Y Drindod Dewi Sant yn croesawu prif brentisiaid y Deyrnas Unedig yn ystod Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau (4-8 Mawrth)


14.02.2019

Dewiswyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gan WorldSkills UK i gynnal cystadlaethau nodedig i ddewis y tîm o brentisiaid a myfyrwyr a fydd yn cynrychioli’r Deyrnas Unedig yn WorldSkills Kazan 2019 ym mis Awst eleni.  

Yng Nghystadleuaeth WorldSkills, sy’n adnabyddus hefyd fel y ‘Gystadleuaeth Olympaidd ar gyfer Sgiliau’ gwelir prentisiaid gorau’r byd a myfyrwyr yn dod benben â’i gilydd i ennill y wobr Aur, Arian ac Efydd yn eu dewis sgil.  Ar hyn o bryd mae’r DU yn ddegfed ar restr WorldSkills yn dilyn ei llwyddiant yn ennill medalau yn y Gystadleuaeth WorldSkills ddiwethaf yn Abu Dhabi yn 2017.  

Rhwng 4 Mawrth ac 8 Mawrth, yn ogystal â’r cystadlaethau i ddewis timau, bydd Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC) y Drindod Dewi Sant yn SA1 hefyd yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau ymgysylltu ar gyfer ysgolion, colegau a myfyrwyr Prifysgol.  Bydd y digwyddiadau hyn yn dangos amrywiol lwybrau i’r byd adeiladu ac yn arddangos technoleg arloesol megis offer adeiladu digidol newydd a chyfarpar hyfforddi rhithrealiti.  

Bydd CWIC hefyd yn cynnal un o’r 6 digwyddiad ar 8 Mawrth, a drefnir gan Go Construct ac a gefnogir gan CITB Cymru, i ddynodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ar draws Cymru i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o fenywod yn y byd adeiladu. Bydd y pensaer a seren y Great British Bake Off 2018, Ruby Bhogal, yn rhoi anerchiad i ysgolion a cholegau lleol yn SA1 a gaiff ei ffrydio’n fyw i leoliadau eraill.

Meddai Dr Neil Bentley-Gockmann OBE, Prif Weithredwr WorldSkills UK, sy’n rheoli ymdrech y DU yng Nghystadleuaeth WorldSkills: “Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf i ni eu defnyddio i ddewis prif brentisiaid y DU a myfyrwyr i gystadlu ar lwyfan fyd-eang.

“Gan weithio gyda darparwyr hyfforddiant megis Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a busnesau ledled y DU, gallwn drosglwyddo’r ddealltwriaeth a geir 

yn sgil cystadlu yn erbyn gwledydd eraill  i’r economi ehangach, gan wella safonau hyfforddi yn y DU i lefel safonau byd-eang, a hybu cynhyrchiant.

Meddai Barry Liles OBE Pro Is-Ganghellor (Sgiliau a Dysgu Gydol Oes) ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: “Fel darparwr sgiliau lefel uchel, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch iawn i groesawu un o ddigwyddiadau dewis timau WorldSkills UK i’n datblygiad newydd yn SA1 Glannau Abertawe. Rydym yn cydnabod y budd aruthrol i’n myfyrwyr a’n staff sy’n deillio o gymryd rhan mewn cystadlaethau sgiliau.

“Fel Prifysgol sector deuol yng Nghymru, mae gennym record hir a chlodwiw o ddatblygu ein dysgwyr i fod yn gystadleuwyr ar y llwyfan byd-eang. Mae’r profiad a geir yn y cystadlaethau hyn yn amhrisiadwy i baratoi myfyrwyr i fod â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar gyfer diwydiant. Mae cynnal digwyddiad dewis timau yn dangos i’n rhanddeiliaid y pwysigrwydd a roddwn ar ddatblygu sgiliau lefel uchel. Dymunwn yn dda i bawb sy’n ymwneud â’r digwyddiadau dewis timau.”

Dylai prentisiaid a myfyrwyr sy’n awyddus i gystadlu yn y Gystadleuaeth WorldSkills nesaf yn Shanghai yn 2021 gofrestru ar www.worldskillsuk.org erbyn 5 Ebrill.   

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk