Trawsnewid addysgu a dysgu er budd pawb yng Nghymru


29.04.2019

Dychmygwch fyd heb y rhyngrwyd, ffonau symudol a'r cyfryngau cymdeithasol. Yn y byd hwnnw y crëwyd ein cwricwlwm cenedlaethol. Ond mae Addysg yng Nghymru yn newid.Mae cwricwlwm cenedlaethol newydd yn cael ei ddatblygu i fodloni anghenion ein plant a’n pobl ifanc yn well. Ac athrawon sy’n arwain y ffordd.

Young women sit facing each other around a table.

Nid yw’r cyfle i lunio rhywbeth arloesol a blaengar yn codi’n aml.

Dyma’ch cyfle chi i ymuno â ni ar y daith honno.

Ni fu fyth gwell amser i fod yn athro yng Nghymru ac mae’r Athrofa ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS), yn barod i’ch cefnogi wrth ichi gyflawni’ch nodau.

Yn ddarparwr addysg athrawon mwyaf Cymru, rydym yn darparu hyfforddiant cynradd ac uwchradd i gannoedd o ddarpar athrawon - pobl o bob oed, cefndir a phrofiad.

Ond mae ganddynt oll un peth yn gyffredin - maent i gyd am wneud gwahaniaeth i’r disgyblion dan eu gofal; maent i gyd am ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol i anelu’n uchel.

Serch hyn, rydym yn cydnabod y daw disgwyliadau newydd yn sgil cwricwlwm newydd - ac mae grŵp o athrawon ymrwymedig ac arweinwyr ysgol wedi ymuno â ni wrth greu model o addysg athrawon sy’n flaengar, ond wedi’i wreiddio mewn arfer gorau.

Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa (PDPA) yw’r cerbyd sy’n ein galluogi i wneud hyn, ac fe ddaw at ei gilydd y gorau o’r hyn sydd gan ysgolion partner ac addysg uwch i’w gynnig.

Mae ein casgliad o raglenni trawsffurfiol wedi’u creu i baratoi’r gweithlu ysgolion yng Nghymru at gyfnod newydd cyffrous.

Sefydlwyd y PDPA i bontio damcaniaeth ac arfer, ac fe’i hadeiladwyd yn gadarn ar sail pedwar diben ein cwricwlwm newydd, sef bod plant a phobl ifanc yn datblygu’n:

 • Ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes
 • Cyfranwyr mentrus, creadigol, sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith
 • Dinasyddion egwyddorol, gwybodus sydd yn barod i fod yn ddinasyddion i Gymru a’r byd
 • Unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas

 

Mae pob un o’r nodweddion hyn, yn ei rinwedd ei hun, o’r pwys mwyaf - ond gyda’i gilydd maent yn siapio cenhedlaeth o arweinwyr uchelgeisiol at y dyfodol.

Drwy roi’r dechrau gorau un mewn bywyd i’n plant a’n pobl ifanc, byddwn yn sicrhau bod Cymru gyfan yn ffynnu tu hwnt i’w ffiniau cymharol fach ac yn gwneud marc mwy fyth ar lwyfan y byd.

Mae chwe ‘Maes Dysgu a Phrofiad’ (MDPh) wedi cael eu sefydlu i helpu ysgolion i gyflawni’r pedwar diben, ac maent yn rhychwantu’r ystod oedran gyfan o 3 i 16.

Maent yn hyrwyddo ac yn darparu sail ar gyfer parhad a dilyniant, ac yn annog athrawon i weithio’n greadigol ac yn gydweithredol ar draws ffiniau pwnc traddodiadol.

Mae’r chwe MDPh a’u deunyddiau ategol, ar gael ichi roi sylwadau arnynt, ac maent yn cynnwys:

 • Celfyddydau mynegiannol
 • Iechyd a lles
 • Dyniaethau 
 • Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu
 • Mathemateg a rhifedd
 • Gwyddoniaeth a thechnoleg

A table of young women in the foreground of the photo discuss an image.

Mae ysgolion arloesol wedi datblygu datganiadau ‘pethau pwysig’ ar gyfer pob un o’r chwe MDPh sy’n amlinellu’r wybodaeth a’r sgiliau pwysicaf oll y dylid eu dysgu a’r nod yw gwneud yr hyn y mae plant a phobl ifanc yn ei ddysgu yn fwyaf perthnasol i’r byd sydd ohoni.

Mae’r Athrofa wedi bod ar flaen ac yng nghanol y broses werthuso hon.

Mae ein staff addysgu ac ymchwil arbenigol wedi cynorthwyo ysgolion arloesol wrth ddatblygu’r MDPh a fframwaith a luniwyd i olrhain cynnydd dysgwyr.

Yn gysylltiedig â hynny, mae cydweithwyr Yr Athrofa yn gweithio gydag athrawon ar hyn o bryd i nodi’r goblygiadau dysgu proffesiynol sy’n deillio o’r trefniadau newydd, yn barod ar gyfer cyflwyno’r cwricwlwm am y tro cyntaf yn 2022.

Nid oes yr un brifysgol arall yng Nghymru wedi ymwneud cymaint â’r broses ddiwygio ac rydym yn eithriadol o falch o’n cyfraniadau hyd yn hyn.

Meddai’r Athro Dylan Jones, Deon Yr Athrofa: “Dywedir yn aml na all ansawdd system addysg ragori ar ansawdd ei hathrawon.

“Ac nid yw hynny’n fawr o syndod, o gofio’r effaith arwyddocaol a pharhaol a gaiff athrawon ar y disgyblion yn eu gofal.

 “Mae athrawon yn weithredwyr newid ac hebddynt, does fawr o obaith i Gymru gyrraedd yr uchelfannau yr ydym ni i gyd yn anelu atynt.

Mae’r athrawon rydw i’n eu hadnabod yn angerddol, yn gadarn ac yn adfyfyriol a’r rhinweddau hyn fydd yn eu galluogi i fwrw ymlaen yn ddygn â’r system addysg newydd a chyffrous yr ydym wrthi’n ei datblygu ar y cyd.

 “Ond mae gan brifysgolion hefyd ran sylweddol i’w chwarae ac mae’n hanfodol fod gan athrawon y presennol a’r dyfodol y sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i ddarparu cwricwlwm cenedlaethol newydd Cymru.

 “Bydd gwella ansawdd yr hyfforddiant sydd ar gael, ar bob cam yn natblygiad gyrfa, yn hanfodol ac nid yw cynnal y status quo bellach yn opsiwn.

 “Dyna pam bod ein casgliad newydd o raglenni addysg athrawon wedi’u llunio gydag agenda ddiwygio uchelgeisiol Cymru yn gadarn mewn golwg.”

Gyda’i gilydd mae’r PDPA yn cynnig tair rhaglen arloesol sy'n arwain at Statws Athro Cymwysedig (SAC) - y cymhwyster sydd ei angen i addysgu mewn ysgolion gwladol yng Nghymru a Lloegr.

Mae’r rhain yn cynnwys:

Ôl-raddedig - TAR Cynradd (gyda SAC)

Ôl-raddedig - TAR Uwchradd (gyda SAC)

Israddedig - BA Addysg (gyda SAC)

Er mwyn rhoi’r profiad gorau posibl i’n darpar athrawon, mae’r PDPA yn falch o weithio gyda dros 100 o ysgolion partner ar hyd a lled De Cymru.

O Sir Benfro yn y gorllewin i Sir Fynwy yn y dwyrain, rydym yn darparu mynediad at ystod eang ac amrywiol o ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig.

Mae hyn yn sicrhau na fydd raid i ddarpar athrawon symud i’n cyfleusterau arloesol newydd ar lannau Abertawe, na champws hanesyddol Caerfyrddin, gan fod lleoliadau ysgol ar gael yn agosach o lawer i adref.

Mae angerdd staff yr ysgolion hyn at drawsnewid addysg, a thrawsnewid bywydau, yr un mor gadarn â’u harbenigedd, gwybodaeth a dealltwriaeth.

Meddai Russell Dwyer, Pennaeth Ysgol Gynradd Gymunedol St. Thomas, Abertawe:

 “Mae’n amser mor gyffrous i fod yn rhan o fyd addysg yng Nghymru. Oes, mae llawer o newidiadau’n digwydd a bydd, fe fydd yn cymryd amser, ymdrech ac ymroddiad i addasu i’r newidiadau hyn. Fodd bynnag, am y tro cyntaf, mae’r proffesiwn yn cael ei ofyn i siapio’r dyfodol ac nid oes unrhyw amheuaeth gennyf fod y gweithlu addysg yn ei gyfanrwydd yn barod i dderbyn yr her er lles pob disgybl yng Nghymru; wedi’r cyfan, dyna pam rydym yn gwneud yr hyn a wnawn bob un diwrnod. Yn athro, rydych yn gyson annog, cefnogi ac arwain unigolion i wneud eu gorau un. Dyma pam bod addysgu’n broffesiwn mor werth chweil, oherwydd ni ddylid bychanu’r effaith positif y gallwch ei gael ar fywydau plant a’r gymuned ysgol ehangach.

“Rydym yn falch o’r cyfraniadau a wnawn fel ysgol wrth yrru newid yn ei flaen ac yn arbennig yn ein rhan wrth ddatblygu Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA). Yn y byd newydd sydd ohono, lle mae’n rhaid cryfhau partneriaethau rhwng ysgolion a darparwyr AGA, rydym wedi bod ar reng flaen y cyfryw ymagwedd o fewn Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa (PDPA). Mae cyd-adeiladu cyrsiau PDPA cryf ac effeithiol, rhwng ysgolion a’r brifysgol, wedi arwain at raglenni a fydd yn rhoi i ddarpar athrawon gyfleoedd i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau yn seiliedig ar ymagweddau addysgegol presennol, materion yng nghyd-destun y byd 

go iawn a dysgu proffesiynol. Nid yn unig y bydd y cyfryw gyfleoedd yn paratoi unigolion yn effeithiol at eu blwyddyn gyntaf yn addysgu, ond byddant hefyd yn sicrhau bod pob un yn datblygu’n ymarferydd adfyfyriol, gyda’r gallu i dyfu drwy gydol eu gyrfa addysgu.

“Mae’n hanfodol bod gan y Cymry hyder yn eu system addysg; yn wir, mae ein plant yn haeddu system sy’n ennyn hyder o’r fath. Y meddylfryd presennol, ynghyd â’r ymrwymiad amlwg gan bawb i gyrraedd y nod, a fydd yn sicrhau llwyddiant ac yn galluogi i’r cyhoedd fagu hyder yn y system addysg. Dywedwyd bod llygaid y byd ar Gymru nawr a’i chenhadaeth genedlaethol i wella ei system addysg. Gadewch i ni wneud yn siŵr bod y byd yn parhau i’n gwylio a’n bod yn creu system i ymfalchïo ynddi. Heb os, dyma’r amser i ddod yn athro.”

Meddai Michelle Thomas, Pennaeth Ysgol Gymunedol Doc Penfro, Sir Benfro: 

“Mae addysgu’n yrfa werth chweil am y gallwch wneud gwahaniaeth oes i fywyd rhywun.  Byddwch yn datblygu gwyddonwyr, awduron, meddylwyr, peirianwyr, athrawon, dylanwadwyr ac arweinwyr y dyfodol!  Dewch i ymuno â’r proffesiwn i ysbrydoli a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl! 

 “Mae hwn yn amser cyffrous i fyd addysg yng Nghymru ac yn amser gwych i ymuno â PDPA i fanteisio ar gyfleoedd y cwricwlwm newydd. Lluniwyd y rhaglen mewn partneriaeth a chaiff ei chyflwyno hefyd gan athrawon.  Byddwch yn gweithio o fewn rhwydwaith o ysgolion, a fydd yn eich adnabod gydol eich rhaglen ac a fydd yn ysu i chi, yn ogystal â’r disgyblion, lwyddo!”

Mae PDPA yn cydnabod na all system addysg ragori ar ansawdd ei hathrawon, ac ni ellir cyflwyno ein cwricwlwm newydd heb broffesiwn addysg uchelgeisiol a gefnogir yn dda.

Dyna pam ein bod yn ei ystyried yn genhadaeth gennym i ddatblygu addysgwyr bywiog, brwdfrydig ac ymgysylltiol sy’n ymrwymo i ddysgu parhaus.

P’un a ydych yn ystyried newid gyrfa neu’n dechrau eich gyrfa, nid yw’n rhy hwyr dechrau cwrs addysg athrawon ac ysbrydoli cenhedlaeth.

Felly ymwelwch â’n gwefan www.uwtsd.ac.uk/cy/addysg-athrawon/ - a gwnewch wahaniaeth… Addysgwch!

Five young women and one man sit in a line at a table and look towards something off-screen as if interested. .

Nodyn i'r Golygydd

Bydd ein darpar athrawon yn elwa ar:

 • Gyfanswm o 24 wythnos yn hyfforddi mewn dau leoliad ysgol
 • 12 wythnos o hyfforddiant prifysgol
 • ‘Tîm o gwmpas y darpar athro’ sy’n darparu cymorth bugeiliol ac academaidd
 • Pontio damcaniaeth ac arfer yn y brifysgol ac mewn ysgolion
 • Treulio amser mewn lleoliad amgen
 • Datblygu sgiliau ymchwil
 • Profiad ‘dethol’ trochi mewn maes arfer penodol
 • Mynediad i’r cwricwlwm diweddaraf un a datblygiadau dysgu proffesiynol
 • Ein cynhadledd Anelu at Ragoriaeth flynyddol, sy’n cynnwys dros 500 o ddarpar athrawon, staff ysgol a darlithwyr

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk