Triathlon Abertawe Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant - Cyngor arbenigol i ddechreurwyr cyn y ras fawr ar Fehefin 2


04.04.2019

Yma cawn ychydig o gyngor gan Geraint Forster, Cyfarwyddwr Rhaglen - BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn Y Drindod Dewi Sant, a thriathletwr profiadol, i’r rheini sy’n bwriadu mentro i fyd y triathlon gyda Thriathlon Abertawe eleni ar 2 Mehefin, sy’n cael ei drefnu gan Activity Wales Events ac sydd wedi ei noddi gan Y Drindod Dewi Sant.

Nofio

Rhaid nofio 750m a hynny yn noc Tywysog Cymru yn SA1. Mae ansawdd y dŵr o safon ymdrochi, ond mae nofio mewn dŵr agored yn wahanol iawn i nofio mewn pwll, felly dyma ychydig o gyngor i’ch helpu i wneud yn fawr o’ch profiad:

 

 1. Mae siwt wlyb yn hanfodol - ar ddechrau Mehefin bydd tymheredd y dŵr yn dal yn eithaf oer. Mae siwt wlyb arbenigol ar gyfer nofio’n ddelfrydol, fodd bynnag bydd siwt wlyb gyffredin / syrffio’n ddigon da ar gyfer eich tro cyntaf. Weithiau mae’n bosibl llogi siwt wlyb nofio.
 2. Dewch yn gyfarwydd â dŵr agored - bydd nofio nifer o weithiau o’ch traeth lleol gyda phartneriaid hyfforddi, er mwyn ymgyfarwyddo â’r dŵr oer a methu â gweld, yn gymorth mawr ichi ar ddiwrnod y ras. Cadwch yn agos at y lan ac o fewn eich dyfnder er diogelwch.
 1. Dewiswch y safle gorau i chi - Os ydych chi’n nerfus, neu’n nofiwr gwannach, ewch naill ai i’r ochr neu i’r cefn er mwyn osgoi’r dŵr sy’n tasgu a’r cicio. Ystyriwch oedi am funud hyd yn oed, i’r brif haid symud ymlaen cyn i chi gychwyn - wedyn bydd gennych chi ddigon o le i chi’ch hun.
 2. Gwiriwch eich offer - yn ddelfrydol trefnwch wasanaeth proffesiynol ar gyfer eich beic, ond man lleiaf, gwnewch yn siŵr bod eich beic yn gweithio’n iawn - dydych chi ddim eisiau i’ch triathlon cyntaf ddod i ben oherwydd problem fecanyddol.

 

Beic

Mae’r llwybr beicio’n wastad gyda golygfeydd prydferth, gan ymestyn allan ar hyd yr arfordir.

 

 1. Bwytwch ac yfwch - ar gefn eich beic yw’r lle mwyaf hwylus i lenwi’ch corff â hylif ac egni. Llenwch botel ddŵr â diod chwaraeon (nid y math pefriog) a thapiwch geliau neu farrau egni wrth diwb uchaf (croesfar) eich beic er mwyn gallu cael pryd bach wrth feicio.
 2. Pwyllwch i ddechrau – mae angen ychydig o amser i’ch corff addasu o nofio i feicio, felly cymerwch bwyll am y cilomedrau cyntaf.

 

Rhedeg

Rhedeg ar dir gwastad trwy dorfeydd brwdfrydig i orffen ar y llwyfan yn Sgwâr y Castell a dathlu’ch camp!

 

 1. Ymarferwch redeg oddi ar y beic - bydd eich coesau’n teimlo fel jeli am y 5-10 munud cyntaf. Gallwch ddod i arfer â hyn drwy loncian ychydig bob tro byddwch yn gorffen cyfnod ymarfer ar y beic - bydd loncian am hyd yn oed 5 munud yn eich helpu i ymgyfarwyddo.
 2. Gall strategaeth cerdded-rhedeg weithio’n dda - weithiau, gall cymryd ambell hoe fer i gerdded nifer o weithiau eich helpu i orffen y rhedeg yn gynt a mwy cyfforddus.

Newidiadau

Gall y newid yn syth o un ddisgyblaeth i’r nesaf achosi’r straen fwyaf - dyma ychydig o gyngor i’ch helpu:

 

 1. Ymarferwch newid - gall hyd yn oed fynd drwy’r drefn yn eich pen eich helpu i wneud yn siŵr na fyddwch yn anghofio unrhyw beth (ac osgoi’r embaras o orffen y ras gyfan yn gwisgo’ch helmed beicio!).
 2. Cymerwch eich amser - efallai y bydd eich pen yn troi ychydig wrth i chi ddod allan o’r dŵr - mae hyn yn naturiol. Cymerwch eich amser, cerddwch allan o’r dŵr, anadlwch yn ddwfn nifer o weithiau ac ymdawelu. Os rhuthrwch chi, byddwch chi’n siŵr o wneud camgymeriadau.
 1. Gwisgwch eich dillad rhedeg/beicio dan eich siwt wlyb - nid yw’n syniad da ceisio newid yn gyhoeddus heb dynnu sylw, â'ch gwynt yn eich dwrn! Gwisgwch eich siorts a’ch top dan eich siwt wlyb - byddan nhw’n sychu’n gyflym ar y beic.

 

Yn anad dim - mwynhewch. Dim ond un cyfle y cewch chi i wneud eich triathlon cyntaf!

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk