Y Drindod Dewi Sant a Sony yn arloesi ym maes y genhedlaeth nesaf o ddysgu gweithredol, cydweithredol trwy dechnoleg glyfar


21.02.2019

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn defnyddio Sony Vision Exchange, sef system y mae’n bosibl ei hehangu, i arloesi’r genhedlaeth nesaf o ddysgu gweithredol, cydweithredol trwy dechnoleg glyfar.

Students taking notes on notebook PCs while attending a talk.

Mae’r Drindod Dewi Sant wedi buddsoddi’n sylweddol yn ei seilwaith ac wedi cychwyn ar raglen adnewyddu uchelgeisiol i drawsnewid profiad addysgol dysgwyr. Mae’r bartneriaeth â Sony wedi cyflymu symudiad o ddarlithfeydd ac awditoria traddodiadol i amgylchedd cydweithredol a rhyngweithiol sy’n gyrru lefelau newydd o ymgysylltu a chyrhaeddiad.

Mae’r Drindod Dewi Sant wedi gweld adfywiad a datblygiad sylweddol, gan arwain at gam cyntaf ei ddatblygiad gwerth £350 miliwn yn SA1 Glannau Abertawe (a gwblhawyd ym mis Medi 2018), lle lleolir Yr Athrofa, y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg, Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru a llyfrgell newydd.

Gweledigaeth y Brifysgol ar gyfer SA1 Glannau Abertawe yw creu cymdogaeth a chanddi weithgarwch academaidd wrth ei gwraidd i ddenu cwmnïau i gydleoli gyda’r Brifysgol i fanteisio ar wybodaeth, i ddatblygu sgiliau, cefnogi cwmnïau sydd eisoes yn bodoli a denu buddsoddiad newydd i’r rhanbarth.

Wrth uwchraddio ei lleoedd presennol ar draws campysau ac wrth adeiladu adeiladau SA1, prif nod y Brifysgol yw creu amgylchedd dysgu gweithredol sydd â rhyngweithio yn rhan greiddiol iddo. Yn 2015, aeth ati i ail-ddychmygu’r profiad dysgu yn y brifysgol er mwyn pennu meincnod newydd ar gyfer addysg gydweithredol, a alluogir gan dechnoleg.

Meddai Lyndon Shirley, pennaeth gweithredol dysgu a gyfoethogir gan dechnoleg yn Y Drindod Dewi Sant: “Yn Y Drindod Dewi Sant ein dull pedagogaidd fu defnyddio model sy’n cynnwys dysgwyr yn gyfranogion gweithredol, atebol ar y daith ddysgu. Hoffem weld ein myfyrwyr yn rhoi’r meddwl ar waith yn eu deunydd pwnc ac roedd angen i ni gael ateb a oedd yn fwy na ‘thechnoleg’ – roedd angen iddo helpu’r profiad dysgu yn ei gyfanrwydd.

“Roeddem am greu ecosystem gydweithredol a fyddai’n caniatáu i fyfyrwyr ddod ag adnoddau rhyngrwyd, meddalwedd arbenigol neu ffilmiau fideo i’w trafodaethau i’w dadansoddi, tafoli, cymharu ac unrhyw weithgarwch adeiladaidd arall i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth. O ganlyniad i gefnu ar yr hen ddull o siarad o flaen y bwrdd du, byddai addysgwyr yn troi’n hwyluswyr a thywyswyr yn yr amgylchedd dysgu.”

“Mae’r broses datblygu staff wedi bod dan arweiniad uniongyrchol y pwyllgor datblygu staff (wedi ei alluogi gan yr uwch reolwyr), tra bu gweithgorau (gan gynnwys aelodau’r gyfadran addysg ar gyfer arweiniad pedagogaidd, dysgu a gyfoethogwyd gan dechnoleg a thimau AD) yn arwain ymdrech i fentora a chyd-ddylunio’r system.”

Yn ogystal â pharatoi’r staff ar gyfer campws newydd, technoleg newydd, proses ddysgu a dull addysgol, canolbwyntiodd y brifysgol ar ddarparu manteision a chymorth i’r staff yn y broses honno.

O brawf cychwynnol cysyniad i’r cynnig terfynol wedi ei deilwra sy’n cael ei gyflwyno ar draws pob campws, datblygwyd system Vision Exchange Sony ar y cyd â’r Drindod Dewi Sant. Mae’r system reddfol, hyblyg y gellir ei hehangu wedi ei theilwra’n benodol i anghenion addysg uwch a gofynion pedagogaidd Y Drindod Dewi Sant gan ddefnyddio:

– Yr adborth sy’n dod o ystod lawn y rhanddeiliaid (uwch reolwyr, athrawon ac aelodau’r gyfadran), y chwaraeodd nifer rôl hollbwysig yn fabwysiadwyr cynnar,  cyd-ddatblygwyr a mentoriaid ar gyfer y system newydd 

– Canfyddiadau a gwybodaeth gan dimau prosiect craidd ynghyd â 40 o staff academaidd a oedd yn rhan o’r cynllun peilot
– Ymchwil meintiol ac ansoddol gan 300 o fyfyrwyr, gan gynnwys dros 1,800 o ymatebion i gwestiynau 

ynghylch effeithiolrwydd
– Proses dreialu helaeth ar draws tri champws
– Canfyddiadau a mewnbwn gan y rhaglen mabwyswyr cynnar a chyd-ddatblygu

Annog rhyddid a chefnogi myfyrwyr gyda dysgu gweithredol, mae’r system addysg yn caniatáu i hyd at 60 o fyfyrwyr i weithio’n gydweithredol mewn clystyrau gwaith bach o hyd at chwech gan gysylltu’n ddiwifr ar yr un pryd â’r platfform trwy eu gliniaduron (Windows/Mac), eu llechi neu eu dyfeisiau ffôn clyfar.

Mae dyluniad y lleoedd newydd yn SA1 yn seiliedig ar egwyddorion craidd hyblygrwydd. Mae’r canlyniad yn un y mae’n bosibl llunio ac addasu pob rhan ohono, gyda desgiau, seddau a chlystyrau symudol. Mae technolegau addysgol megis Vision Exchange Sony, yr un mor hyblyg er mwyn gyrru a grymuso’r amgylchedd dysgu newydd.

Gall y darlithydd ‘adlewyrchu’ unrhyw ddyfeisiau yn hawdd a rhannu cynnwys â grwpiau eraill yn yr ystafell neu ar y brif sgrin gyflwyno trwy symudiadau llusgo a gollwng syml sy’n parhau o dan eu rheolaeth. Gall y system hefyd gynnwys cyfranogwyr sydd wedi’u lleoli mewn mannau eraill i ymuno â’r drafodaeth a rhannu cynnwys yn ddi-dor, ble bynnag y bônt yn ddaearyddol, gan annog pobl i gyfnewid gwybodaeth, cynnal deialog greadigol a meddwl ar lefel uchel.

Cynigir defnyddio Vision Exchange ar draws campysau presennol Y Drindod Dewi Sant ac fe’u corfforwyd yn y gwaith o adeiladu’r lleoedd addysgu o’r gwaelod i'r pen yn SA1 Glannau Abertawe, gan alluogi darlithwyr i gynnwys y dechnoleg wrth wraidd eu haddysg. Mae’r brifysgol hefyd wedi buddsoddi yn nyfais Teos Manage Sony a’r dull o reoli atebion er mwyn rheoli, amserlennu a monitro’r cynnwys a arddangosir ar bob un o’u harddangosyddion a thaflunwyr proffesiynol BRAVIA sydd wedi eu rhwydweithio’n effeithiol.

Meddai Caroline Lewis, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Disgyblaeth Academaidd: Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol a Chyfarwyddwr Rhaglen: BA (Anrh) Astudiaethau Addysg yn Yr Athrofa yn Y Drindod Dewi Sant: “Fel darlithydd, rwy’n falch ac yn gyffrous o fod yn rhan o’r Athrofa yma yn Y Drindod Dewi Sant. Rwy’n gweithio yn ein hadeilad newydd yn SA1 Glannau Abertawe lle mae’r Athrofa yn arwain y ffordd wrth ddarparu profiadau addysgu o ansawdd uchel sy’n ennyn diddordeb y mae myfyrwyr modern yn eu disgwyl gan eu prifysgolion.

“Oddi mewn i IQ – cartref i weithgareddau’r Athrofa yn Abertawe – cynigia’r Drindod Dewi Sant amrywiaeth o gyrsiau ar lefel israddedig ac ôl-raddedig mewn ardaloedd megis Astudiaethau Addysg, Seicoleg a Chwnsela, Blynyddoedd Cynnar, dysgu proffesiynol, yn ogystal â bod yn un o ddim ond pedwar darparwr hyfforddiant athrawon TAR yng Nghymru. O'r herwydd, mae’n hollbwysig, nid yn unig bod yr addysgu rydyn ni’n ei ddarparu i’n myfyrwyr o’r ansawdd gorau posibl, ond hefyd ein bod ni’n modelu arfer da hefyd. Yn ddarpar addysgwyr, 

mae angen i’n myfyrwyr ni fod ar y blaen yn eu disgyblaeth ac maen nhw’n edrych atom ni i ddarparu’r ysbrydoliaeth, sgiliau a hyder i allu gwneud hyn.

“Ar ben cyflwr modern newydd yr adeiladau a’r cyfleusterau, mae’r system Sony Vision Exchange arloesol newydd y mae’r Drindod Dewi Sant wedi buddsoddi ynddi wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i’r modd rydyn ni’n gweithio gyda’n myfyrwyr a sut maen nhw, yn eu tro, yn gweithio gyda ni. Oddi mewn i’r Athrofa, rydyn ni bob amser wedi rhoi’r myfyrwyr wrth galon popeth a wnawn; rydyn ni’n eu hystyried nhw yn bartneriaid go iawn yn y profiad addysgu a dysgu ac mae Sony Vision Exchange yn ein galluogi ni, heb os, i fynd â hynny i’r lefel nesaf.

“Gyda Sony Vision Exchange, gallwn ni weithio gyda myfyrwyr mewn modd sy’n ddeinamig a chyffrous lle, gyda’n gilydd, mae pob un ohonom yn cyd-adeiladu ac yn llunio’r hyn a ddysgir ar lawr dosbarth. Rydyn ni’n byw ar adeg lle nad gwybodaeth ynddi ei hun yw prif reswm myfyrwyr dros ddewis mynd i’r brifysgol, ond yn hytrach, ansawdd y profiad yn ei gyfanrwydd. Rydyn ni’n cydnabod a hwyluso hyn nid yn unig trwy ddarparu’r wybodaeth y mae arnyn nhw ei hangen er mwyn llwyddo ond trwy roi cyfle iddyn nhw ymwneud â’r wybodaeth honno mewn nifer o wahanol ffyrdd.

bod ni am iddyn nhw ddefnyddio eu ffonau, eu llechi neu eu gliniaduron mewn sesiwn addysgu. Dydyn ni ddim am i’r myfyrwyr roi eu dyfeisiau o’r golwg, rydyn ni am i fyfyrwyr allu eu defnyddio i gael help go iawn i hwyluso a dwyn ymlaen yr hyn y maen nhw’n ei ddysgu.

“Trwy system Sony Vision Exchange, gall myfyrwyr gydweithio ar brosiectau neu dasgau a rhannu cynnwys ag eraill mewn grwpiau bach ac wedyn hefyd gyda’r grŵp ehangach. I mi, dyna hyfryd yw fy mod i, yn fy nhro, yn gallu rhannu fy nghynnwys yn uniongyrchol mewn amser go iawn.  Os wy’n dymuno, galla i ddal yr adborth a’r trafodaethau yn yr ystafell, anodi fy sleidiau ac wedyn caniatáu i fyfyrwyr lawrlwytho’r rhain yn uniongyrchol i’w dyfeisiau eu hunain.

“Mae hynny’n golygu bod croeso i chi siarad a mynd i’r afael â’r pwnc heb bryderu am golli cyfle i ysgrifennu’r hyn sy’n cael ei ddweud am eu bod nhw’n gwybod y bydd popeth ar gael iddyn nhw ar ddiwedd y sesiwn.  Mae’n helpu’r myfyrwyr i ymlacio’n fwy a gallan nhw gael yr hyder i wrando ac ymwneud o ddifri ar lefel ddyfnach gan nad ydyn nhw wrthi’n cymryd nodiadau’n wyllt yn barhaus.

“Dim ond rhan o’r hyn rydyn ni’n ei ddysgu yma yn Yr Athrofa yw hyn gyda’n cyfleusterau newydd a Sony Vision Exchange ac mae’r posibiliadau gyda’r system hon yn hollol anhygoel. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at weld

“Gyda hyn mae modd iddyn nhw ddysgu mewn ffordd sy’n gweddu iddyn nhw ac mewn amgylchedd hyblyg sy’n cefnogi llu o ddewisiadau dysgu. Fel darlithydd, mae’n rhyddhad ac yn gyffrous gallu dweud wrth y myfyrwyr ein 

sut y gallwn ni ddatblygu ymhellach trwy ddarlithoedd arbenigwyr gwadd y gellir eu ffrydio’n uniongyrchol i’r ystafell o bob cwr o’r byd gan ganiatáu i ni fanteisio ar ystod ehangach fyth o arbenigedd i’n myfyrwyr.

“Mae mor bwysig i mi wybod y gall myfyrwyr fod yn hyderus am yr addysg rydyn ni’n ei darparu yn Yr Athrofa a hefyd iddyn nhw wybod ein bod ni am weithio gyda nhw ac nid siarad â nhw’n unig. Mae hwn yn ddechrau ar drywydd hollol newydd i addysgu mewn addysg uwch, ac mae’n fraint i mi gael rhan yn y daith hon.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk