Y Drindod Dewi Sant yn lansio labordai ymchwil newydd ar gyfer ei Chanolfan Arloesedd Technolegau Cynorthwyol (ATiC)


22.02.2019

Roedd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn falch o groesawu busnesau i gartref newydd Canolfan Arloesedd Technolegau Cynorthwyol heddiw yn adeilad Techniwm 1 SA1 Glannau Abertawe. 

Mae gan ATiC, rhan o Goleg Celf Abertawe y Drindod Dewi Sant, hanes eglur o ddarparu ymchwil a datblygu’n seiliedig ar ymarfer i gefnogi cwmnïau meddygol ac elusennau sy’n gysylltiedig â gofal iechyd.  Mae gwaith ATiC yn canolbwyntio’n bennaf ar bobl gyda phwyslais ar arloesedd sy’n galluogi ymchwilwyr i gydweithio gyda busnesau i ddatblygu ymyriadau creadigol i wella iechyd a lles. Fe’i dyluniwyd i gefnogi cydweithrediad ymchwil yn y gwyddorau bywyd ar draws Cymru ac mae’n adeiladu ar enw da’r Brifysgol yn dylunio ymchwil ac arloesedd rhagorol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 

Mae ATiC yn rhan o Accelerate, partneriaeth £33 miliwn a gefnogir gan Gronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru rhwng Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Ysgolion Meddygaeth Prifysgolion Abertawe a Chaerdydd a Choleg Celf Abertawe, sydd â’r nod o gefnogi datblygiad cyflymach a chyflwyno arloesedd i mewn i arferion meddygol a gofal iechyd newydd.  

 

Mae gwaith y Ganolfan wedi cael sylw yn ddiweddar yn y 100 o lwyddiannau cyntaf gorau'r DU fel rhan o ymgyrch Prifysgolion y DU #GwnaedynyBrifysgol.

Dywedodd Yr Athro Ian Walsh, Cyfarwyddwr ATiC a Deon Coleg Celf Abertawe: “Roedd y lansiad heddiw yn nodi pennod newydd i ATiC wrth inni agor cyfleusterau newydd yn Techniwm 1.  Bydd ein hadleoliad yn SA1 Glannau Abertawe yn ein galluogi i ddefnyddio arbenigrwydd cydweithwyr ar draws portffolio’r Brifysgol er mwyn gwneud impact trawsnewidiol ar fywydau’r sawl y mae angen ein cefnogaeth arnynt. Mae ein dulliau yn cael eu harwain gan ddefnyddwyr; edrychwn ar daith y defnyddiwr wrth iddynt ymgysylltu â thechnoleg i siapio'r cynhyrchion a'r gwasanaethau a ddatblygwn.  Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr mewn cwmnïau preifat yn ogystal â byrddau iechyd ledled Cymru er mwyn sefydlu cydweithrediadau cyhoeddus/preifat sy'n cynnwys arbenigeddau deallus a datblygu dyfeisiau clyfar a thechnolegau cynorthwyol."

Dywedodd Dr Sean Jenkins, Prif Gymrawd Arloesi ATiC: “Roeddem yn falch iawn o gael arddangos y cyfleusterau a’r adnoddau ardderchog sydd ar gael yn ein labordai ymchwil newydd yn Techniwm 1. Mae’r ganolfan newydd yn caniatáu inni ddangos sut gall busnesau drawsnewid eu prosesau drwy fabwysiadu dulliau sy’n canolbwyntio ar y defnyddwyr ar gyfer ymchwil ac arloesedd."

Ychwanegodd Dr Shelley Doolan, Rheolydd ATiC: “Yn ystod y digwyddiad cafodd cwmnïau y cyfle i gyfarfod a thîm ATiC a neilltuo sesiynau ymgynghori un-wrth-un gydag arbenigwyr ATiC ac Acclerate ynghyd â rhwydweithio gyda rhychwant o sefydliadau."

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor: “Mae heddiw yn ddigwyddiad pwysig i ddathlu partneriaeth a’r gwir gyfleoedd o weithio mewn cydweithrediad ag eraill.  Mae’r rhain yn glymbleidiau pwerus sy’n gwneud gwahaniaeth, sef nod sydd wrth wraidd strategaeth arloesi y Brifysgol; dymunwn wneud gwahaniaeth fel y gallwn drawsnewid bywydau er gwell."