Y Drindod Dewi Sant i dderbyn £350K o gyllid gan yr UE ar gyfer Food Cloud


02.10.2019

Bydd Prifysgol Cymru y Drindod Saint David (UWTSD) yn derbyn £350K dros 3.5 mlynedd fel rhan o brosiect pan-Ewropeaidd sy’n dwyn ynghyd ymchwil dros gyfnod o ugain mlynedd i mewn i fwyd a’i effaith ar iechyd a lles.

Group photograph of the Wales Academy of Professional Practice and Applied Research

Llun: Tîm Academi Ymarfer Proffesiynol ac Ymchwil Gymhwysol Cymru

Mae'r prosiect Food-Cloud, a ariennir trwy brosiect Horizon 2020 yr UE, yn cynnwys 36 o bartneriaid gan gynnwys sefydliadau ymchwil, prifysgolion, busnesau bach a chanolig a chwmnïau mawr ledled yr Undeb Ewropeaidd sy'n gweithio yn y sectorau meddygol a bwyd. Ei bwrpas yw sicrhau bod yr ymchwil a wneir gan wyddonwyr ar gael yn rhwydd ac yn hygyrch i lywio polisïau iechyd y cyhoedd ac amaethyddol. Bydd y prosiect hefyd o fudd arbennig i'r diwydiannau bwyd ac amaeth a'i nod yw lleihau costau datblygu a chynhyrchu yn ogystal â hwyluso dewis gwybodus i ddefnyddwyr i hybu iechyd a lles.

Bydd Food Cloud yn casglu ynghyd ganlyniadau'r prosiectau a ariennir gan y Comisiwn Ewropeaidd sy'n ymwneud â bwyd ac iechyd, er enghraifft, statws maetholion micro a macro, iechyd perfedd, bwyd mewn atal canser, diogelwch bwyd a diet cyffredinol, iechyd ac ymddygiad defnyddwyr yn ogystal ag ar amaethyddiaeth gynaliadwy a'r bio-economi. Cyhoeddir y canlyniadau hyn yn aml mewn cyhoeddiadau a chyfnodolion gwasgaredig ac mewn fformatau na ellir eu chwilio sy'n gofyn am wybodaeth arbenigol iawn i gael mynediad atynt.

Bydd Food-Cloud yn dwyn y canlyniadau hyn ynghyd ac yn eu trosi i fformatau sy'n hygyrch i ddefnyddwyr ar draws sectorau a gwledydd. Bydd yr holl ddata yn fynediad agored ac mewn ffordd y gellir ei darganfod, ei chyrraedd,  rhyngweithio a'i hail-ddefnyddio.

Bydd Academi Ymarfer Proffesiynol ac Ymchwil Gymhwysol Cymru y Brifysgol yn arwain y 7fed pecyn allan o 8 y prosiect cyfan. Bydd y tîm, dan arweiniad Dr Annette Fillery-Travis, yn darparu arbenigedd dysgu yn y gwaith wrth ddylunio a chydlynu achrediad, seminarau, cynadleddau a llwyfan dysgu arloesol i ganiatáu i grwpiau mor amrywiol â thechnolegwyr bwyd ymchwilwyr, maethegwyr, gweithwyr proffesiynol gofal iechyd, cwmnïau bwyd ac ysgolion i ddefnyddio'r Food Cloud yn llawn.

Dywedodd Dr Annette Fillery-Travis, Pennaeth yr Academi: “Rydyn ni wrth ein bodd y byddwn ni, trwy ein harbenigedd mewn 'dysgu yn y gwaith ar gyfer gwaith', yn sicrhau bod yr adnodd anhygoel hwn ar gael yn hawdd ac yn ddefnyddiol i bobl ledled Ewrop i fynd i'r afael â chwestiynau ar ddeiet, iechyd, amaethyddiaeth a bioamrywiaeth. Mae'r ethos rhyngddisgyblaethol yn y Brifysgol hon yn ein galluogi i weithio yn y maes cymhleth hwn er mwyn darparu ateb sy’n gweddu pawb ”.

Mae Academi Ymarfer Proffesiynol ac Ymchwil Gymhwysol Cymru yn darparu cyfleoedd datblygiad proffesiynol i gyflogwyr a'u gweithwyr sy'n cefnogi pobl i ffynnu ac i wneud cyfraniad sylweddol i'w sefydliad. Gall yr Academi hefyd gydnabod profiadau a dysgu unigolion a gall ddarparu cymwysterau academaidd sy'n dystiolaeth o'u cyflawniadau. Mae’r Academi yn gweithio gyda sefydliadau i gael yr effaith fwyaf o'u cyllidebau hyfforddi yn ogystal ag unigolion sy'n ceisio cymwysterau addysg uwch - o dystysgrifau mewn addysg uwch i ddoethuriaeth broffesiynol.

 

EU Flag

Nodyn i'r Golygydd

“Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid gan raglen ymchwil ac arloesi Horizon 2020 yr Undeb Ewropeaidd o dan gytundeb grant Rhif 863059”