Y Brifysgol yn cefnogi Diwrnod Iechyd Meddwl


07.03.2019

Mae’n Ddiwrnod Iechyd meddwl heddiw sef, ymgyrch a drefnir gan Student Minds a Rhwydwaith Ymgynghorwyr Iechyd Meddwl Prifysgolion.  Mae’r ymgyrch eleni yn canolbwyntio ar rym pobl i  ddefnyddio eu lleisiau er mwyn llunio dyfodol iechyd meddwl myfyrwyr.

Silhouette of human head with a halo of jigsaw pieces.

Mae pryderon cynyddol yn y sector AU wedi ysgogi’r Brifysgol i lansio nifer o fentrau i gefnogi iechyd meddwl myfyrwyr.


Meddai Dai Rogers, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Myfyrwyr: "Rwy'n falch bod y Brifysgol wedi lansio nifer o fentrau i gefnogi iechyd a lles meddyliol ein myfyrwyr. Mae'r fenter BigWhiteWall, menter ar y cyd ag Undeb y Myfyrwyr, yn darparu mynediad i gymorth iechyd meddwl ar-lein ac mae ein sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar i fyfyrwyr yn rhoi ffocws ar eu lles cyffredinol ac yn cefnogi'r gwaith gwych a wneir gan ein tîm proffesiynol o gynghorwyr iechyd meddwl ar draws ein campysau.”

Ym mis Ionawr 2019, tanysgrifiodd y Brifysgol, mewn partneriaeth ag Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant (TSDSU), i'r fenter BigWhiteWall, sy’n rhoi mynediad i gefnogaeth iechyd meddwl ar-lein er mwyn ychwanegu at y cwnsela a chymorth iechyd meddwl a gynigir ar y campysau i fyfyrwyr.


Lansiwyd y fenter yn dilyn adborth gan fyfyrwyr a oedd am gael mwy o gefnogaeth, yn cael trafferth cysgu, teimlo'n isel, dan straen neu ddim yn ymdopi.


Mae BigWhiteWall yn darparu:

  • Cymorth ar-lein 24/7, sy’n golygu nad oes raid mynd ar y campws i gael cymorth 
  • Cyrsiau strwythuredig a hunan-weinyddir sy’n hyrwyddo iechyd meddwl da
  • Cymorth gan gymheiriaid a rhwydweithiau sy’n cael eu monitro gan weithwyr proffesiynol ym maes iechyd meddwl

Mae’r fenter yn rhoi man diogel arlein er mwyn tafod materion, archwilio teimladau a dysgu sut i wella a hunan-reoli iechyd meddwl a lles.  Mae 93% o aelodau yn teimlo’n well ar ôl defnyddio’r gwasanaeth.

Meddai Josh Whale, Llywydd Llambed, Undeb y Myfyrwyr:  Rydym wrth ein bodd bod y Brifysgol yn cefnogi cynnig Undeb y Myfyrwyr a bod y gwasanaeth hwn ar gael i'n holl fyfyrwyr. Gwyddom o siarad â'n myfyrwyr fod iechyd meddwl yn hynod o bwysig iddynt. Bydd argaeledd offer ar-lein 24 awr yn gam sylweddol ymlaen i hyrwyddo a gwella iechyd meddwl myfyrwyr.”

Bu’r monitro a’r gwerthuso cychwynnol yn gadarnhaol iawn a bydd y Fforwm Cymorth a Lles Myfyrwyr, sydd newydd gael ei sefydlu yn y Brifysgol, yn ceisio gwella’r gefnogaeth emosiynol a ddarperir i fyfyrwyr.

 Picture of students and a message referring you to bigwhitewall.com.

Yn ogystal, mae’r Brifysgol wedi lansio cyrsiau Ymwybyddiaeth Ofalgar 8-wythnos am ddim i fyfyrwyr fel rhan o gynnig ehangach o hunan-fyfyrio, datblygu sgiliau bywyd a chynnwys datblygiad personol.

 Ymwybyddiaeth Ofalgar yw'r arfer o feithrin mwy o ymwybyddiaeth o'r foment bresennol a gall helpu i reoli straen, cysgu, ffocws a chanolbwyntio, a darparu cysur wrth gymryd risgiau. Hyd yn hyn, mae tair sesiwn rhagarweiniol a phedair cwrs 8 wythnos wedi rhedeg ar draws campysau’r Brifysgol ers 2018. Bu ymateb y myfyrwyr yn hynod o gadarnhaol, gan ddisgrifio'r cyrsiau fel "ffordd dda o fynd i'r afael â phroblemau bywyd", trwy ddarparu "amrywiaeth o ddulliau ar gyfer pob sefyllfa "a helpu i ymlacio cyn aseiniadau, arholiadau a therfynau amser".

Mae hyn yn unol â'r llenyddiaeth; dangosodd astudiaeth a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Caergrawnt y gallai darpariaeth hyfforddiant ymwybyddiaeth ofalgar fod yn elfen effeithiol o strategaeth iechyd meddwl myfyrwyr (Galante, et al., 20181).


Meddai'r tiwtor Ymwybyddiaeth Ofalgar, Heather Fish: "Mae ymdeimlad o gymuned wedi'i hadeiladu yn y grwpiau, gan fod rhannu arferion yn tueddu i ddyfnhau’r ymdeimlad hwnnw. Y duedd yw sylwi ar y pethau hynny sy'n rhoi adnoddau inni, yn hytrach na’n difetha, a gwneud dewisiadau i wella lles."


1Galante, J. et al., 2018. A mindfulness-based intervention to increase resilience to stress in university students (the Mindful Student Study): a pragmatic randomised controlled trial. The Lancet Public Health.