Y Drindod Dewi Sant i gynnal Cynhadledd Cymdeithas Astudiaethau Addysg Prydain (BESA) yn SA1 ar 27 a 28 Mehefin


04.04.2019

Yr Athrofa, Prifysgol Cymru Y Drindod Sant, fydd yn cynnal 15fed Gynhadledd Flynyddol Cymdeithas Astudiaethau Addysg Prydain (BESA) ar 27 a 28 Mehefin.

 

Prif thema’r gynhadledd yw:  Gwleidyddiaeth a rôl addysg: dargyfeirio a chydgyfeirio. Bydd y prif siaradwyr yn cynnwys Dr Nicola Rollock o Goldsmiths a Dr Kevin Smith o Brifysgol Caerdydd.

Meddai Caroline Lewis, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Disgyblaeth Academaidd a Chyfarwyddwr Rhaglen: BA (Anrh) Astudiaethau Addysg: “Rydym yn falch dros ben o groesawu 15fed Gynhadledd Flynyddol Ryngwladol BESA i’n cyfleusterau newydd yn SA1 eleni. I ni’n gymdeithas, mae’r gwaith y mae BESA’n ei wneud i godi ymwybyddiaeth o’r prif drafodaethau ym maes addysg trwy ymgysylltu ac adeiladu rhwydweithiau o weithwyr proffesiynol, myfyrwyr ac ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yn hanfodol ar gyfer hyrwyddo a datblygu Astudiaethau Addysg yn ddisgyblaeth. Mae ein cynhadledd flynyddol yn denu cynrychiolwyr a phrif siaradwyr o ben draw’r byd a datblygiad newydd SA1Abertawe yw’r amgylchedd perffaith ar gyfer meithrin yr ethos cydweithredol a chefnogol y mae BESA yn ei gorffori."

Mae Cymdeithas Astudiaethau Addysg Prydain (BESA) yn gymdeithas bwnc sy’n cefnogi cymuned academaidd myfyrwyr, athrawon ac ymchwilwyr ym maes amrywiol Astudiaethau Addysg. Y nod yw hyrwyddo a meithrin ymchwil ac addysg o ansawdd uchel oddi mewn i addysg uwch a’r gymuned ehangach. 

Nodyn i'r Golygydd

Yr Athrofa

 

 • Mae’r Athrofa yn gyfadran newydd bwysig yn Y Drindod Dewi Sant sy’n gartref i ddisgyblaethau Addysg Athrawon, Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol, Seicoleg a’r Blynyddoedd Cynnar.
 • Darperir y cyrsiau o ddau brif safle: Ein datblygiad glannau newydd yn SA1 Abertawe a champws hanesyddol Caerfyrddin. Mae gennym hefyd safle bach yn y Tramshed Tech, Caerdydd.
 • Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a’r ysgolion sy’n bartneriaid â hi wedi bod yn llwyddiannus yn eu cais i ddarparu rhaglenni newydd arloesol addysg gychwynnol athrawon (AGA) o fis Medi 2019 ymlaen. Mae rhaglenni a gynigiwyd gan Athrofa: Professional Learning Partnership (APLP), sef cydweithrediad sy’n cynnwys Yr Athrofa yn Y Drindod Dewi Sant a rhwydwaith o fwy na 100 o ysgolion, wedi derbyn achrediad gan Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA) Education Workforce Council (EWC).
 • At ei gilydd, roedd 98% o fyfyrwyr disgyblaeth y Blynyddoedd Cynnar yn fodlon ar eu cwrs llynedd (NSS 2017)
 • Cyrhaeddodd Yr Athrofa y safle 1af yng Nghymru am fodlonrwydd myfyrwyr ym maes addysg gychwynnol athrawon ers dwy flynedd bellach – ac mae’n un o bedwar darparwr yn unig sydd wedi eu hachredu gan Gyngor y Gweithlu Addysg.
 • Mae rhaglen arloesol BSc Seicoleg Yr Athrofa wedi ei hachredu gan Gymdeithas Seicoleg Prydain, y corff sy’n cynrychioli seicolegwyr a seicoleg yn y DU
 • Yr Athrofa yw canolfan hyfforddi athrawon hynaf Cymru ac mae’n dyddio’n ôl i 1848, pan sefydlwyd Coleg Hyfforddi De Cymru a Sir Fynwy yng Nghaerfyrddin.
 • Mae’r Athrofa’n rhedeg tair rhaglen hyfforddi athrawon lwyddiannus – dwy ar lefel ôl-raddedig: TAR Cynradd (gyda SAC) a TAR Uwchradd (gyda SAC); a rhaglen israddedig BA Addysg (gyda SAC).
 • Roedd Y Drindod Dewi Sant gyda’r 10 prifysgol gorau yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Astudiaethau Academaidd mewn Addysg a Gwaith Cymdeithasol (NSS 2017).
 • At ei gilydd, roedd 97% o’r myfyrwyr a gofrestrodd ar gyrsiau Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol mewn gwaith a/neu hyfforddiant pellach chwe mis ar ôl graddio (DLHE 2015).
 • I gael rhagor o wybodaeth, ewch i athrofa.cymru.

   

  BESA

   

  Mae BESA yn ceisio ymwneud â byd addysg a dosbarthu’r ymchwil diweddaraf trwy ei gynhadledd flynyddol a chylchgronau mynediad agored. Ein huchelgais ni yw meithrin rhwydweithiau ac effeithiau ar drafodaethau a disgyrsiau cenedlaethol ynghylch polisi ac ymarfer addysg.

  A ninnau’n gymdeithas gymharol ifanc, rydym wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad y pwnc a’r rhai sy’n ei addysgu. Rydym yn cefnogi ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa a myfyrwyr ymchwil iddatblygu eu potensial er mwyn cyfrannu at Astudiaethau Addysg trwy ein cynhadledd flynyddol a bwrsarïau myfyrwyr.

  Mae’r Gymdeithas yn gweithio i godi proffil y pwnc oddi mewn i sefydliadau, cysylltu aelodau â buddiannau cyffredin, rhoi gwybod i academyddion a gweithwyr proffesiynol am ddatblygiad y pwnc a chynrychioli barn aelodau gerbron cyrff a sefydliadau priodol. Ymgynghorir â hi yn gymdeithas gynrychiadol ar gyfer Astudiaethau Addysg ar faterion ynghylch y pwnc a Meincnodau’r ASA.

   

  https://educationstudies.org.uk/