Simon yn gwireddu ei freuddwyd i fod yn wneuthurwr ffilmiau yn Y Drindod Dewi Sant


20.03.2019

Wedi treulio’r 25 mlynedd diwethaf yn meddwl bod ei freuddwyd i fod yn wneuthurwr ffilmiau wedi dod i ben, mae Simon Howlett, myfyriwr ôl-raddedig, yn gwireddu ei botensial o’r diwedd, ers dechrau’r cwrs MRes Gwneud Ffilmiau Antur ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

Simon Howlett

Llun gan Michèle Wright

“Dechreuodd y daith yn Farnham 25 mlynedd yn ôl pan oeddwn yn fyfyriwr Ffilm mewn sefydliad a oedd yn goleg celf bryd hwnnw,” meddai Simon.  “Roeddwn yn caru gwneud ffilmiau ac yn wir mwynhau’r profiad o greu gwaith gyda fy nghyd-fyfyrwyr yn ystod yr hyn a fu’n gyfnod creadigol iawn.  Ar ôl graddio, symudais i Soho lle bues i’n gweithio mewn tŷ ôl-gynhyrchu ar Dean Street -  a oedd yn gyffrous iawn.   Ar y cychwyn, roeddwn i’n wir ei garu, ond ar ôl ychydig dechreuais gael fy nadrithio gan y ffordd o fyw a dechreuais ystyried mynd i gyfeiriad gwahanol.”

Er gwaethaf iddo gael cynnig dyrchafiad gan dŷ cynhyrchu yn Llundain a hyd yn oed ar ôl cael y cyfle i weithio ochr yn ochr ag un o’r prif wneuthurwyr ffilmiau dogfen, penderfynodd Simon nad oedd y diwydiant ffilm at ei ddant, ar y cyfnod hwnnw yn ei fywyd.  Yn hytrach, fe gymerodd lwybr gwahanol iawn ac fe aeth i weithio mewn ysgol canol dinas yn Llundain i redeg ei raglen profiad gwaith. 

 “Yn ystod y cyfnod hwnnw, rhoddais y gorau i’m huchelgais i wneud ffilmiau - er fy mod wedi gwneud ffilmiau am flynyddoedd cyn hynny, cyn hyd yn oed mynd i’r coleg.  Rhoddais y gorau i’r cyfan,” aeth Simon yn ei flaen.

Aeth ymlaen i weithio gyda phobl ifanc mewn amrywiaeth o wahanol gwmnïau ac fe hyd yn oed ddatblygodd ei raglenni hyfforddi a mentora ei hun i ddysgwyr - ond roedd ei ysfa i wneud ffilmiau’n dal i fod yna. 

 “Ar ôl byw yn Llundain ac yna Bryste, symudais i Gymru i bentref Pumpsaint ac mewn ymgais i ddod i adnabod pobl, dechreuais weithio fel tywysydd ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi”, ychwanega Simon.  “Pan oeddwn yna, penderfynodd fy nghydweithwyr a minnau y dylem ni wneud ffilm - fel jôc - wedi’i seilio ar fwstas corniog anhygoel ein rheolwr!  Roedd e’n edrych fel pe bai’n dod o dîm rhwyfo Rhydychen neu Gaergrawnt o’r 1930au a chawsom ein hysbrydoli gan y golwg hwnnw ynghyd â chefnlen sinematig godidog y Mwyngloddiau Aur, i fynd ati i wneud y ffilm. 

 “Felly penderfynais ysgrifennu sgript ar gyfer yr hyn a ddatblygodd yn ffilm fud - yn llawn ystrydebau a stereoteipiau’r genre - ac fe ddaeth talent anhygoel i’r amlwg.  Mewn diwrnod a hanner - ar ddiwedd y tymor wedi i’r mwyngloddiau gau - gwnaethom y ffilm hon. 

 “Yna, bues wrthi am gwpl o wythnosau’n golygu ac roeddwn yn credu mai dyna fyddai diwedd arni - diwedd y broses.  Cynhaliwyd dangosiad cyntaf y ffilm, o’r enw Fools’s Gold - a Dolaucothi Love Story yn y Coach House ym Mhumpsaint ac ni feddyliais amdano eto, dim ond ychydig o hwyl oedd y cyfan.  Ond, am sbort, bu inni gofrestru’r ffilm mewn cwpl o gystadlaethau a chawsom ein cynnwys ar y rhestr fer am wobr BAFTA Cymru!  Ni enillodd y ffilm, ond cawsom anogaeth wresog gan Kelvin Guy yng Ngŵyl Ffilm Bae Caerfyrddin a gwnaethom benderfynu ei gyflwyno i Ŵyl Ffilm Ryngwladol Cymru - ac fe wnaeth y ffilm a ddechreuodd yn jôc ennill! Bu inni ddechrau ei gyflwyno i wyliau ffilm rhyngwladol ac fe ddechreuodd ennill ar draws y byd.  Yn y pendraw, buom yn rowndiau terfynol 13 o wyliau ffilm a bu inni ennill wyth gwobr mewn gwahanol gystadlaethau - o India i’r Unol Daleithiau.  Roedd y peth yn anhygoel - ac yn sydyn, roedd y meddyliau a’r breuddwydion a fu gennyf am wneud ffilmiau 25 mlynedd ynghynt nawr yn dod i’r arwyneb unwaith eto.  Ar yr un pryd, roedd gennyf gariad at hyfforddi a mentora ac awydd i helpu i bobl eraill wireddu eu huchelgeisiau a’u gweledigaethau creadigol hwythau - a dyna pryd yr ystyriais fynd nôl i’r Brifysgol.

“Roeddwn wedi bod yn siarad gyda Kelvin Guy - sylfaenydd a chyfarwyddwr Gŵyl Ffilm Bae Caerfyrddin, a ddywedodd wrthyf ei fod am ddechrau gradd mewn Astudiaethau Ffilm yn Y Drindod Dewi Sant ac fe wnaeth i mi sylweddoli bod arna’i eisiau dychwelyd i fyd addysg - ac ar ôl cyfres o gyfweliadau, dechreuais fis Hydref diwethaf.”

Mae’r rhaglen MRes Gwneud Ffilmiau Antur yn rhaglen unigryw sy’n defnyddio tirluniau Gorllewin Cymru a’r ystod eang o weithgareddau awyr agored sy’n digwydd yn yr ardal. Mae’r cwrs hefyd yn cynnig cyfleoedd gwych i ffilmio chwaraeon eithafol, bywyd môr a bywyd gwyllt, tir arfordirol a mynyddig, gyda mewnbwn ymarferwyr sy’n gweithio yn y meysydd hyn drwy gydol y radd.

Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i’r sgiliau cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu craidd sydd eu hangen i gynhyrchu cynnwys ffilm a chyfryngau seiliedig ar antur. Mae’r cwrs hefyd yn cynnwys alldeithiau a phrosiectau byw - yn ogystal â dosbarthiadau ffurfiol - sy’n rhoi i fyfyrwyr brofiad o weithio mewn ystod eang o amgylcheddau ac ardaloedd.  Cyfuniad o’r cyfleoedd hyn yn ogystal â’r cyfle i gydweithio gyda’i gyd-fyfyrwyr a gyffrôdd Simon.

 “Erbyn hyn, mae gwir awydd arna’i i wneud ffilmiau,” â’i Simon yn ei flaen yn frwdfrydig.  “Rwy’n bwriadu gwneud nifer o ffilmiau, gan gynnwys ffilm hyd llawn, yn ystod y deng mlynedd nesaf - gyda phob un yn adeiladu ar y ffilm flaenorol - o ran criw, cysylltiadau, dosbarthiad, enw ac ati.  Rwyf wedi bod yn cario rhai o’r syniadau hyn yn fy mhen ers 25 mlynedd - llyfrau nodiadau llawn syniadau rwyf wedi’u cadw ac rwyf nawr yn eu hail-ddatblygu ac mae popeth i’w weld yn dwyn ffrwyth.

 “Ers dechrau yn y Brifysgol a chwrdd â’r darlithwyr a chyd-fyfyrwyr, mae’r syniadau’n wir wedi dechrau tanio a dod at ei gilydd.  Fy nymuniad yw gweithio hefyd gyda’r myfyrwyr israddedig; i gydweithio gyda nhw a’u gweld yn datblygu oherwydd yr un peth sydd wedi aros gyda fi ers fy nyddiau profiad gwaith yw’r ffaith fod cyfle’n aml yn rhwystr mawr at wireddu’ch uchelgeisiau.  Mae dod â’r ddwy elfen hon at ei gilydd - yr uchelgeisiau creadigol sydd gennyf ond hefyd fy awydd i helpu, hyrwyddo, meithrin ac annog eraill i ddilyn eu breuddwydion creadigol - wedi fy arwain at y foment hon a dyna sydd bellach yn dechrau digwydd, ers i mi ddechrau fy nghwrs yn Y Drindod Dewi Sant.”

Am ragor o wybodaeth ar y Radd Meistr mewn Ymchwil (MRes) mewn Gwneud Ffilmiau Antur yn Y Drindod Dewi Sant, ewch i:  https://www.uwtsd.ac.uk/mres-adventure-filmmaking/

Fool's Gold Poster

Gwybodaeth Bellach

 I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk