Y Drindod Dewi Sant yn cynnal Cynhadledd 50 Mlwyddiant Canolfan Ymchwil Profiad Crefyddol Alister Hardy


05.07.2019

Yr wythnos hon ymwelodd cynadleddwyr a phrif siaradwyr o bedwar ban byd â Champws Llambed Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gyfer Cynhadledd 2019 y Ganolfan Ymchwil Profiad Crefyddol. 

Sir Alister Hardy Religious Experience Research Centre Conference 2019

Teitl cynhadledd eleni oedd ‘Dyfodol Astudiaeth Profiad Crefyddol ac Ysbrydol’ ac mae’n dathlu 50 mlwyddiant sefydlu’r Ganolfan Ymchwil Profiad Crefyddol (RERC) sydd bellach wedi ei lleoli ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Meddai Bettina Schmidt, Athro Astudiaethau Crefyddol a Chyfarwyddwr  y Ganolfan Ymchwil Profiad Crefyddol: “Mae’r gynhadledd hon yn ystyried dyfodol astudiaeth profiad crefyddol a sut rydym yn parhau â’r gwaith o astudio profiadau crefyddol mewn cymdeithasau mwy secwlar.

 “Hanner can mlynedd – yn 1969 – gwahoddodd Hardy ysgolheigion i Rydychen i drafod a oedd dull gwyddonol o astudio profiad crefyddol ac ysbrydol yn bosibl,” parhaodd yr Athro Schmidt.  “Yn dilyn y symposiwm cyntaf, sefydlodd y Ganolfan Ymchwil Profiad Crefyddol.  Erbyn hyn, hanner canrif yn ddiweddarach, mae academyddion yn parhau i ymwneud ag astudio profiadau ysbrydol a chrefyddol, er bod hynny’n fwy o fater brys yng nghyd-destun y secwlareiddio cynyddol.  Mae’r gynhadledd yn dathlu hanner canmlwyddiant y ganolfan ac yn edrych yn ôl ar ei gwaith yn ystod y pum degawd diwethaf wrth edrych ymlaen at y dyfodol.”

Mae Canolfan Ymchwil Profiad Crefyddol Alister Hardy, a noddir gan Ymddiriedolaeth Alister Hardy, yn dal archif sydd â thros 6,000 o adroddiadau gan bobl o bob cwr o’r byd sydd wedi cael profiad ysbrydol neu grefyddol mewn lleoliadau eglwys yn ogystal ag ym myd natur.  Sefydlwyd y Ganolfan Ymchwil Profiad Crefyddol gan Syr Alister Hardy yng Ngholeg Manceinion, Rhydychen yn 1969, ac fe’i trosglwyddwyd i gampws Llambed Y Drindod Dewi Sant ym mis Gorffennaf 2000. Nod y Ganolfan yw astudio adroddiadau cyfoes am brofiadau crefyddol neu ysbrydol.

Sir Alister Hardy Religious Experience Research Centre Conference 2019

Un o’r rheini y mae gwaith ac ymchwil Syr Alister Hardy wedi ei chyfareddu erioed yw’r academydd Americanaidd o fri, Anne Taves, Athro mewn Astudiaethau Crefyddol ym Mhrifysgol Califfornia, Santa Barbara a chyn-Lywydd Academi Crefydd America.

Ar ôl cael gwahoddiad i gymryd rhan yng nghynhadledd ddathlu eleni, roedd yr Athro Taves yn falch dros ben o dderbyn a rhoi prif anerchiad cyntaf y gynhadledd.

 “Roeddwn i’n gwybod am ymchwil Syr Alister Hardy ers blynyddoedd, mae gen i nifer o’i lyfrau ar fy silff.  Casglodd gorff anghredadwy o ddata – adroddiadau person cyntaf o brofiadau crefyddol – sydd bellach yn yr archif yn Llambed.  Mae’r ymchwil a gychwynnodd wedi ei barhau yma yn y Ganolfan Ymchwil Profiad Crefyddol – canolfan a gafodd ei henwi ar ei ôl.

 “Un o’r pethau sydd o ddiddordeb i mi eu trafod yn y Gynhadledd yw’r goblygiadau pan fydd ymchwilwyr yn dechrau gyda chysyniad o brofiad crefyddol y maen nhw’n ei ddiffinio yn hytrach na darganfod ffyrdd o ymchwilio i’r profiadau a gaiff pobl a darganfod pa rai y maen nhw’n ystyried eu bod yn grefyddol neu’n ysbrydol; pa rai sy’n bwysig yn eu golwg nhw... Rwy’n credu bod y profiadau a alwn ni’n rhai crefyddol yn is-set o’r rhain – ac nid ydyn nhw’n is-set sefydlog.  Tuedda gwahanol draddodiadau, gwahanol ddiwylliannau annog pobl i ddewis mathau penodol o brofiadau yn rhai arbennig o arwyddocaol.”

Ymhlith y prif siaradwyr eraill yn y gynhadledd, roedd yr Athro Jeremy Carrette o Brifysgol Caint a’r Athro Leslie Francis o Brifysgol  Warwick, sydd hefyd yn gadeirydd ar Fwrdd Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Alister Hardy.

Roedd Syr Alister Hardy’n Wyddonydd o fri ac astudiodd faes cymhleth profiadau crefyddol yn yr un modd disgybledig a gwyddonol ag y byddai’n ymdrin â gwyddoniaeth naturiol. Gan ofyn i bobl anfon ato adroddiadau o brofiadau uniongyrchol gyda phwerau ysbrydol neu grefyddol sefydlodd y Ganolfan Ymchwil Profiad Crefyddol sydd wedi bod yn rhan flaengar o astudiaeth academaidd o brofiadau crefyddol ers hynny.

Mae diddordebau ymchwil aelodau’r Ganolfan yn amrywio o iechyd ac ysbrydolrwydd; prentisiaethau ysbrydol; syniad crefyddol o’r corff a’r hunan; cyfryngwyr a meddiant; dulliau trawsddiwylliannol at brofiadau agos at farwolaeth a siamaniaeth. Mae eu dulliau’n amrywio o anthropoleg i astudiaethau crefyddol i seicotherapi.

Mae’r Ganolfan hefyd yn cyhoeddi cylchgrawn ar-lein, mynediad agored, a adolygir gan gymheiriaid o’r enw The Journal for the Study for Religious Experience yn ogystal â chynnig MRes mewn Profiad Crefyddol yn Y Drindod Dewi Sant.

I ddarganfod rhagor am Ganolfan Ymchwil Syr Alister Hardy i Brofiadau Crefyddol, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/library/alister-hardy-religious-experience-research-centre/

 

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk