Y Drindod Dewi Sant yn cynnal Digwyddiad Briffio ar Ymwybyddiaeth Ofalgar i Weithwyr Ieuenctid


06.01.2020

Yn ddiweddar cynhaliodd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ddigwyddiad briffio ac ymgynghori ar Ymwybyddiaeth Ofalgar i weithwyr ieuenctid ar gampws Caerfyrddin y Brifysgol.

A mindfulness briefing session for youth work was held at UWTSD in December 2019

Elizabeth Williams a Heather Fish, y mae’r ddwy ohonynt yn arbenigo mewn Ymwybyddiaeth Ofalgar yng Nghymru, a arweiniodd y digwyddiad.  Mae Elizabeth yn ymwneud â datblygu polisi i blant a phobl ifanc ers mwy nag 20 mlynedd. Ymddeolodd yn 2010 ar ôl 10 mlynedd o arwain ar bolisi plant a phobl ifanc gyda Llywodraeth Cymru, gan weithio’n agos gyda Gweinidogion ac ymarferwyr ar draws Cymru er mwyn cyfrannu at yr agenda polisi gwahanol sydd yng Nghymru.  Mae Heather yn ddarlithydd mewn Ymwybyddiaeth Ofalgar a Llesiant yn y Brifysgol, ac yn datblygu modylau mewn ymwybyddiaeth ofalgar yn y gweithle ers 2013 yn ogystal â mynd ag ymwybyddiaeth ofalgar at ystod eang o sefydliadau, gan gynnwys y sectorau addysg, risg uchel, cyhoeddus a phreifat.   

Roedd y digwyddiad briffio yn gyfle i edrych ar sut y gallai ymwybyddiaeth ofalgar fod o fantais i staff a phobl ifanc mewn ymarfer gwaith ieuenctid.  

Cyn y digwyddiad, meddai Heather Fish:

“Mae ymwybyddiaeth ofalgar wedi derbyn llawer o sylw yn y cyfryngau dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.  O gofio ei bod yn ymarfer myfyriol sydd â’i gwreiddiau mewn traddodiadau ffydd, mae’n ddiddorol i ystyried ble mae’r ymarfer wedi dod o hyd i’w lle yn yr 21ain ganrif.

O’r GIG, i ysgolion, prifysgolion a diwydiannau trwm, mae mwy a mwy o bobl yn ei cheisio ac yn gweld y gall, yn wir, fod yn fanteisiol i’n hiechyd - yn gorfforol, yn emosiynol, ac yn y meddwl,”

Nododd Angharad Lewis, Cyfarwyddwr Rhaglen y BA a’r MA mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned yn PCYDDS:

“Rydym wrth ein bodd i groesawu nifer o chwaraewyr allweddol o faes gwaith ieuenctid y rhanbarth i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.  Does dim amheuaeth bod diddordeb yn y defnydd o weithgareddau sy wedi eu seilio ar ymwybyddiaeth ofalgar gyda phlant a phobl ifanc yn tyfu.  Fodd bynnag, mae ymwybyddiaeth ofalgar o fewn hyfforddiant gwaith ieuenctid yn fenter gymharol newydd, ac roedd hyn yn gyfle gwych i ni i gyd ddod ynghyd er mwyn dysgu rhagor am fanteision ymwybyddiaeth ofalgar a rhannu a thrafod syniadau. 

Roedd yn fore gwych a hoffwn ddiolch i bawb a fynychodd ac yn enwedig Heather ac Elizabeth am hyrwyddo sesiwn mor ddiddorol.”

Mynychodd Grant Poiner, o Glybiau Bechgyn a Merched Cymru, y digwyddiad briffio, a chroesawodd y cyfle i ddysgu rhagor am grefft ymwybyddiaeth ofalgar.  Ychwanegodd:

“Mwynheais fynychu’r sesiwn ar ymwybyddiaeth ofalgar a gwaith ieuenctid yn PCYDDS yn fawr iawn, yn ogystal â chlywed am sut y gall ymwybyddiaeth ofalgar gynorthwyo pobl ifanc o fewn y sector gwaith ieuenctid yng Nghymru.  Credaf fod rhoi’r sgiliau i bobl ifanc ddefnyddio Ymwybyddiaeth Ofalgar yn gallu eu helpu i ymdopi â’r pwysau maent yn cwrdd â nhw yn eu bywydau bob dydd.”

Yn dilyn y digwyddiad, nododd Kate-Marie Mitchell o Brosiect Ieuenctid POINT, yn Abergwaun:

“Bu’n gyfle gwych i gael mewnwelediad ychwanegol i ymwybyddiaeth ofalgar a gweld pa mor rymus y gall fod i bobl ifanc. Mae gan Waith Ieuenctid gyfle ardderchog i ddefnyddio’r arf defnyddiol hwn gyda phobl ifanc, a fydd yn eu galluogi i ennill y sgiliau y byddant yn gallu eu defnyddio drwy gydol eu bywydau. Roedd dod ynghyd gyda thimau gwaith ieuenctid sy mor angerddol ac ymroddedig yn ffordd wych i ni i gyd roi cychwyn ar sicrhau bod yr arf hwn, sydd arnom ei eisiau gymaint, ar gael drwy ein gwasanaethau yng Nghymru.”

Mindfulness briefing session for youth work was held at UWTSD in December 2019

Am wybodaeth bellach ynghylch y cyrsiau Ieuenctid a Chymuned sydd ar gael yn y brifysgol cliciwch yma

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663