Y Drindod Dewi Sant yn rhan o gais llwyddiannus am £100,000 ar gyfer prosiect caffael bwyd


09.11.2019

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn croesawu cyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru am lwyddiant cais Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Sir Gâr am £100,000 am prosiect i wella caffael bwyd o'r rhanbarth.

Lee Waters, AM, Barry Liles, OBE and Mark Drakeford, First Minister at UWTSD Carmarthen

Dirprwy Weinidog Lee Waters, AC, Barry Liles, OBE, a'r Prif Weinidog Mark Drakeford, AC

 

Mae’r Brifysgol a Choleg Sir Gâr yn rhan o gais BGC Sir Gâr i Gronfa Her yr Economi Sylfaenol i gyflwyno dull caffael bwyd ar draws y bartneriaeth sy’n cynnwys 14 sefydliad yn y sector cyhoeddus o fewn y Sir.  Cafodd y cyllid ei gyhoeddi gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford, a Dirprwy Weinidog yr Economi, Lee Waters, yn ystod ymweliad â champws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin yr wythnos hon.

Dywedodd Barry Liles, OBE, Dirprwy Is-Ganghellor (Sgiliau a Dysgu Gydol Oes) yn y Brifysgol, a Chadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin:

Rydyn ni yn y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wrth ein boddau bod ein cais i Gronfa Her yr Economi Sylfaenol wedi llwyddo.

“Mae caffael yn y sector cyhoeddus yn faes lle rydyn ni’n a’n partneriaid yn gweld cyfleoedd i gael effaith fwy ar gyfoeth economaidd a datblygiad lleol, a byddwn ni’n datblygu ac yn treialu hyn yn ein prosiect. Byddwn yn canolbwyntio ar gaffael bwyd yn y sector cyhoeddus, ond rydyn ni’n credu’n gryf os ydyn ni’n gallu datblygu dull caffael amlasiantaethol blaengar fel rhan o’r prosiect, byddai lle i gyflwyno’r dull hwn ym meysydd caffael eraill.

“Mae gan Sir Gaerfyrddin hanes cyfoethog o gynhyrchu a chyflenwi bwyd, ac yn ogystal â manteision economaidd gwella’r gadwyn gyflenwi leol, byddwn hefyd yn edrych ar y manteision iechyd posibl ar gyfer y disgyblion, y myfyrwyr a’r staff sy’n bwyta’r bwyd rydyn ni’n ei gaffael, drwy hyrwyddo bwyd da ar gyfer pawb.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gydag aelodau ein Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a phartneriaid yn y sector masnachol, er mwyn ystyried a datblygu cyfleoedd ar gyfer rhoi’r agenda hon, sydd wedi bod yn destun llawer o siarad, ar waith, gan ddysgu gan brosiectau llwyddiannus eraill wrth inni wneud hynny”.

Yn ystod eu hymweliad, cyfarfu’r Prif Weinidol a’r Dirprwy Weinidog â staff arlwyo’r Brifysgol yn cynnwys y Pen Gogydd Kevin Hodson oedd yn rhan o’r tîm a enillodd Wobr Aur Sefydliad y Tir yn 2014 am gefnogi cynhyrchwyr lleol. 

Mae’r prosiect, a arweiniwyd ar ran y BGC Dr Jane Davidson, Pro-Is-Ganghellor Emeritus yn y Brifysgol a chyn Weinidog yr Amgychedd yn Llywodraeth Cymru a’r Athro  Kevin J. Morgan, Athro Llywodraethant a Datblygiad ym Mhrifysgol Caerdydd, yn un o 52 fenter arbrofol ledled Cymru sy'n derbyn rhan o £4.5 miliwn drwy Gronfa Her yr Economi Sylfaenol. Bydd y prosiect yn darparu cyfleodd ar gyfer cwmnïau lleol neu ranbarthol ac yn dod â manteision amgylcheddol drwy leihau milltiroedd bwyd a’r costau carbon cysylltiedig.

Mae dull yr Economi Sylfaenol yn cael ei fabwysiadu gan ddinasoedd a rhanbarthau ledled y byd, ond Cymru yw’r wlad gyntaf yn y byd i'w ddefnyddio ar raddfa genedlaethol. Mae'r Economi Sylfaenol yn cynnwys y nwyddau a'r gwasanaethau pob dydd y mae ar bawb eu hangen, gydag amcangyfrifon yn awgrymu ei bod yn gyfrifol am bedair o bob deg swydd a £1 o bob £3 rydyn ni'n eu gwario.

Nod Cronfa Her yr Economi Sylfaenol yw cefnogi cyfres o brosiectau arbrofol a fydd yn galluogi Llywodraeth Cymru, gyda chymorth partneriaid, i weld beth yw'r ffordd orau o gefnogi'r economi sylfaenol.

Bydd wyth cynllun yn y Canolbarth a'r De-orllewin yn rhannu bron £650,000 o’r gronfa.

Nodyn i'r Golygydd

Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn sefydlu bwrdd statudol, a adnabyddir fel y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC), ym mhob ardal llywodraeth leol yng Nghymru. Mae’r BGC yn gasgliad o gyrff cyhoeddus sy’n gweithio ar y cyd i wella llesiant ein sir.

Mae hyn yn golygu bod angen i ni weithio ar y cyd i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ein hardal trwy weithio i gyflawni’r 7 nod Llesiant. Byddwn yn asesu cyflwr llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ac yn cyhoeddi cynllun llesiant bydd yn gosod allan ein hamcanion lleol a’r camau byddwn yn cymryd er mwyn eu cyflawni.  Mae’n rhaid i ni ddilyn yr egwyddor datblygu gynaliadwy - sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb amharu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain.

Ein pedwar aelod statudol yw:

Ein partneriaid eraill yw: