Un o raddedigion y Drindod Dewi Sant ar y rhestr fer am wobr ‘Star Women in Business’


19.03.2019

Mae un o gyn-fyfyrwyr y rhaglen MA Arfer Treftadaeth ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Llambed wedi’i dewis ar y rhestr fer mewn dau gategori ar gyfer gwobrau ‘Star Women in Business’.  

Marie Woods 1

Marie Woods yn arwain gweithdy yn ystod Ysgol Haf Tseiniaidd a gynhaliwyd ar gampws Llambed y llynedd

Mae Marie Woods, a enillodd raddau BA Archaeoleg ac MA Arfer Treftadaeth yn ystod ei chyfnod yn y Brifysgol, ar y rhestr fer o blith cannoedd o geisiadau am y gwobrau tra nodedig.   A hithau wedi’i dewis i fod ar y rhestr fer ar gyfer y categorïau ‘Seren Newydd’ a ‘Seren Ddigidol’, sefydlodd Marie ei chwmni, Heritage Adventures Ltd, yn 2015 gyda’r nod o gynnig amrywiaeth cyffrous o ddigwyddiadau a gweithdai treftadaeth i ysgolion a’r cyhoedd. Mae’r cwmni hefyd yn darparu gwasanaeth ymgynghori o safon ym maes treftadaeth i amgueddfeydd a grwpiau treftadaeth.   Meddai Marie Woods:     

“Ar ôl gadael y brifysgol es i weithio i Eden Camp ym Malton yn gyntaf cyn symud i Amgueddfa ac Oriel Gelf Doncaster a Neuadd, Amgueddfa a Pharc Cusworth. Yn dilyn y profiadau hyn, penderfynais sefydlu Heritage Adventures Ltd. Cwmni ydyw sydd wedi ymroi i addysg a gwasanaeth ymgynghori ym maes treftadaeth. Mae’n galluogi grwpiau ysgol a’r cyhoedd i ddysgu am y gorffennol gan ddefnyddio archaeoleg arbrofol a’u hannog i fynd ati i ddarganfod pethau drostyn nhw'u  hunain. 

Mae Heritage Adventures hefyd yn darparu gwaith ymgynghori ar gyfer amgueddfeydd, atyniadau a grwpiau treftadaeth sydd â llai o arian efallai ond sydd â stori bwysig i’w hadrodd. Yn ddiweddar mae’r cwmni wedi cwblhau pecyn addysg ar gyfer y Central Tramway Company a dadansoddiad o grochenwaith ar gyfer Grŵp Treftadaeth Nidderdale Chase.

Marie Woods 2

Marie yn arwain criw ar un o deithiau treftadaeth ei chwmni newydd

Mae’r gwobrau newydd ‘Star Women in Business’ yn ddigwyddiad dynamig sy’n torri tir newydd a fydd yn cymeradwyo ac yn dathlu amrywiol gampau, ymdrechion a chreadigrwydd menywod yn ardal Gogledd Swydd Efrog.  Mae Marie yn eithriadol o falch o gynnydd ei chwmni ac yn edrych ymlaen at fod yn rhan o’r digwyddiad.  Ychwanegodd:

“Roedd yn syndod mawr i mi i gael fy enwebu ar gyfer gwobrau ‘Star Women in Business’ a chael fy newis ar y rhestr fer. O edrych ar yr ymgeiswyr llwyddiannus eraill mae’n ymddangos mai archaeoleg a threftadaeth yw’r eithriad, ond dwi’n hynod o falch â pha mor bell mae’r cwmni wedi dod mewn amser mor fyr a dwi’n falch iawn i godi ymwybyddiaeth o’m sector. 

Dwi wedi cael cefnogaeth wych gan deulu a ffrindiau a fyddwn i ddim lle ydw i heddiw oni bai amdanyn nhw. Felly, beth bynnag fydd y canlyniad ar 12 Ebrill, dwi wrth fy modd i fod yn rhan o’r cyfan a dwi’n gyffrous i weld i ble yr aiff y cwmni o fan hyn.”

Yn ystod ei chyfnod yn y Drindod Dewi Sant, tiwtor personol Marie oedd Dr Katharina Zinn ac nid yw llwyddiant ei chyn-fyfyrwraig yn syndod o gwbl iddi.  Dywedodd Dr Zinn, sy’n Uwch Ddarlithydd mewn Archaeoleg a Threftadaeth yr Aifft  ar gampws y Drindod Dewi Sant yn Llambed:

“Bu Marie’n astudio BA Archaeoleg o 2009 i 2012 ac MA Arfer Treftadaeth o 2012 tan iddi raddio yn Ionawr 2015. Nid yw ei llwyddiant gyda’i chwmni newydd yn fy synnu o gwbl oherwydd gwyddwn fod Marie yn fyfyrwraig ymroddgar iawn a wnaeth oresgyn cyfnodau anodd gan ddangos ei natur benderfynol a’i haeddfedrwydd.  Yn ystod ei MA, arbenigodd mewn amgueddfeydd ac yn enwedig gwaith allgymorth ond ar yr un pryd bu hefyd yn gweithio mewn archaeoleg fasnachol.

Ar ôl graddio bu’n gweithio yn Amgueddfa Doncaster ac Eden Camp cyn penderfynu dilyn ei diddordeb a oedd eisoes wedi llywio’i thraethawd hir MA – gwaith amgueddfa, diwylliant materol ac allgymorth – gan sefydlu ei chwmni Heritage Adventures.   Roeddem yn ffodus iawn i allu argyhoeddi Marie i ymuno â ni fel darlithydd gweithdy yn yr ysgol haf ar Astudiaethau Tsieineaidd yn Llambed ym mis Gorffennaf 2017.  Yn ystod yr Ysgol Haf cynhaliodd weithdy allgymorth ar gyfer ymchwilwyr ar ddechrau’u gyrfa a  myfyrwyr PhD, a gafodd croeso brwd gan y cyfranogwyr oedd yn bresennol.  Hoffwn ddymuno’n dda i Marie i’r dyfodol.”

Ynglŷn â’i hamser yn fyfyrwraig ar gampws y Drindod Dewi Sant yn Llambed, meddai Marie:

“Bûm yn astudio yn Llambed rhwng 2009 a 2014. Cwblheais radd mewn Archaeoleg a gradd Meistr mewn Arfer Treftadaeth.  Cefais lawer o hwyl yn rhan o’r Adran Archaeoleg gan fod cymaint o brosiectau i fynd i’r afael â nhw. Roedd fy mhrofiadau yn Ystrad Fflur a Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn wych, nid yn unig o ran y cloddfeydd, ond hefyd gan fy mod wedi cael cyfle i weithio gyda’r cyhoedd ac ysgolion lleol. Fel rhan o fy MA canolbwyntiais ar Addysg Treftadaeth ac Allgymorth gan lunio fy nhraethawd hir ar y thema hon.” 

Cynhelir seremoni wobrwyo ‘Star Women in Business’ ddydd Gwener 12 Ebrill am 11.30am yn Scarborough Spa.

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663