Y Drindod Dewi Sant i groesawu Tony Roche, Llywydd Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol i SA1 ar 10 Mai


08.05.2019

Bydd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn croesawu Tony Roche, Llywydd Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol i’w datblygiad newydd £350 miliwn yn SA1 Glannau Abertawe ar 10 Mai.

Bydd Mr Roche yn cwrdd â staff a myfyrwyr Ysgol Peirianneg y Brifysgol sy’n rhan o’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg, yn ei chartref newydd yn adeilad IQ yn SA1, lle caiff hefyd fynd ar daith o gwmpas y cyfleusterau newydd.

Bydd Mr Roche hefyd yn cymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb gyda myfyrwyr.  Meddai Dr Kerry Tudor, Darlithydd mewn Peirianneg Fodurol: “Mae hwn yn gyfle gwych i’r Ysgol Peirianneg adeiladu ar ei  pherthynas â Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol.  Mae’n bwysig i’n myfyrwyr ddysgu am gofrestru proffesiynol a sut gall y Sefydliad eu cefnogi nhw nawr ac yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.  Mae’n bleser mawr gennym groesawu Tony i’n cyfleusterau newydd ac rydym yn gwybod bod ein myfyrwyr yn edrych ymlaen at siarad â Tony hefyd.”

Mae’r Ysgol Peirianneg yn cynnig cwricwlwm sy’n ymgysylltu â’r diwydiant ac sy’n adeiladu ar wybodaeth gadarn am wyddoniaeth a mathemateg ac yn eu cymhwyso i sefyllfaoedd o’r ‘byd go iawn’ mewn modd blaenllaw.

Mae gennym hanes cadarn a bywiog o ymgysylltu â diwydiant, gyda chwmnïau megis Aston Martin Lagonda Ltd, Ford Motor Company, Calsonic Kansei, Perkin-Elmer, HEAD a Prodrive yn sicrhau bod ein myfyrwyr i gyd yn cael y cyfle i brofi Interniaethau Diwydiannol neu gyfleoedd Blwyddyn mewn Diwydiant, sy’n adeiladu ar astudiaethau academaidd ac yn arwain yn aml at Brosiectau Mawr Diwydiannol yn y flwyddyn olaf sy’n cyfoethogi potensial a chyflogadwyedd y myfyrwyr.  

Exterior of SA1 on the new UWTSD campus.

Nodyn i'r Golygydd

Mae’r Ysgol Peirianneg yn cynnig ystod o raglenni Israddedig, gan gymhwyso sgiliau dadansoddi peirianyddol cadarn i amryw o lwybrau peirianneg a logisteg.   Rydym hefyd yn cynnig rhaglenni Ôl-raddedig mewn Peirianneg a Logisteg, pob un â chyfleoedd am astudio llawn amser a rhan amser.  

I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma:  https://www.uwtsd.ac.uk/face/engineering/

Tony Roche - FREng FIMechE CEng BSc Hon DTech Llywydd (Bywgraffiad)

Treuliodd Tony Roche ei yrfa fel  peiriannydd rheilffyrdd gan ddal llawer o swyddi fel uwch reolwr gyda British Rail.  Ei benodiad olaf oedd yn Aelod o’r Bwrdd Gweithredol yn gyfrifol am Beirianneg, Diogelwch a Gwasanaethau Cymorth.

Yn dilyn hynny bu’n Gyfarwyddwr First Class Partnerships Limited, cwmni arbenigol a ddarparai her a chefnogaeth adeiladol ar gyfer uwch wneuthurwyr polisi a phenderfyniadau yn niwydiant y rheilffyrdd.  Mae’i gleientiaid ar gyfer aseiniadau ymgynghorol wedi bod yn sector rheilffyrdd preifat y DU, a hefyd gyda rheilffyrdd eraill o gwmpas y byd, gan gynnwys penodiadau fel tyst arbenigol.  Hefyd mae ganddo brofiad eang fel cyfarwyddwr anweithredol.

Ar ôl cwblhau gradd mewn peirianneg a chymhwyso’n Beiriannydd Mecanyddol Siartredig, bu ffocws gyrfa Tony ar reoli peirianneg.  Yn y 1970au cynnar arweiniodd yntau’r tîm a fu’n gyfrifol am adeiladu prototeipiau cerbydau pŵer trenau cyflym iawn a llwyddiannus dros ben y DU.  Roedd ei rolau wedi hynny’n cynnwys y canlynol: rheoli gwaith rheilffyrdd sylweddol yn Wolverton, Milton Keynes; Prif Weithredwr British Rail Maintenance Limited, gyda chyfrifoldeb am brosiectau atgyweirio sylweddol ar stoc rholio’r rheilffyrdd a pharatoi’r cwmni ar gyfer ei breifateiddio a’i werthu i’r sector preifat; a Chyfarwyddwr Peirianneg Fecanyddol a Thrydanol i British Rail, gan gyfarwyddo’r gweithgareddau hyn yn ystod yr aildrefnu ar gyfer rhoi rheolaeth y rheilffyrdd dan arweiniad masnachol.

Yn dilyn hynny bu cyfnod yn Ddirprwy Reolwr Gyfarwyddwr, Network South-East cyn cael ei benodi i gymryd rôl flaenllaw wrth greu’r cwmnïau prydlesu stoc rholio ac yn Rheolwr Gyfarwyddwr Eversholt Train Leasing cyn i’r cwmni gael ei werthu i’r sector preifat.

Gyda’r rhaglen breifateiddio’n cyflymu, penodwyd Tony i Fwrdd British Rail i arwain a chyfarwyddo’r gwaith o baratoi a gwerthu’r cwmnïau peirianneg niferus a’u his-gwmnïau cefnogi.  Gan weithio gyda chynghorwyr ariannol a chyfreithiol yn y Ddinas, cwblhaodd yntau a’i dîm y gwaith o werthu dros 20 o'r is-gwmnïau hyn i’r sector preifat.  Roedd ei gyfrifoldebau ar Fwrdd British Rail yn cynnwys rheolaeth gyffredinol ar ddiogelwch yn ystod cyfnod sylweddol o newid sefydliadol yn ystod  y cyfnod o drosglwyddo British Rail i fod yn rheilffordd a oedd wedi’i phreifateiddio’n llwyr.

Ar hyd ei yrfa, mae wedi canolbwyntio ar wellhad parhaus ar draws pob agwedd ar reoli perfformiad, gan weithio gyda thimau i gyflawni amcanion a gytunwyd drwy newid adeiladol.

Mae Tony wedi parhau i gymryd rhan weithredol yn y proffesiwn peirianneg.  Roedd yn Llywydd Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (2001/2002), mae’n Gymrawd o'r Academi Frenhinol Peirianneg, yn Aelod o’r Smeatonian Society of Civil Engineers  ac yn Gyn Feistr y Worshipful Company of Engineers.

Mae wedi cynnal perthynas waith agos â’r Sefydliad gan ei fod wedi bod yn Gadeirydd y Bwrdd Ariannol a Dibenion Cyffredinol, y Bwrdd Strategaeth Dechnegol, y Bwrdd Datblygu Proffesiynol, y Bwrdd PEP a’r Adran Reilffyrdd.  Mae’n mynd i Gyfarfodydd Cyffredin y Sefydliad yn rheolaidd a than yn ddiweddar ef oedd Cadeirydd Clwb Cinio’r Cyngor.

Mae Tony yn Gyn Is-lywydd RedR- Engineers for Disaster Relief ac yn gyn Lywodraethwr Coleg Imperial lle bu’n gadeirydd y Pwyllgor Archwilio Iechyd a Diogelwch.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk