Y Brifysgol yn rhan o ddull arloesol i gyflwyno Addysg Gychwynnol Athrawon yng Nghymru


24.09.2019

Yn ystod y mis gwelir lansio‘r rhaglenni addysg gychwynnol athrawon cyntaf sydd wedi’u hachredu gan Fwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA).  Mae Partneriaeth Ddysgu Proffesiynol yr Athrofa (PDPA) Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ymhlith darparwyr y cwricwlwm arloesol hwn.

Picture of Student teachers on placement at Parkland Primary School in Swansea with class teacher and pupils

Wedi’u cyflwyno yn unol ag argymhellion o adolygiad yr Athro John Furlong o AGA yn 2015, mae’r rhaglenni yn dilyn dull cwbl newydd i addysg athrawon lle mae ysgolion a phrifysgolion yn cydweithredu’n agos a rhannu eu gwybodaeth.  Bwriad y dull arloesol hwn yw gwella ansawdd y ddarpariaeth a denu ymgeiswyr sy’n meddu ar y sgiliau, cymwysterau a dawn cywir i ddechrau gyrfa ym maes addysgu. Mae’r rhaglenni wedi cael eu hasesu a’u gwerthuso a byddant yn parhau i gael eu monitro gan y Bwrdd i sicrhau eu bod yn bodloni’r meini prawf achredu a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd yr Athro John Furlong, cyn-gadeirydd y Bwrdd Achredu AGA a chynghorwr i Lywodraeth Cymru a CGA: “Mae’r dull newydd yn angenrheidiol gan fod addysg yng Nghymru yn newid yn sylfaenol. Bydd y cwricwlwm, asesu, rheolaeth ac arweinyddiaeth yn edrych yn wahanol iawn ymhen ychydig o flynyddoedd.

“Gyda’i gilydd, mae’r newidiadau hyn yn rhoi darlun gwahanol iawn o sut mae athro’r dyfodol yn edrych lle bydd athrawon yn gorfod deall y ‘beth’ wrth ystyried dysgu ac addysgu, yn ogystal â ‘sut’ a ‘pham’.”

Dywedodd Elaine Sharpling, Cyfarwyddwr Addysg Gychwynnol Athrawon ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:  “Mae ein cwricwlwm newydd yn arloesol ac yn flaengar ac mae cyfres newydd o raglenni addysg athrawon PDPA wedi’u cynllunio gydag agenda ddiwygio uchelgeisiol Cymru mewn cof.

O dan y dull newydd o AGA yng Nghymru, mae ysgolion a phrifysgolion yn gyfrifol ar y cyd am gynorthwyo myfyrwyr-athrawon i ddod yn ymarferwyr myfyriol, ymholgar ac ymchwil-weithredol sy'n barod i ysbrydoli cenedlaethau o ddysgwyr y dyfodol.

“I grynhoi, bydd angen math newydd o athro ar ein cwricwlwm cenedlaethol newydd ac rydym yn falch iawn ein bod wedi gallu chwarae ein rhan wrth drawsnewid AGA er budd addysg Cymru.”

Ychwanegodd: “Roedd y broses achredu yn drylwyr ac yn heriol, ac roeddem yn croesawu’r cyfle i drafod gydag aelodau’r Bwrdd Achredu AGA ffyrdd newydd o weithio i ddiwallu anghenion ein system addysg esblygol. Treuliwyd llawer iawn o amser ac egni gan gydweithwyr wrth baratoi ein cynnig AGA newydd - ac mae'r ysbryd y gwnaed y gwaith hynod bwysig hwn ynddo yn adlewyrchu pŵer partneriaethau mewn addysg. Rydyn ni'n falch iawn o'r hyn rydyn ni wedi'i greu ar y cyd ag ysgolion ac rydyn ni wedi'n cyffroi gan y cyfleoedd sydd o'n blaenau. "

Mae Partneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa yn gydweithrediad rhwng y Brifysgol a rhwydwaith o dros 100 o ysgolion.  Drwy greu’r Athrofa bwriad y Brifysgol oedd arwain newid trawsnewidiol a chefnogi system addysg hunan-wella, yn unol â pholisïau Llywodraeth Cymru yng nghyswllt addysg athrawon, diwygio’r cwricwlwm a gwella ysgolion. 

Bu’r Athro Dylan Jones, Deon Athrofa Addysg Y Drindod Dewi Sant, yn gweithio mewn ysgolion am yn agos i 30 mlynedd gan gynnwys bron dau ddegawd yn bennaeth cyn ymuno â’r brifysgol.

Dywedodd: “Dywedir yn aml na all ansawdd system addysg fod yn well nag ansawdd ei hathrawon a dyw hynny ddim yn syndod, o ystyried yr effaith sylweddol a pharhaus mae athrawon yn ei chael ar y disgyblion yn eu gofal.

“Asiantau newid yw athrawon a hebddyn nhw, does fawr o siawns gan Gymru i gyrraedd yr uchelfannau rydym ni i gyd yn anelu atyn nhw. Mae’r athrawon rwyf i’n eu hadnabod yn angerddol, gwydn ac adfyfyriol a’r nodweddion hyn fydd yn eu galluogi i symud y system addysg newydd a chyffrous rydym ni’n ei chreu yn ei blaen.

“Mae ein cwricwlwm newydd yn arloesol ac yn edrych i’r dyfodol ac mae cyfres newydd Partneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa o raglenni addysg athrawon wedi’u cynllunio gydag agenda diwygio uchelgeisiol Cymru yn chwarae rhan flaenllaw.

I gael rhagor o wybodaeth mewn dod yn athro, ewch i www.uwtsd.ac.uk/teacher-education/

 

Llun:  Myfyrwyr TAR Stacey Williams, Laura Evans, Ayse Gunduz a Robert Booth ar leoliad yn un o ysgolion partner y Brifysgol, Ysgol Gynradd Parkland, Abertawe gyda’r athrawes Catrin Parton a disgyblion.