Y Drindod Dewi Sant yn cefnogi Diwrnod Hwyl Phoenix 2019


11.06.2019

Yn ddiweddar bu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cefnogi Diwrnod Hwyl blynyddol Canolfan Phoenix yn Townhill, Abertawe.

A group of men and women smile and hold open their arms under a blue sky in front of the tents.

Mae Canolfan Phoenix yn ganolbwynt cymunedol pwysig lle ceir llyfrgell, meithrinfa, caffi a mannau cyfarfod. Mae’n gwasanaethu cymunedau Townhill a Mayhill gan gynnig cymorth mawr ei angen i’r bobl sy’n mynd yno.

Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant berthynas hir-sefydlog gyda Chanolfan Phoenix, Townhill. Mae myfyrwyr a staff wedi eu hintegreiddio eu hunain yn y gymuned drwy gynnal gweithdai, helpu gyda digwyddiadau a defnyddio’r lleoedd mae’n eu cynnig.

Yn ystod Diwrnod Hwyl Canolfan Phoenix eleni bu myfyrwyr y Brifysgol yn cynnal gweithdai crefftau mewn pabell fawr.  Cynigiodd myfyrwyr o’r cyrsiau Celf Gain, Hysbysebu a Dylunio Brandiau ac Addysg sesiynau rhyngweithiol ar wneud bathodynnau, peintio potiau planhigion, gweu, collages a gemwaith.  Roedd llysgenhadon myfyrwyr wrth law i roi cyngor ynghylch cyrsiau ac i ateb ymholiadau cyffredinol am y Drindod Dewi Sant.  Y fyfyrwraig Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau, Rose Wilson, oedd ffotograffydd swyddogol y diwrnod.

Mae Curtis Cana yn fyfyriwr yn y Drindod Dewi Sant ar gampws Caerfyrddin a threfnodd yntau’r llwyfan adloniant.  Mae Curtis yn hanu o Townhill ac fe ddaeth i gysylltiad â’r Brifysgol yn wreiddiol yn ddyn ifanc yn ei arddegau wrth gymryd rhan mewn prosiectau cymunedol. Ers hynny, mae e wedi chwarae rôl allweddol wrth gefnogi gwaith cymunedol Y Drindod Dewi Sant trwy ei wybodaeth leol a’i gariad at wneud i bethau newid.

“Mae Diwrnod Hwyl Canolfan Phoenix yn ddigwyddiad gwych sy’n dod â chymuned Townhill at ei gilydd. Mae’n ddiwrnod llawn hwyl sy’n cynnwys celf, talent, hwyl a mwynhad gan bawb sy’n dod iddo. Yn berson ifanc fy hun o Townhill (a ystyrir yn ardal o amddifadedd) gallaf weld bod angen prosiectau gwaith ieuenctid a chymuned. Wrth dyfu i fyny yn Townhill nid oedd lawer o gyfleoedd ar wahân i’r clwb ieuenctid lleol, Canolfan Phoenix a phrosiectau’r Drindod Dewi Sant. Bu’r rhain yn fodd i blant a phobl ifanc yr ardal ymgysylltu â gweithwyr ieuenctid a chymuned i’w cadw’n ddiogel ac adeiladu ar eu sgiliau. Erbyn hyn, rwy’n astudio Gradd Meistr yn Iechyd a Llesiant Plant a Phobl Ifanc gyda’r Drindod Dewi Sant ac yn gobeithio ei rhoi ar waith yn rhinwedd fy swydd fel Swyddog Datblygu Canolbwynt Ieuenctid gyda Gwasanaethau Pobl Ifanc Abertawe” Curtis Cana.

Women and children gather round activity tables in a large tent.

Daeth mwy na 1,500 o bobl ar y diwrnod gyda cherddoriaeth fyw, bwyd, peintio wynebau, gweithdai, stondinau gwybodaeth, gemau a gweithgareddau rhyngweithiol gyda sefydliadau megis yr heddlu, y gwasanaeth tân ac Ymddiriedolaeth Gymunedol yr Elyrch.  Mae’r tîm eisoes yn meddwl am gynllunio digwyddiad 2020.

“Roedd hi’n wych gweld y gymuned yn dod at ei gilydd, roedd gennym ni fwy na 30 o blant i gyd wrthi’n creu.  Roedd gwahanol grwpiau oed yn dod i’r digwyddiad.  Roedd y plant yn hapus i ymuno yn ein gweithdai collage.  Roedd yr awyrgylch a’r egni’n anhygoel.  Yn sicr mae angen mwy o ddigwyddiadau o’r fath mewn cymunedau.  Mae’n bwysig iawn i blant yn enwedig yn ein cyfnod technolegol prysur”,  

Alina Skorohoda, myfyrwraig Celf Gain

"Diolch yn fawr iawn am y cyfle i fod yn rhan o’r digwyddiad. Roedd gweithio gyda’r gymuned yn f’ysbrydoli ac mae’r profiad hwn wedi creu awydd ynof i gymryd rhan mewn rhagor o ddigwyddiadau cymunedol”, Melissa Balencante Rodrigues, myfyrwraig Celf Gain.

“Ni fyddai digwyddiadau cymunedol megis Diwrnod Hwyl y Phoenix yn bosibl heb gefnogaeth y Drindod Dewi Sant.  Rydym ni’n lwcus iawn i gael y gefnogaeth yma a’r ffaith eu bod yn deall pwysigrwydd digwyddiadau o’r fath i greu cyfleoedd i bobl leol.  Mae llawer o waith yn mynd i mewn i gynllunio’r digwyddiad ac mae wedi bod yn bleser gweithio wrth ochr y Drindod Dewi Sant am flynyddoedd lawer.  Mae hon yn enghraifft wych o weithio mewn partneriaeth ac yn un rwy’n gobeithio y bydd yn parhau”, Leanne Dower, Rheolwr Canolfan Phoenix.

A woman sits in a six-foot high deckchair with UWTSD branding on the fabric.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk