Un o raddedigion y Blynyddoedd Cynnar Y Drindod Dewi Sant ar restr fer Gwobrau Addysg Prydain 2019


24.01.2019

Mae Karen Llewellyn, a raddiodd yn ddiweddar o’r BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, wedi cyrraedd rhestr fer rownd derfynol Gwobrau Addysg Prydain eleni.

Karen Llewellyn

A hithau’n un o dri o Gymru a enwebwyd ar gyfer Gwobr yn y categori ‘gradd’ eleni, mae Karen wrth ei bodd bod ei chyflawniadau wedi’u cydnabod gan y panel o feirniaid ac mae’n edrych ymlaen at fynd i’r seremoni a gynhelir ym Manceinion ar 31 Ionawr.   

Sefydlwyd Gwobrau Addysg Prydain i hyrwyddo rhagoriaeth ym myd addysg ym Mhrydain - gan ddynodi a dathlu unigolion sydd wedi rhagori yn y system addysg.    

Bydd panel o feirniaid arbenigol yn penderfynu ar yr enillwyr a bydd yr enwebeion yn cael eu barnu ar nifer o feini prawf yn cynnwys graddau, gweithgareddau allgyrsiol, ymwybyddiaeth gymunedol ac entrepreneuriaeth.

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at y seremoni wobrwyo,” meddai Karen a oedd yn un o’r garfan gyntaf o fyfyrwyr i raddio o raglen radd hyblyg, arloesol y Drindod Dewi Sant dros ddwy flynedd, sef BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar).

“Mae cael f’enwebu yn y categori gradd a bod yn un o dri o Gymru i gyrraedd y rownd derfynol yn anrhydedd fawr.   Graddiais fis Rhagfyr diwethaf gyda gradd anrhydedd ddosbarth cyntaf - ac rwy’n dal i ddathlu!” ychwanega Karen.

Yn flaenorol gweithiai Karen fel Gwarchodwr plant yn Abertawe a bellach mae’n darlithio yng Ngholeg Gŵyr, Abertawe yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ddysgwyr.

“Roeddwn i wedi mwynhau'r cwrs yn fawr ac er ei fod yn waith caled, ces i gymaint o wybodaeth ac rydw i bellach wedi gallu ei throsglwyddo i fy rôl addysgu newydd.

“Roeddwn i’n warchodwr plant cofrestredig am 13 blynedd ac roeddwn i’n dal i wneud hynny tra oeddwn i hefyd yn astudio ar gyfer fy ngradd.  Astudio am y radd a roddodd yr hyder i mi wneud cais am swydd lawn amser yng Ngholeg Gŵyr lle roeddwn i eisoes yn addysgu'n rhan amser, ond heb gael yr hyder i gymryd y naid i fynd yn llawn amser.   Daeth y swydd yn wag ac ar ôl cael y wybodaeth roedd ei hangen arnaf yn ystod f’astudiaethau ces i’r hyder i wneud cais.   Mae wedi bod yn wych.   Dechreuais i fis Medi diwethaf ac rwy’n mwynhau mas draw!

“Doeddwn i byth yn meddwl y byddwn i’n cwblhau gradd,” ychwanega Karen.   “Roedd hi bob amser yn nod yn y pen draw ond gyda dau o blant, doeddwn i ddim yn siŵr a fyddwn i’n gallu ei gwneud hi - ond llwyddais i jyglo popeth.   Byddwn i’n dweud wrth unrhyw un sydd â diddordeb mewn mynd yn ôl at addysg, am wneud hynny.   Gwnes i’r radd lwybr hyblyg a oedd yn ffitio’n berffaith o gwmpas fy nheulu.   Mae wedi agor cynifer o ddrysau gwahanol i mi - roeddwn i’n dwlu arni hi.”

Gan ddilyn rhaglen gywasgedig lwybr carlam, enillodd Karen radd BA (Anrh) lawn mewn dwy flynedd.  Roedd Karen hefyd yn un o’r myfyrwyr cyntaf i raddio gyda’r dyfarniad newydd Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar a gydnabyddir gan Ofal Cymdeithasol Cymru ar y rhestr o gymwysterau i weithio yn sector y Blynyddoedd Cynnar.

Lluniwyd y radd benodol hon i roi cyfle i rieni â phlant ifanc a theuluoedd astudio.   Cynhelir darlithoedd fel arfer un noswaith yr wythnos ac ar rai Sadyrnau gan ganiatáu i fyfyrwyr barhau â’u hymrwymiadau gwaith.  Cyflwynir y cwrs mewn amgylchedd cefnogol, difyr a diddorol ac mae'n archwilio pob agwedd ar les a datblygiad cyfannol plant. Caiff myfyrwyr gymorth i ddod yn raddedigion hyderus gyda chymhwysedd proffesiynol i ddatblygu’n ymarferwyr effeithiol.

Glenda Tinney, darlithydd yn y Blynyddoedd Cynnar yn y Drindod Dewi Sant, a enwebodd Karen am y wobr hon ac mae’n ymfalchïo’n fawr yn ei chyflawniadau ac yn yr ymroddiad a’r ymrwymiad a ddangosodd yn ystod ei hastudiaethau.

“Ymunodd Karen â ni ar y cwrs hyblyg dwy flynedd ac ar y pryd, roedd hi’n gweithio’n warchodwr plant,” meddai Glenda.   “O’r tro cyntaf i mi gwrdd â Karen, roeddwn i’n gwybod ei bod hi’n mynd i fod yn fyfyrwraig arbennig iawn a daeth hi’n rhan ragorol o’r garfan.   Daw’r myfyrwyr ar y cwrs hyblyg atom ni gyda’r nos ar ôl gwaith ac roedd hi bob amser yn ymrwymedig, bob amser yn gweithio’n galed - bob amser yn mwynhau’r sgwrsio a’r trafod a bob amser gyda hiwmor.   Mae ganddi lawer iawn o wybodaeth am y Blynyddoedd Cynnar ac am y pwnc felly roedd hi'n ddewis amlwg i fod ar y blaen am Wobrau Addysg Prydain.”

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau Blynyddoedd Cynnar a gynigir yn y Drindod Dewi Sant - ar ei champysau yn Abertawe a Chaerfyrddin - cysylltwch â g.tinney@uwtsd.ac.uk neu 01267 676605

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk