Y Drindod Dewi Sant i gynnal 4edd Gynhadledd Cynaliadwyedd mewn Addysg Uwch ar 3 a 4 Gorffennaf yn Abertawe


18.06.2019

Y Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE) ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant fydd yn croesawu Cynhadledd Cynaliadwyedd mewn Addysg Uwch 2019, a hynny yn ei Datblygiad SA1 Glannau Abertawe ar 3 a 4 Gorffennaf.

Mae INSPIRE yn ffocws ar gyfer gweithgareddau Datblygu Cynaliadwy ar draws y Brifysgol.  Mae’r Athro Juliet Davenport OBE, CEO a Sylfaenydd Good Energy ymhlith prif siaradwyr y gynhadledd sy’n cael ei threfnu ar y cyd ag RCE Cymru sy’n hwyluso cydweithio er mwyn ymchwilio i, datblygu a hyrwyddo gwell dealltwriaeth o gynaliadwyedd a llesiant cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol, ac mae’n ganolog i gyd-ddatblygu’n gynaliadwy’r ‘Gymru a Garem’.

Y gynhadledd hon yw’r bedwaredd mewn cyfres genedlaethol, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Phrifysgolion Plymouth a Canterbury Christ Church, ac mae’n agored i unrhyw un sy’n gweithio ym maes Addysg ar gyfer Datblygu 

Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF) boed yn genedlaethol neu’n rhyngwladol. Ei nod yw casglu ynghyd, pwysleisio a dathlu llwyddiannau cenedlaethol a rhyngwladol ym maes ADCDF, gan fynegi ADCDF yn ei hystyr ehangaf yn cynnwys:

Gweithgareddau dysgu ac addysgu;

Datblygu a darparu’r cwricwlwm;

Ymchwil ac arloesi pedagogaidd;

Datblygiad proffesiynol parhaus;

Ymgysylltu â’r gymuned;

Dylunio lleoedd dysgu ac addysgu; a

Newid sefydliadau cyfan.

Meddai Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor Ymgysylltu Allanol a Chynaliadwyedd YDDS: “Mae’n bleser a braint gan YDDS groesawu’r gynhadledd fawreddog hon. Mae ystyried cenedlaethau’r dyfodol wrth lunio polisïau a meddwl yn academaidd yn dal i fod yn gymharol newydd felly mae’n arbennig o addas bod y gynhadledd yn cael ei chynnal yng Nghymru, lle mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ystyried cynaliadwyedd wrth gwneud ei holl benderfyniadau trwy Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Rydym yn edrych ymlaen i drafodaethau a dadleuon brwd ar faterion pwysig y dydd ac rydym yn annog cyfraniadau gan academyddion o bob cwr o’r byd.”

Ffocws ar Gymru:

Mae gan Gymru Gyfraith Datblygu Cynaliadwy newydd.  Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yw’r gyntaf o’i bath yn y byd, lle mae’n rhaid i ystyriaeth o lesiant cenedlaethau’r dyfodol fod yn ganolog i benderfyniadau’r llywodraeth.  

Yn y Ddeddf, golyga Datblygu Cynaliadwy’r broses o wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru trwy gymryd camau sy’n anelu at gyflawni saith Nod Llesiant.

Mae’r Ddeddf hefyd yn darparu ‘Pum Ffordd o Weithio’ (hirdymor, integreiddio, cynnwys, cydweithredu, atal), a luniwyd i gefnogi penderfyniadau cynaliadwy.  Ar y cyd ag 17 Nod Datblygu Cynaliadwy’r CU, darpara’r Ddeddf sail newydd ar gyfer Addysg Uwch yng Nghymru o ran ymgysylltu â’r cyhoedd a chyfle amserol i ystyried yr hyn sy’n cael ei gyflawni ym maes ADCDF ac archwilio ac ystyried trywydd Addysg Uwch yn y dyfodol wrth ddarparu ADCDF.

Bydd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sophie Howe, yn ymuno â ni yn y gynhadledd, gan annerch ein derbyniad nos ar 3 Gorffennaf a byddwn yn cynnal symposiwm arbennig ar rôl Addysg Uwch wrth gyflawni Nodau Llesiant a Datblygu Cynaliadwy, ac yn croesawu cyfraniadau o Gymru, y DU a’r byd sy’n benodol i’r thema arbennig hon. 

Mae’r porth cyflwyno crynodebau bellach ar agor a bydd yn cau 31 Mawrth 2019. 

https://uwtsd.ac.uk/sustainability-conference/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk