Y Drindod Dewi Sant a Llywodraeth Cymru yn lansio ail flwyddyn y Rhaglen Gradd-brentisiaethau Digidol


18.03.2019

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wrth ei bodd bod Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau cyllid ar gyfer rhaglen Digital Degree Apprenticeship am ail flwyddyn.  Unwaith eto cyflwynir y rhaglen hon yn natblygiad newydd y Brifysgol yn SA1 Glannau Abertawe.

Kirsty Williams the Minister for Education stands with a group of people associated with the Digital Degree Apprenticeship Scheme.

Mae Gradd-brentisiaethau ar gael drwy dri llwybr:  

Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol

Gwyddor Data Gymhwysol

Rheolaeth Seiberddiogelwch Gymhwysol

Mae’r rhaglenni wedi’u cymeradwyo a’u dilysu gan Gymdeithas Cyfrifiaduron Prydain tra mae’r rhaglen Peirianneg Meddalwedd hefyd ag achrediad Peiriannydd Siartredig rhannol gyda’r Cyngor Peirianneg.  Bydd yr holl raglenni’n arwain at Statws Gweithiwr TG Proffesiynol Siartredig (CITP).

Bydd y Brentisiaeth yn rhedeg dros 4 blynedd gyda hyfforddiant tu allan i’r gwaith yn digwydd ar ddiwrnodau astudio yn Adeilad IQ y Brifysgol yn SA1.  Cefnogir y prentisiaid gydol eu rhaglen gan Gynghorydd Hyfforddiant, a fydd yn ymweld â’r gweithle’n rheolaidd, gan ddarparu’r cyswllt rhwng yr astudiaethau academaidd a’r dysgu 

yn y gweithle, a chan fynd i’r afael ag unrhyw faterion a allai godi yn ystod y rhaglen.  Bydd rhaglenni Gradd-brentisiaethau Digidol mewn Peirianneg yn cychwyn yn yr haf.

Gweledigaeth y Brifysgol ar gyfer SA1 Glannau Abertawe yw creu cymdogaeth sy’n canolbwyntio ar ddysgu lle mai cydweithredu a phartneriaeth yw prif sbardunau dysgu, addysgu ac arloesi.  Ar y cyd â’n partneriaid, rydym yn datblygu darpariaeth newydd i fynd i’r afael â bylchau sgiliau, a chreu canolfannau menter a chynlluniau sbarduno er mwyn meithrin busnesau newydd, datblygu sgiliau busnesau cyfredol a denu buddsoddiad newydd i’r ardal.  

Mae gradd-brentisiaethau digidol yn rhoi cyfle unigryw i lunio rhaglen astudio ar y cyd â chyflogwyr, sy’n integreiddio astudio academaidd a chymhwyso ymarferol yn gyflawn o’r cychwyn cyntaf.  Mae hyfforddiant ystyrlon sy’n gysylltiedig â chyfleoedd gyrfa go iawn, a chael cyfle ar yr un pryd i ennill gradd, yn fynegiant diriaethol o’r ffrwd sgiliau sydd yng nghanol SA1 Glannau Abertawe, lle rydym wedi ymrwymo i ddatblygu graddedigion creadigol, medrus a chyflogadwy.

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: “Mae’n hanfodol bod gan bob unigolyn y sgiliau a’r wybodaeth gywir i fanteisio ar y cyfleoedd sy’n cael eu cynnig gan farchnad lafur sy’n datblygu’n barhaus. Mae gradd –brentisiaeth yn gweddu’n wych i bobl sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiannau technoleg ond sy’n awyddus i gael gradd, neu’r rheini sy’n newydd i’r gweithlu ond sydd am astudio ar gyfer gradd ar yr un pryd.

“Mae hyn hefyd yn gwella symudedd cymdeithasol ac yn ehangu cyfranogiad – gan ddarparu llwybrau amgen i addysg uwch ar gyfer pobl nad oeddent wedi ystyried na chael y cyfle i fynd i’r brifysgol yn syth ar ôl gadael y coleg.

“Mae gradd-brentisiaeth yn cynnig y manteision hyn i gyd – maent yn dda ar gyfer datblygiad yr unigolyn, yn dda ar gyfer amrywio’r llwybr at broffesiwn ac yn llesol i economi Cymru.”

Dywedodd, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates: “Mae’n heconomi fodern, sy’n newid mor gyflym, yn golygu bod rhaid sicrhau a chadw gweithlu medrus iawn. Mae hyn yn hanfodol i’n lles economaidd yn y dyfodol. Yng ngwyneb yr heriau a’r ansicrwydd parhaus yn sgil Brexit, does dim dwywaith bod datblygu gweithlu hyblyg a medrus iawn cyn bwysiced ag erioed. Cynlluniwyd gradd-brentisiaethau i adlewyrchu anghenion cyflogwyr yng Nghymru drwy ddarparu’r wybodaeth a’r sgiliau y maent eu hangen ac yn eu gwerthfawrogi. Byddant yn helpu i gynyddu cynhyrchiant drwy uwchsgilio’r gweithlu presennol a’r gweithlu newydd, a byddant yn cynnig manteision clir i’r cyflogwr a’r gweithiwr.”

Meddai’r Athro Ian Wells, Pennaeth yr Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol yn y Drindod Dewi Sant:  “Mae gradd-brentisiaethau yn ffordd wych i weithwyr gael profiad ymarferol wrth astudio tuag at radd Baglor lawn, gan 

ennill cyflog a dod â sgiliau newydd i mewn i fusnes.  Mae graddedigion y rhaglenni hyn yn hynod o gyflogadwy ac mae’u sgiliau o fudd i’r cyflogwr.”

Mae prentisiaid a gychwynnodd y rhaglen ym mis Medi 2018 eisoes yn rhoi eu sgiliau ar waith yn y gweithle.   Mae Siobhan Stephens, prentis mewn Peirianneg Meddalwedd, yn arwain prosiect allweddol ar gyfer ei chyflogwr, Mobilise, yn Abertawe, gan ddefnyddio technegau mae hi wedi’u hastudio’n rhan o’r rhaglen gradd-brentisiaeth ddigidol.

Dywedodd Siobhan ei bod, ar ôl Safon Uwch, yn dymuno dod o hyd i waith, ond hefyd yn dymuno mynd â’i haddysg ymhellach drwy astudio am radd.  Dechreuodd chwilio am gyrsiau rhan amser a daeth ar draws y rhaglen gradd-brentisiaeth ddigidol ar y cyfryngau cymdeithasol.

“Roedd hi’n ymddangos yn ddelfrydol, felly es i un o’r digwyddiadau lansio lle siaradais i â’r Athro Wells ac Adam Davies o Mobilise, a oedd yn un o’r cyflogwyr yno, a phenderfynais i ei bod yn bendant yn rhywbeth roeddwn i am ei wneud,” ychwanegodd.

“Rydw i wedi dwlu ar bob eiliad o’r rhaglen.  Yn bendant mynd i mewn i’r gweithle oedd y peth iawn i mi ac mae dechrau fy ngradd gyda myfyrwyr eraill mewn sefyllfa debyg wedi bod mor fuddiol.  Rydw i’n cael cyfuno beth rydw i wedi’i ddysgu yn y Brifysgol â beth rydw i’n ei ddysgu yn y gwaith.  Rydw i’n gallu rheoli 

f’astudiaethau wrth ochr fy ngwaith gan fod fy nghyflogwr yn rhoi amser i mi yn ystod yr wythnos i wneud hynny.   Rydw i’n gweld bod gwneud fy ngwaith Prifysgol yn aml yn haws am fod y gwaith eisoes wedi cael ei gynnwys yn y gweithle. Yn sicr byddwn i’n annog rhywun sy’n ystyried gwneud gradd i ystyried gradd-brentisiaeth. Mae gallu gweithio, ennill arian a chael Llywodraeth Cymru i dalu’ch ffioedd yn gyfle gwych ac mae dod allan o’ch gradd â 4 blynedd o brofiad gwaith yn amhrisiadwy.”

Meddai Justin Lewis, Cyfarwyddwr Mobilise:  “Mae Mobilise yn arbenigo mewn maes technoleg lle mae’n anodd iawn cael pobl â’r sgiliau iawn.  Felly'r ateb delfrydol oedd dod â phrentis i mewn y byddai’r sgiliau angenrheidiol yn cael eu haddysgu iddo/iddi ar hyd y rhaglen radd, ond y byddem ni hefyd yn gallu ei hyfforddi yn y gwaith ym meysydd arbenigol technoleg y cwmwl. Mae Siobhan wedi gwneud gwaith gwych ers ymuno â ni, gan ymgyfarwyddo’n gyflym â’r gwaith rydym ni’n ei wneud ac mae hi hefyd yn ymdopi’n dda iawn â’r cwrs gradd.  Mae wedi profi bod yn ffordd wych i ni ddod â phobl newydd i mewn i’r busnes a byddwn ni yn y digwyddiad lansio nesaf yn chwilio am brentisiaid newydd posibl.  I ni, mae hyn wedi bod yn llwyddiant mawr, mae gennym ni berthynas ardderchog â’r Drindod Dewi Sant a byddem ni’n argymell cyflogwyr eraill yn yr ardal yn fawr i edrych ar hyn fel ffordd ymlaen.”

Meddai Bridget Moseley, Pennaeth Uned Prentisiaethau’r Drindod Dewi Sant:  “Yr hyn sy’n allweddol i raglen prentisiaethau dda yw perthynas gadarn iawn rhwng pob parti dan sylw, hynny yw y cyflogwr, y Brifysgol a’r prentis ei hun.  A dyna beth rydym ni’n ei wneud yma yn y Drindod Dewi Sant. Mae hyn yn sicrhau bod y profiad cyfan i’r prentis yn gadarn iawn, yn gadarnhaol iawn ac yn canolbwyntio’n fawr iawn ar ei yrfa yn y dyfodol.  Mae’r berthynas glos rhwng y Brifysgol a’r cyflogwr yn sicrhau bod y dysgu sy’n digwydd yn y Brifysgol ac yn y gweithle’n wirioneddol yn cyfrannu at y profiad cyffredinol o’r radd i’r prentis.”

Meddai Adam Davies, Pensaer Atebion Cwmwl:  “Yn y chwe mis mae Siobhan wedi bod yma, rydym ni wedi gweld ei sgiliau a’i hyder yn cynyddu ac yn datblygu.  Mae hi’n cyfrannu at ddatblygiad parhaus y cwmni a hoffwn i feddwl ein bod ni’n cyfrannu llawer at ei datblygiad a’i hastudiaethau gradd, gan addysgu sgiliau ychwanegol iddi i ategu’r rhai mae’n eu dysgu drwy’i chwrs.”

Meddai Barry Liles OBE Pro Is-Ganghellor (Sgiliau a Dysgu Gydol Oes) yn y Drindod Dewi Sant: “Fel darparwr sgiliau lefel uchel, rydym ni’n adnabod y buddion aruthrol i’n myfyrwyr ac i gyflogwyr y gellir eu cyflawni drwy radd-brentisiaethau digidol.  Maen nhw’n amhrisiadwy o ran paratoi myfyrwyr â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar gyfer diwydiant, gan ddefnyddio cyfuniad o arbenigeddau i uwchsgilio’r ffrwd dalent i gyflogwyr yng Nghymru a thu hwnt.  Ein bwriad yw sicrhau bod pob myfyriwr sy’n cerdded drwy ein drysau yn gadael â set o sgiliau ar gyfer oes.”

I gael rhagor o wybodaeth am radd-brentisiaethau a phrentisiaethau uwch a ddarperir gan y Drindod Dewi Sant a’i phartneriaid, cysylltwch ag apprenticeships@uwtsd.ac.uk

Nodyn i'r Golygydd

Mobilise

Mae Mobilise wedi buddsoddi’n sylweddol mewn mabwysiadu gwasanaethau Cwmwl Cyhoeddus yn gynnar, fel partner cwmwl hirdymor i AWS a Microsoft, ac mae wedi dod yn gynghorydd dibynadwy ar alluogi systemau cwmwl ac yn arbenigwr ar eu gweithredu.

Rydym yn gweithio i gyflwyno’r ystod gynyddol o atebion a gwasanaethau seiliedig ar y cwmwl i’n nifer cynyddol o gwsmeriaid.  Mae hyn yn cynnwys rhoi cyngor ar arfer gorau wrth weithredu, galluogi timau’r cwsmer i gyflenwi eu hatebion eu hun ar y cwmwl cyhoeddus, hyd at fudo gwasanaethau o blatfformau etifeddol, a thrawsnewid y dulliau o ran cyflenwi gwasanaeth ac agweddau technegol TG o ddechrau’r broses i’w diwedd.

 Mae Mobilise yn trefnu’i busnes o gwmpas 7 prif wasanaeth: cynllunio ac adeiladu, mudo, rheoli costau, galluogi diogelwch, gweithredu DevOps, cyflenwi cymwysiadau heb weinydd a rheoli gwasanaethau.

 Mae gan bob un o’r meysydd hyn ei dîm dibynadwy’i hun sy’n gweithredu o ganolfan weithredu’r cwmni yma yng Nghymru.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk