Y Circular Economy Club yn cynnal digwyddiadau arbennig yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin a Chanolfan Arloesi Adeiladu Cymru (CWIC)


19.03.2019

Yr wythnos hon, cynhaliwyd digwyddiad arbennig a sesiwn sgrinio gan gangen De-orllewin Cymru y Circular Economi Club yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin.

Circular Economy 2

Rhwydwaith rhyngwladol o dros 3,100 o weithwyr proffesiynol a sefydliadau economi gylchol a ddaw o fwy na 100 o wledydd yw’r Circular Economy Club (CEC).  Yn ystod y digwyddiad, a gynhaliwyd yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin y Brifysgol, dangoswyd i’r gynulleidfa ffilm ddogfen hyd ffilm lawn, o’r enw ‘Closing the Loop’, am yr economi gylchol. 

Darperir gan y ffilm ddogfen amrywiaeth o enghreifftiau a mewnwelediadau ar gyfer ein cymdeithas fyd-eang a’r amgylchedd, gan gynnwys yr hyn yr ydym yn ei gynhyrchu, ei brynu, ei ddefnyddio, ei daflu, ei ailgylchu a’i ailddefnyddio. Mae’r ffilm hefyd yn hyrwyddo sut y gellid symud economi tuag at ymagwedd fwy cylchol drwy weithredu newid ystyrlon. Drwy gadw gwerth yr adnoddau mor uchel ac am mor hir ag sy’n bosibl, mae’r ffilm yn pryfocio datrysiadau i’r problemau y byddwn ninnau a chenedlaethau’r dyfodol yn eu hwynebu yn fuan ac yn y dyfodol.  Yn dilyn y sgrinio, cafodd y gynulleidfa gyfle i drafod y ffilm gyda phanel o unigolion gwadd, gan gynnwys Adrian Matthews, trefnydd ac ymgynghorydd EFT, Dr Ben Reynolds o’r Urban Foundry, Dr Sandra Dettmer, darlithydd Economeg yn YDDS ac Ade Sobala, myfyrwraig yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin.  Cadeiriwyd y digwyddiad gan Dawn Lyle o 4theregion.

Mae menter ‘Ailystyried Busnes ar gyfer Byd sy’n Newid’ y Brifysgol wedi cychwyn ar genhadaeth i newid natur Busnes fel disgyblaeth Addysg Uwch. Dwy flynedd yn ôl, dechreuodd Ysgol Fusnes Caerfyrddin YDDS, gyda dalen wag o bapur, i ddylunio cyfres o raglenni israddedig ac ôl-raddedig a danategir gan feddwl cynaliadwy, moesegol a chyfrifol. Ym mhob modwl,  mae myfyrwyr yn astudio agwedd ar fusnes o safbwynt cynaladwyedd sy’n tynnu ar Gyrchnodau Datblygu Cynaliadwy, yn ogystal ag ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Circular Economy 1

Meddai Dr Louise Emanuel, Cyfarwyddwr y Rhaglen BA Busnes a Rheolaeth ar gampws Caerfyrddin y Brifysgol:

 “Bu Ysgol Fusnes Caerfyrddin wrth ei bodd yn sgrinio ffilm ddogfen y Circular Economy Club, sef ‘Closing the Loop’. Roedd hi’n brynhawn diddorol iawn, a chafwyd trafodaeth gadarnhaol dros ben ar sut y gallwn ddechrau mynd i’r afael ag egwyddorion yr economi gylchol yn fwy eang yn ein hardal.  Roedd hi’n gyfle ffantastig i’n myfyrwyr ymgysylltu â sefydliadau allanol a thrafod cymhwysiad ymarferol cysyniadau gwaelodol eu rhaglen Busnes a Rheolaeth.  Edrychwn ymlaen at gydweithio’n fwy gyda’r Circular Economy Club yn y dyfodol.”

 Circular Economy 3

Cynhaliodd cangen De Orllewin Cymru o’r Circular Economy Club gyfarfod hefyd yng Nghanolfan Arloesi Adeiladu Cymru y diwrnod cynt. Croesawyd yr aelodau i'r Brifysgol gan Barry Liles, OBE, Dirprwy Is-Ganghellor (Sgiliau a Dysgu Gydol Oes).  Cadeiriwyd y panel yn y digwyddiad gwn gan Dawn Lyle (4theRegion).  Roedd hefyd yn cynnwys Dr Adrian Rabey (The British Training Board), Dr Tyra Oseng-Rees (Oseng-Rees Reflection) a Julia Chesney-Roberts (Riversimple). Dywedodd Barry Liles OBE:

“Mae'r Brifysgol yn falch o gefnogi a bod yn gysylltiedig â gweithgaredd y Circular Economy Club yn y rhanbarth. Credwn y bydd mabwysiadu egwyddorion cyfredol yr economi gylchol yn darparu budd sylweddol i'r Brifysgol, myfyrwyr a rhanddeiliaid. Fel sefydliad sector cyhoeddus allweddol yn y rhanbarth, mae'r Brifysgol mewn sefyllfa dda i rannu ei dysgu gyda sefydliadau eraill er mwyn rhaeadru'r manteision yn ehangach ac i gael effaith gadarnhaol ar yr economi leol. ”

Gwnaeth EFT Consult, arbenigwyr mewn ymgynghoriaeth dylunio gwasanaethau adeiladu a gweithredu egwyddorion yr economi gylchol, lansio’n swyddogol gangen Abertawe y Circular Economy Club ym mis Tachwedd 2018.  Ychwanegodd Adrian Matthews, ymgynghorydd Economi Gylchol EFT:

 “Ar ôl sgrinio’r ffilm, cefais fy syfrdanu gan yr holl egni a’r angerdd a oedd yn yr ystafell. Yng Nghymru, mae’n amlwg fod gan egwyddorion arweiniol economi gylchol sy’n gymdeithasol ymwybodol y gallu i gysylltu cymunedau o’r un meddylfryd â’i gilydd er mwyn cyflawni nodau ac amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn awr ac i’r dyfodol.

 “Drwy system addysg, hyfforddi a swyddi sy’n cydnabod pwysigrwydd creu economi gylchol wir foesegol a chyfrifol sy’n gweithio ar gyfer pawb ac sy’n wir hunan-gynaladwy o ran arfer – yn economaidd, yn amgylcheddol, yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol – y gellir cefnogi normaleiddio arferion economi gylchol drwy adrodd storïau yn effeithiol.”

 “Rwy’n falch iawn i glywed bod y myfyrwyr wedi mwynhau eu sesiwn sgrinio gyntaf gan y Circular Economy Club ac edrychaf ymlaen bellach at drefnu sesiynau dilynol ar ôl Egwyl Y Pasg.”

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663