Y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth yn ymweld â Choleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant


13.03.2019

Ymwelodd Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth â Choleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant yr wythnos hon (11 Mawrth 2019) er mwyn cyfarfod â myfyrwyr o gwrs gradd Celf Gain y Brifysgol.

DET Visit 1

Croesawyd yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas gan yr Athro Sue Williams, Cyfarwyddwr y Cwrs Celf Gain a’i chyd weithiwr yr Atro Tim Davies.  Yn dilyn hyn, cafodd y cyfle i gyfarfod â’r Athro Ian Walsh, Deon y Gyfadran a Caroline Thraves, Pennaeth yr Ysgol Celfyddydau Cain a Chyfryngol, cyn cael taith o gwmpas yr adran Celfyddyd Gain.  Yn ystod y daith, cyfarfu’r Arglwydd Elis-Thomas â myfyrwyr ddangosodd amrywiaeth o arbenigedd o beintio, darlunio, fideo, gosodiadau, gwaith penodol i safle, curadu  a chyhoeddi.

Yn dilyn yr ymweliad, gwnaeth yr Arglwydd Elis-Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth y sylw:  “Roeddwn i’n falch dros ben o’r cyfle i ymweld â Choleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi SantRoedd yn daith ddiddorol dros ben ac mae’n hollol glir mai arfer Stiwdio sydd wrth wraidd yr addysgu yma, lle mae’r myfyrwyr yn cael cyfle i archwilio a datblygu eu syniadau trwy amrywiaeth eang o arferion materol - peintio, darlunio, arferion cerflunio, fideo, sain, gosodiadau a pherfformiad.

Roedd hefyd yn ddiddorol clywed rhagor am sut mae’r berthynas rhwng yr adran Celfyddyd Gain ac Abertawe wedi datblygu dros nifer o flynyddoedd, a hynny wedi golygu bod nifer o raddedigion Y Drindod Dewi Sant  wedi datblygu stiwdios artistiaid a chyfadeiladau yn y ddinas.”

Mae cwrs gradd Celfyddyd Gain Y Drindod Dewi Sant yng Ngholeg Celf Abertawe wedi ennill ei blwyf am ragoriaeth ym maes y celfyddydau gweledol, a’r cwrs yn rhoi mynediad i fyfyrwyr i’w lle stiwdio penodol eu hunain, yn ogystal ag amrywiaeth o gyfleusterau ardderchog, gan gynnwys gweithdai pren, metal a cherameg ac ystafelloedd Mac.  Artistiaid cydnabyddedig sy’n ymarfer yn rhyngwladol sy’n addysgu’r myfyrwyr. Mae hyn yn sicrhau bod ein cwrs yn elwa o berthynas waith rhagorol ag orielau ac amgueddfeydd lleol a chenedlaethol, lle mae cyfleoedd i gymryd rhan mewn preswyliadau, interniaethau a gweithgareddau hyfforddi a mentora i helpu i ddatblygu eu gyrfa.

DET Visit 2

Dywedodd yr Athro Sue Williams:

“Heddiw, cawsom y pleser o gyflwyno'r cwrs Celfyddyd Gain yma yng Ngholeg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant i’r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas. Aeth yr Athro Tim Davies a minnau â'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas ar daith o amgylch ein stiwdios lle cafodd y cyfle i gyfarfod â nifer o fyfyrwyr a chael sgyrsiau diddorol am eu gwaith.  Mae’n amlwg bod y myfyrwyr wedi creu argraff fawr arno gyda'u brwdfrydedd, egni ac angerdd.

Roeddem hefyd yn falch o gael y cyfle i ddangos sut mae teitl ein cwrs, ‘Stiwdio, Safle a Chyd-destun’ yn arwydd o'n dulliau addysgu a'n hethos sy’n gwneud ein cwrs yn unigryw ymhlith cyrsiau cymharol mewn mannau eraill.  Ymddengys bod ein darpariaeth o fannau stiwdio ar gyfer pob myfyriwr wedi creu argraff fawr arno lle mae ganddynt y rhyddid i archwilio a datblygu eu harferion unigol.  Roedd y staff a’r myfyrwyr wedi mwynhau’r daith yn fawr iawn.”

Meddai Pennaeth Ysgol y Celfyddydau Cain a Chyfryngol, Caroline Thraves; “Roedd hi’n hyfryd cael croesawu’r Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon i Goleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant. Roedd yr ymweliad yn gyfle i arddangos y ddarpariaeth ardderchog sydd gennym ar gyfer myfyrwyr Celfyddyd Gain sy’n astudio BA Celfyddyd Gain: Stiwdio, Safle a Chyd-destun a MA Celfyddyd Gain yma yn y Brifysgol.  Y Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer Celfyddyd Gain Sue Williams oedd yn arwain y trafodaethau a thynnodd hi sylw at bwysigrwydd addysg y Celfyddydau Cain yng Nghymru. 

Diolch i’r Arglwydd Elis-Thomas am ei amser heddiw ac am ddangos diddordeb yn ein gwaith ni yma yng Ngholeg Celf Abertawe.”

Ychwanegodd yr Athro Ian Walsh, Deon, Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant:

“Roeddwn hi’n braf iawn i mi gael cyfle i gyfarfod â’r Arglwydd Elis-Thomas heddiw a thrafod y ddarpariaeth sydd gennym ni yma yng Ngholeg Celf Abertawe. Rydyn ni wedi ymrwymo i gadw ffocws cryf ar ddarparu’r profiad gorau ar gyfer ein myfyrwyr. Mae gan bob aelod o’n staff awch i addysgu a darparu profiad cefnogol yn y stiwdio i’r holl fyfyrwyr ar draws ein cyrsiau celfyddydau, dylunio a chyfyngau.  Yn wir, artistiaid cydnabyddedig sy’n gweithio ar blatfform rhyngwladol sy’n addysgu ein gradd yn y Celfyddydau Cain, ac mae hynny’n tynnu’r byd proffesiynol yn nes at eich profiad addysgol.”

Eleni, roedd Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant yn yr 16eg safle allan o holl brifysgolion y DU ar gyfer cyrsiau ‘celfyddydau a dylunio’ Canllaw Prifysgolion Da y Times a’r Sunday Times 2019. Sicrhaodd y gyfadran gyfanswm o 92.9 allan o 100 mewn amrywiaeth o feysydd a oedd yn cynnwys ‘bodlonrwydd myfyrwyr ar ansawdd addysgu’ a ‘phrofiad myfyrwyr’ ynghyd â ‘rhagolygon graddedigion’, ‘ansawdd ymchwil’ a ‘phwyntiau mynediad’.  

I gael rhagor o wybodaeth am ddarpariaeth Celfyddyd Gain y Brifysgol yng Ngholeg Celf Abertawe, cliciwch ar: https://www.uwtsd.ac.uk/ba-fine-art-site-context/

DET Visit 3

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663