Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ail garfan o brentisiaid


27.09.2019

Croesawodd UWTSD yr ail garfan o recriwtiaid heddlu a fydd yn cychwyn ar eu rolau newydd fel swyddogion heddlu tra’n astudio cymhwyster Ymarfer Proffesiynol yr Heddlu fel rhan o'r Fframwaith Cymwysterau Addysg Heddlu newydd (PEQF). Bydd hyn yn cael ei ddarparu gan y Brifysgol fel rhan o bartneriaeth gydweithredol â heddluoedd De Cymru a Gwent.

PEQF group shot banner

Crëwyd y bartneriaeth 12 mis yn ôl i gyd-gyflwyno prentisiaeth gradd a diploma ôl-radd mewn plismona mewn ymateb uniongyrchol i ganllawiau newydd a gyhoeddwyd gan y Coleg Plismona. Mae'r Brifysgol hefyd yn cyflwyno gradd mewn Plismona Proffesiynol i rai cyn iddynt ymuno â’r heddlu a ddyluniwyd i godi safon plismona.

Rhennir yr hyfforddiant ar gyfer recriwtiaid Heddlu De Cymru a Heddlu Gwent rhwng yr hyfforddiant craidd ar gyfer swyddogion heddlu a gyflwynir gan staff Gwent a De Cymru mewn lleoliad hyfforddi ar y cyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gyda chefnogaeth gan y Brifysgol ar gyfer yr elfen gymwysterau’r astudiaethau.

Nod y PEQF yw sicrhau arfer cyson o ran gweithredu, asesu ac achredu hyfforddiant cychwynnol yr heddlu ar draws y 43 heddlu yng Nghymru a Lloegr.

Cyfarchwyd cyfanswm o 90 o recriwtiaid heddlu newydd gan Roger Maidment, Deon Athrofa Rheolaeth ac Iechyd y Brifysgol, Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru a Chymrawd Anrhydeddus y Brifysgol Matt Jukes a Phrif Gwnstabl Heddlu Gwent Pam Kelly, cyn-fyfyriwraig a Chymrawd Anrhydeddus y Brifysgol ar Ddydd Llun, 23 Medi ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Dywedodd Roger Maidment: “Roedd yn bleser mawr croesawu’r recriwtiaid newydd i ddechrau eu hastudiaethau. Mae cydweithredu ystyrlon â sefydliadau cyhoeddus a phreifat yn ganolog i genhadaeth y Brifysgol i ddarparu profiadau addysgol gwirioneddol drawsnewidiol i'n myfyrwyr. Bydd y fframwaith prentisiaeth sy'n integreiddio astudiaeth academaidd a myfyrio beirniadol â phrofiad proffesiynol fel heddwas nid yn unig yn effeithio ar eu hymarfer uniongyrchol ond hefyd yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer datblygu gyrfa yn y gwasanaeth yn y dyfodol.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Matt Jukes: “Mae’r garfan gyntaf un o heddweision newydd wedi ymuno â ni drwy’r llwybrau recriwtio newydd hyn. Byddant i gyd yn cael eu lleoli ar draws ardal yr heddlu a dyna lle bydd eu taith blismona yn cychwyn yn wirioneddol. Mae'n anrhydedd wirioneddol gallu eu croesawu i'r heddlu.

“Yn ystod y misoedd a'r blynyddoedd i ddod, bydd y swyddogion hyn yn wynebu heriau bob dydd. Ni fuodd y bygythiadau a lefel y galw yr ydym yn delio â hwy fel gwasanaeth erioed yn fwy neu'n fwy cymhleth, ond er gwaethaf hynny, mae'r dynion a'r menywod hyn wedi ymuno ac wedi addo gwasanaethu'r cyhoedd a chadw ein cymunedau'n ddiogel.

“Rydyn ni, ynghyd â'u teulu a'u ffrindiau, yn falch iawn o'r hyn maen nhw wedi'i gyflawni hyd yn hyn a hoffwn ddymuno pob llwyddiant iddyn nhw yn y dyfodol wrth iddyn nhw barhau â'u gyrfaoedd gyda ni. "

Dywedodd Prif Gwnstabl Heddlu Gwent, Pam Kelly: “Rydym yn falch iawn o'n recriwtiaid newydd a oedd y swyddogion cyntaf i ymuno â ni o dan y fframwaith proffesiynol newydd. Mae'r llwybrau mynediad newydd hyn yn rhoi cyfle go iawn, nid yn unig i recriwtiaid newydd gyflawni eu huchelgais o ddod yn heddwas, ond hefyd gyda llwybr i ennill gradd neu ddiploma mewn plismona. Bydd eu cyfoeth o brofiad, ynghyd â'u hyfforddiant proffesiynol, yn alinio eu sgiliau, eu pwerau a'u profiad i fodloni gofynion heriol y mae swyddogion yn eu hwynebu o ddydd i ddydd.

“Mae plismona yn gyffrous, yn heriol iawn ac yn werth chweil, a hoffwn longyfarch y swyddogion hyn ar eu cynnydd hyd yn hyn a dymuno'r gorau iddynt yn eu taith ymlaen gyda ni."

Mae gan y Drindod Dewi Sant dîm mewnol cydweithredol o’r Gyfadran Busnes a Rheolaeth, sy’n cynnwys y tîm Portffolio Gwasanaethau Cyhoeddus, Academi Ymarfer Proffesiynol ac Ymchwil Gymhwysol Cymru, ochr yn ochr â thîm Datblygu Prentisiaethau’r Brifysgol yn gweithio mewn partneriaeth â heddluoedd De Cymru a Gwent er mwyn cyflwyno’r Radd-brentisiaeth a’r diploma ôl-raddedig mewn Arfer Plismona Proffesiynol.

Mynychodd y garfan gyntaf o heddweision yn Heddlu De Cymru, a ymunodd o dan y Fframwaith Cymwysterau Addysg Plismona (PEQF) eu seremoni raddio ddydd Gwener, Medi 13.

Ar ôl cwblhau 26 wythnos o hyfforddiant cychwynnol yn y Ganolfan Dysgu a Datblygu ym Mhen-y-bont ar Ogwr, bellach bydd 75 o swyddogion yn gweithio i gwblhau gweddill eu cyfnod prawf (dwy flynedd a hanner trwy'r llwybr prentisiaeth ac un flwyddyn a hanner fel deiliad gradd flaenorol) o fewn y gymuned.

Bydd wyth swyddog ychwanegol a ymunodd drwy’r Rhaglen Arweinyddiaeth Graddedig Genedlaethol ‘Police Now’, hefyd yn ymuno â thimau Cymdogaeth ar draws yr heddlu, gan weithio i ddatblygu syniadau a thechnegau arloesol i fynd i’r afael â rhai o’r materion ansawdd bywyd mwyaf anodd.

Dywedodd Bronwen Williams Cyfarwyddwr Academaidd ar gyfer Campws Abertawe y Brifysgol: “Roeddwn yn falch iawn o gynrychioli’r Brifysgol i longyfarch y garfan gyntaf i fynd trwy'r llwybr PEQF newydd. Mae wedi bod yn her wirioneddol uno dau fyd y byd academaidd a phlismona rheng flaen a hyfforddiant, ond rwy'n credu bod hyn wedi'i gyflawni gan y gwaith tîm a'r cydweithredu rhagorol sy'n ffurfio'r bartneriaeth rhwng Heddlu De Cymru, Heddlu Gwent a’r Brifysgol.

Mae’r garfan gyntaf hon wedi bod yn allweddol yn y datblygiad hwnnw ac mae eu hadborth wedi bod yn amhrisiadwy. Wrth inni symud ymlaen i ran nesaf eu dysgu a'u hyfforddiant, bydd y Brifysgol yno i'w cefnogi a'u tywys ac edrychwn ymlaen at eu croesawu unwaith eto fel carfan lawn pan fyddant yn graddio gyda ni ym mis Gorffennaf 2021 a 2022.  Dymunwn bob lwc iddynt yn y cyfnod newydd hwn o'u gyrfaoedd ac yn edrych ymlaen at eu gweld yn llwyddo ac yn mynd yn bell.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk