Y Drindod Dewi Sant a Chyngor Sir Gâr yn cyflwyno’r Prosiect Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Ysgolion


14.05.2019

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS) a Chyngor Sir Gâr wedi gweithio’n ddiweddar gyda’r Prosiect Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Ysgolion (Mindfulness in Schools Project - MiSP) er mwyn dod â hyfforddiant ymwybyddiaeth ofalgar ar gyfer athrawon i’r sir am y tro cyntaf.

Mindfulness 1

Mae'r Prosiect Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Ysgolion (MiSP) yn cynnig hyfforddiant i athrawon allu cyflwyno ymwybyddiaeth ofalgar yn eu hysgol. Mae'r cwrs yn hyfforddi staff i addysgu myfyrwyr sut i fod yn ystyriol o fywyd bob dydd, yn ogystal ag yn ystod sesiynau myfyrdod. Mae MiSP yn adnabyddus yn rhyngwladol am ei gwricwlwm ymwybyddiaeth o safon aur; .b ar gyfer plant 11-18 oed a'r rhaglen gyfatebol Paws b ar gyfer dysgwyr iau 7-11 oed.

Y llynedd, fel rhan o brosiect arloesol sy’n anelu at roi athro ymwybyddiaeth ofalgar ym mhob un o 115 o ysgolion Sir Gâr yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf, cafodd dros 110 o athrawon, staff ysgol, staff AU a swyddogion addysg hyfforddiant ynglŷn â’r cwricwlwm ymwybyddiaeth ofalgar ar gyfer oedolion, sef ‘.b Foundations’.  O’r rhain, daeth 20 o gyfranogwyr ynghyd yng Nghanolfan Griffith Jones, Sanclêr fis diwethaf i ddysgu am y cwricwlwm ysgol uwchradd ‘Teach .b’.  Gwnaeth cynrychiolwyr ysgolion uwchradd, ysgolion arbennig a Choleg Sir Gâr fynychu, yn ogystal â gweithwyr addysg y Cyngor, a byddant yn cyflwyno’r cwrs yn eu gweithleoedd yn ystod yr wythnosau a’r misoedd a ddaw.

Mae Darlithydd Ymwybyddiaeth Ofalgar YDDS, Heather Fish, wedi cyflwyno’r hyfforddiant ar gyfer oedolion, yn ogystal â chydlynu’r trefniadau ar gyfer hyfforddiant athrawon a gynhaliwyd ym mis Mawrth.  Meddai Heather:

“Mae’n fraint bod yn rhan o’r fenter hon, ac i ddod â’r hyfforddiant athrawon yn uniongyrchol i’r ardal, ac felly, wrth wneud hynny, arbed amser ac arian.  Yn fwyaf pwysig, mae hyn yn creu model cynaliadwy sy’n sicrhau bod gan y sawl sy’n cymryd rhan yr hyfforddiant perthnasol ar sut i gyflwyno’r cwricwlwm hwn yn fewnol, ac mae hyn yn sicrhau’r cywirdeb mwyaf o ran addysgu ymwybyddiaeth ofalgar.”

Meddai Bethan James, Pennaeth Rhiant a Corfforaethol a Llesiant Plant, Cyngor Sir Gâr:  

"Rydym yn cofleidio ymwybyddiaeth ofalgar fel ymagwedd ragweithiol a fydd nid yn unig yn cefnogi llesiant disgyblion ond hefyd ein staff ysgol.  Mae pob aelod o staff sydd wedi cymryd rhan hyd yn hyn wedi cael y rhaglen ymwybyddiaeth ofalgar yn ddefnyddiol dros ben. Mae  cydweithio â’r Drindod Dewi Sant ar y prosiect pwysig hwn yn gyffrous, ac edrychwn ymlaen at fonitro ei effaith."

Mindfulness 2

Meddai Chivonne Preston, Prif Weithredwr MiSP:

"Rydym yn wir wrth ein boddau i fod yn rhan o’r prosiect hwn gan ddod ag ymwybyddiaeth ofalgar i fwy o ysgolion Sir Gâr.  Mae buddion ymwybyddiaeth ofalgar wedi’u hymchwilio’n fanwl, a gobeithiwn fydd cynghorau sir eraill yn gallu dilyn arweiniad Sir Gâr a sefydlu rhaglenni tebyg ar gyfer ysgolion ar draws y DU.  Gwyddom o brofiad fod mewnosod ymwybyddiaeth ofalgar mewn ysgolion yn gallu cael effaith gadarnhaol enfawr, ar athrawon, ar blant  ac ar yr holl gymuned ysgol."

Mae corff cynyddol o dystiolaeth wedi'i hadolygu gan gymheiriaid sy'n dangos bod hyfforddiant ymwybyddiaeth ofalgar yn effeithiol wrth wella lles ac iechyd seicolegol disgyblion ac athrawon. Mae’r Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at ddatblygu’r cydweithio hwn ymhellach ac mae eisoes yn paratoi astudiaeth achos, gan fwriadu dod â’r hyfforddiant athrawon parthed y cwricwlwm cynradd, sef paws b, i Sir Gâr yn ystod y tymor nesaf.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663