Trawsnewid cenhedlaeth – gwnewch y gwahaniaeth… addysgwch!


15.08.2019

Mae ADDYSG yn newid – ac athrawon sy’n arwain y ffordd. Caiff cwricwlwm newydd ei ddatblygu i ysbrydoli cariad at ddysgu a chreadigrwydd. Mae hwn yn gyfnod cyffrous ac anaml y daw cyfle i greu rhywbeth arloesol sy’n arwain y byd.

Picture of Student teachers on placement at Parkland Primary School in Swansea with class teacher and pupils

Felly os ydych chi’n meddwl am newid gyrfa, neu os ydych chi ar fin cychwyn eich taith, dyw hi byth yn rhy hwyr i ddechrau eich addysg fel athro ac ysbrydoli cenhedlaeth.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw darparwr addysg athrawon mwyaf Cymru ac mae’n cynnig hyfforddiant cynradd ac uwchradd i gannoedd o fyfyrwyr bob blwyddyn.

Mae dau brif lwybr at ddod yn athro, a’r cyntaf yw drwy ein rhaglen BA Addysg israddedig (gyda statws ANG).

Mae’r rhaglen tair blynedd hon yn canolbwyntio ar astudio proffesiynol ar draws ystod oedran lawn addysg gynradd ac mae’n cynnig dealltwriaeth drylwyr o’r cwricwla statudol ar gyfer ysgolion cynradd.

Yr ail lwybr i mewn i ddysgu yw ein cwrs TAR blwyddyn o hyd (gyda statws ANG), sy’n cynnig llwybrau Cynradd ac Uwchradd gan ddibynnu ar ba sector rydych chi’n dymuno mynd iddo.

Mae’r TAR yn gwrs ymarferol, sy’n cynnig cyfle unigryw i ddarpar athrawon ddysgu yn y swydd yn un o’n 120 o ysgolion partner.

Mae myfyrwyr TAR yn treulio 12 wythnos o’r flwyddyn ar ein campws newydd sbon ar y glannau yn Abertawe a 24 wythnos mewn ysgolion ar hyd a lled de Cymru – felly gallwch astudio’n agosach at adref.

Caiff y ddau lwybr i mewn i ddysgu eu cyflwyno gan Bartneriaeth Dysgu Proffesiynol ein Hathrofa, sy’n gyfuniad creadigol o staff ysgol a phrifysgol yn cydweithio i gyflwyno addysg athrawon.

Mae’r Bartneriaeth yn cynnig mynediad unigryw at rai o ysgolion gorau Cymru ac yn paratoi ein darpar athrawon i gyd ar gyfer gyrfa gyffrous a boddhaus mewn proffesiwn sy’n rhoi cymaint i gymaint o bobl.

Bu’r Athro Dylan Jones, Deon Athrofa Addysg Y Drindod Dewi Sant, yn gweithio mewn ysgolion am yn agos i 30 mlynedd gan gynnwys bron dau ddegawd yn bennaeth cyn ymuno â’r brifysgol.

Dywedodd: “Dywedir yn aml na all ansawdd system addysg fod yn well nag ansawdd ei hathrawon a dyw hynny ddim yn syndod, o ystyried yr effaith sylweddol a pharhaus mae athrawon yn ei chael ar y disgyblion yn eu gofal.

“Asiantau newid yw athrawon a hebddyn nhw, does fawr o siawns gan Gymru i gyrraedd yr uchelfannau rydym ni i gyd yn anelu atyn nhw. Mae’r athrawon rwyf i’n eu hadnabod yn angerddol, gwydn ac adfyfyriol a’r nodweddion hyn fydd yn eu galluogi i symud y system addysg newydd a chyffrous rydym ni’n ei chreu yn ei blaen.

“Mae ein cwricwlwm newydd yn arloesol ac yn edrych i’r dyfodol ac mae cyfres newydd Partneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa o raglenni addysg athrawon wedi’u cynllunio gydag agenda diwygio uchelgeisiol Cymru yn chwarae rhan flaenllaw.

“Fel y dywedodd y Gweinidog Addysg Kirsty Williams yn ystod ei hymweliad diweddar â’r Drindod Dewi Sant, mae dysgu’n fraint a gyda’n gilydd rydym ni i gyd yn gyfrifol am sicrhau bod pob person ifanc yng Nghymru’n cael cyfle cyfartal i gyflawni’r safonau uchaf posibl.

“Felly dewch i ysbrydoli cenhedlaeth - gwnewch y gwahaniaeth… Addysgwch!”

Ym mis Mehefin 2018, daeth Partneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa yn un o bedwar darparwr hyfforddi a ddewiswyd i gynnig addysg athrawon yng Nghymru y tu hwnt i 2019.

Mae’r gymeradwyaeth hon yn sicrhau y bydd canolfan hyfforddi athrawon hynaf Cymru – a osodwyd ar y brig yng Nghymru yn Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr eleni – yn parhau i hyfforddi athrawon newydd ymhell i’r dyfodol.

I gael rhagor o wybodaeth a chofrestru eich diddordeb mewn dod yn athro, ewch i www.uwtsd.ac.uk/teacher-education/

Bydd myfyrwyr TAR Y Drindod Dewi Sant Stacey Williams, Laura Evans ac Ayse Gunduz yn graddio'r mis hwn. Dyma eu hargraff o’u taith at ddod yn athrawon …

Stacey Williams: “Drwy gydol y cwrs cefais fy ysbrydoli gan y tiwtoriaid oedd bob amser yn creu darlithoedd perthnasol a difyr oedd yn cynnig dealltwriaeth ddofn i fi o fyd addysgu. Roedd hwn yn gyfle i fi ehangu fy ngwybodaeth am y cwricwlwm, dysgu strategaethau newydd a mynychu cynadleddau sydd wedi rhoi amrywiaeth o sgiliau a thechnegau i fi, ac rwyf i wedi’u defnyddio drwy gydol fy lleoliadau ysgol. Rwyf i wedi gwneud ffrindiau gwych a dysgu ffyrdd hwyliog ac arloesol i gydio yn nychymyg y disgyblion a’u hennyn i ddysgu. Rwyf i’n llawn cyffro i fod yn yn graddio a dweud ‘Rwyf i’n athrawes’ er mwyn i fi allu helpu plant i ddysgu’r sgiliau a’r wybodaeth y gallan nhw eu defnyddio am weddill eu bywydau.”

Laura Evans: “Mae Y Drindod Dewi Sant wedi rhoi cymaint o gyfleoedd a phrofiadau gwych i ni gyfoethogi ein crefft a’n gwybodaeth ond dydych chi ddim yn dysgu sut i ddod yn athro gwirioneddol tan i chi fynd allan ar leoliad. Mae’r gefnogaeth a’r arweiniad rwyf i wedi’u derbyn yn golygu fy mod i’n barod ac yn hyderus i fynd allan i ddysgu a byw’r freuddwyd!”

Ayse Gunduz: “Mae’r cwrs TAR wedi bod yn brofiad dysgu unigryw a chyffrous. Mae Y Drindod Dewi Sant wedi bod mor gefnogol. Roedd fy lleoliadau ysgol yn wych ac yn darparu arweiniad cyfeillgar, parhaus a chyngor arbenigol. Rwyf i’n teimlo’n gyffrous i fod yn graddio’r haf hwn ac yn edrych ymlaen at ddechrau fy swydd ddysgu gyntaf.”

Caption: Myfyrwyr TAR Stacey Williams, Laura Evans, Ayse Gunduz a Robert Booth ar leoliad yn un o ysgolion partner arweiniol Y Drindod Dewi Sant, Ysgol Gynradd Parkland, gyda’r athrawes Catrin Parton a disgyblion.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk