Un o raddedigion Y Drindod Dewi Sant yn datblygu busnes gwledig llwyddiannus


17.05.2019

Wrth i ddiwydiant twristiaeth Cymru ddathlu Wythnos Dwristiaeth Cymru (11 – 19 Mai), mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu llwyddiant un o’i graddedigion yn y sector cyffrous a hynod werthfawr hwn.

Llety Cynin

Graddiodd Elizabeth Davies, perchennog Llety Cynin – cyrchfan fach sy’n cynnwys bwyty, clwb iechyd a gwesty – â gradd Meistr o Ysgol Fusnes Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant rai blynyddoedd yn ôl ac ers hynny mae hi wedi datblygu ei busnes yn un ffyniannus dros ben.

Ar ôl prynu fferm ym mhentref Llangynin ar gyrion Sanclêr, cyfareddwyd Elizabeth gan un o’i thai allanol mawreddog ond a oedd yn mynd â’i ben iddo a chyn bo hir dechreuodd feddwl am sut y gallai ei ddefnyddio.  Yn hytrach na dilyn y llwybr hawdd trwy adnewyddu’r adeilad a’i droi’n gartref, sylweddolodd Elizabeth ei fod yn cynnig rhywbeth llawer iawn mwy iddi - roedd yn cynnig cyfle busnes sylweddol.

“Pan ddechreuon ni ddatblygu Llety Cynin, roedden ni’n gwneud llawer o waith ymchwil a sylwes i fod cwrs Meistr yn cael ei ddysgu ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin,” meddai Elizabeth.  “Roeddwn i’n ffodus o gael fy newis ac wrth wneud y cwrs, rhoddodd i mi’r hyder yr oedd arna i ei angen i fwrw ymlaen â’m syniad a mynd ati i agor y busnes, mewn gwirionedd,” ychwanegodd.

Dr Louise Emanuel oedd un o ddarlithwyr Elizabeth yn ystod ei hamser yn Y Drindod Dewi Sant ac mae’n cofio ei chyfarfod cyntaf ag Elizabeth pan gyflwynodd ei chynlluniau ar gyfer y tŷ allanol.

“Rai blynyddoedd yn ôl, daeth Elizabeth i’r Brifysgol gyda set o gynlluniau a dywedodd hi ei bod hi am arallgyfeirio,” meddai Louise, uwch ddarlithydd yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant.  “Roedd ganddi rai tai allanol yr oedd hi am eu datblygu ond roedd angen ychydig o gymorth arni.  Dyma ni’n trafod beth fyddai orau iddi ac awgrymu ei bod hi’n astudio gradd Meistr gyda ni a thrwy hynny, gallem ni ei helpu hi i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth byddai eu hangen i ddatblygu Llety Cynin.”

Yn fuan gwireddodd Elizabeth y syniadau hynny ac erbyn heddiw, mae hi – ynghyd â’i merch Gwawr – yn rhedeg y gyrchfan ac yn meddwl yn barhaus am syniadau a ffyrdd newydd o ddatblygu’r busnes ymhellach fyth.  Ar ôl estyn y prif adeilad yn ddiweddar, bellach mae gan Lety Cynin hyd yn oed fwy o ystafelloedd gwestai, ystafell fawr newydd ar gyfer priodasau yn ogystal â bwyty a bar newydd.

Llety Cynin

“Trwy ddilyn y radd Meistr, ces i fy nghymell i ystyried y cyfleoedd a oedd ar gael a chan fy mod i’n astudio gyda grŵp, rhoddodd hynny gyfle i mi roi prawf ar bethau a thrafod ein syniadau ni â myfyrwyr eraill – i gael eu barn nhw a chlywed gan rai o wahanol safbwyntiau,” ychwanegodd Elizabeth.

Mae busnes ffyniannus Elizabeth ym mherfeddwlad Sir Gaerfyrddin yn ysbrydoliaeth i bob entrepreneur gwledig.  Gyda ffocws ar arfer busnes cynaliadwy, mae dull blaengar a thrawsnewidiol Ysgol Fusnes Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant yn datblygu graddedigion annibynnol a phenderfynol sydd â’r sgiliau i lwyddo mewn  amgylchedd heriol.  Ac yn sicr, mae hyn i’w weld yn amlwg yn hanes Elizabeth.

Mae Deon Cyfadran Busnes a Rheolaeth Y Drindod Dewi Sant, Roger Maidment, yn falch dros ben o lwyddiant y Brifysgol wrth ymgysylltu â’r gymuned leol a’r ffordd y mae’n helpu i ddatblygu a chynnal yr economi leol.

“Rhaid mesur ein Prifysgol ni yn ôl ei heffaith ac yn anad dim, ei heffaith ar yr economi leol a’r rhanbarth lleol – a phan fydd pethau’n mynd yn dda, mae ymgysylltu di-dor a rhyngweithiol rhwng y rhaglenni addysgol, cyflawniad myfyrwyr a’r effaith ar fusnesau lleol,” meddai Roger Maidment.  “Dyna pam y mae Llety Cynin mor bwysig ac yn un enghraifft o sut y daeth entrepreneur a oedd am arallgyfeirio ei busnes i gysylltiad â’r Brifysgol, cofrestru ar un o’i chyrsiau a defnyddio’r gwaith yr oedd am ei wneud mewn modd a oedd yn golygu ei bod hi’n cael cymorth a chefnogaeth gan y Brifysgol.”

Er i Elizabeth raddio o’r Drindod Dewi Sant rai blynyddoedd yn ôl, mae posibilrwydd i’w pherthynas â’r Brifysgol barhau hefyd wrth iddi feddwl am fynd i’r afael ag un o heriau mawr y busnes – recriwtio a chadw staff.

“O ran gweithio a datblygu busnes mewn economi wledig, mae nifer o heriau ac un o’r prif heriau hynny yw staffio,” meddai Andrew Campbell, Uwch Arweinydd Academaidd yng Nghyfadran Busnes a Rheolaeth Y Drindod Dewi Sant.

“Ond yn Y Drindod Dewi Sant, gallwn ni gynnig cyfleoedd i’r rhai sy’n gweithio yn y diwydiant Twristiaeth a chynnig cymorth i fusnesau megis Llety Cynin i helpu i ddatblygu staff a helpu i uwchsgilio gweithwyr – a thrwy’r rhaglenni yr ydym yn eu cynnig, helpu i fwrw ymlaen â busnesau.  Mae’r berthynas rhwng y Brifysgol a busnesau gwledig yn bwysig dros ben gan ein bod ni’n Brifysgol wledig ac mae angen i ni fod yn sensitif i anghenion gweithredwyr gwledig,” ychwanegodd Andrew Campbell, sydd hefyd yn awdurdod mawr ar Dwristiaeth ac yn Gadeirydd Cynghrair Twristiaeth Cymru.   

Os oes gennych syniad busnes, fel Elizabeth, yr hoffech chi ei ddatblygu wrth i chi ennill cymhwyster cydnabyddedig, mae Ysgol Fusnes Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant yn cynnig ystod eang o gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig blaengar mewn pynciau sy’n gysylltiedig â Busnes a Rheolaeth ac sy’n seiliedig  ar ddull moesegol, cynaliadwy a phroffidiol o redeg busnes.

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglenni a gynigir, ewch i: https://www.uwtsd.ac.uk/carmarthenbusiness/

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau sy’n ymwneud â Thwristiaeth yn Y Drindod Dewi Sant, ewch i: https://www.uwtsd.ac.uk/undergraduate/tourism-hospitality/

Ac i ddarganfod rhagor am Lety Cynin, ewch i: https://www.lletycynin.co.uk/

Llety Cynin

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk