyn y cwrs ychwanegol hwn o’u gwirfodd ac mae hyn wedi galluogi nifer ohonynt i astudio yn Tsieina ar ôl graddio.

 “Fel tiwtor rwy wrth fy modd â llwyddiant y modwl a’r rhaglen a gychwynnwyd gan Athrofa Confucius ac edrychaf ymlaen at weld y modwl yn cael ei addysgu i fyfyrwyr BA (Anrh) Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol ar ein campysau yn Llundain a Birmingham. Mae’n cynnig dimensiwn gwahanol i’w hastudiaethau a chyfleoedd sylweddol ar ôl iddynt raddio.”

I gael rhagor o wybodaeth am y BA Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/ba-international-hotel-management/

I gael rhagor o wybodaeth am Athrofa Confucius yn y Drindod Dewi Sant, gallwch naill ai fynd i https://www.uwtsd.ac.uk/confucius-institute/  neu gysylltu â Krystyna Krajewska drwy’r e-bost k.krajewska@uwtsd.ac.uk  

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk