YDDS i arddangos a dathlu dysgu ar gyfer pobl o bob oedran yng Ngŵyl Ddysgu Abertawe


12.03.2019

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewis Sant (YDDS) yn cynnal, ar ei safle Datblygiad SA1 newydd yn Abertawe, nifer o ddigwyddiadau rhwng Ebrill 1-6, fel rhan o ŵyl fawr ar draws dinas Abertawe a fydd yn arddangos a dathlu dysgu ar gyfer pobl o bob oedran.

 

Is-bennawd Gŵyl Ddysgu newydd Abertawe yw ‘Datgloi Cyfleoedd’, a bydd y digwyddiadau a drefnir gan YDDS yn cynnig rhywbeth at ddant pawb, pa beth bynnag yw eu diddordebau, eu hoedran a’u gallu. Bydd y rhain yn cynnwys areithiau gan Dr Harriett Webster a fydd yn cyflwyno  taith rithwir o gwmpas Abertawe’r Canol Oesoedd, Dr Kyle Erickson a fydd yn rhoi cyflwyniad ar ‘Coinage and Money’ a Dr Rebekah Humphreys a fydd yn rhoi araith a sesiwn blasu bwyd o’r enw ‘Philosophy of Mind’, arddangosiad o ganfyddiad synwyriadol drwy ddefnyddio bwyd.   

Bydd cyfleoedd ar gael yn Adeilad IQ YDDS i weld cyfleusterau newydd Cyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg Yr Athrofa a Chanolfan Arloesi Adeiladu Cymru (CWIC). Bydd y rhain yn cynnwys efelychyddion Chwaraeon Moduro a Ffitrwydd Hedfan, yn ogystal ag arddangosiadau Technoleg Cerddoriaeth, Ffotograffiaeth a Sgrin Werdd gan Goleg Celf Abertawe.   Caiff gweithgaredd adeiladu rhyngweithiol ei gynnal yng Nghanolfan Arloesi Adeiladu Cymru (CWIC).

Meddai Barry Liles OBE Pro Is-Ganghellor (Sgiliau a Dysgu Gydol Oes): “Mae’n bleser gan y Brifysgol, a leolir yng nghalon y ddinas ac sy’n cynnig cyfleoedd Dysgu Gydol Oes i’w chymuned, fod yn un o brif gyfranwyr Gŵyl Ddysgu Abertawe. Mae’r Ŵyl yn ein darparu â’r cyfle i groesawu’r gymuned i’n campws, sydd newydd ei agor, a dangos yr holl amrywiaeth eang o gyfleoedd dysgu sydd ar gael ar draws y Brifysgol gyfan.”

Bydd ymwelwyr hefyd yn gallu gweld gweithgareddau’r labordy seicoleg ryngweithiol yn yr adeilad IQ ac ymweld â sesiynau  galw heibio sy’n cael eu cynnal gan yr Athrofa ar ‘Practice or practise - grammar gremlins and punctuation banana skins’, ‘Philosophy for Children’, ‘So you want to teach?’, Cymraeg Ymddiddanol, Rhifedd ar gyfer rhieni, a dosbarthiadau meistr Mathemateg. 

Cynhelir hefyd sesiynau ar Ddysgu Creadigol, Sachau Storïau, Basgedi Trysorau a Chwarae Blêr, yn ogystal â sgyrsiau ar gyfer rhieni ar y cwricwlwm newydd.

Bydd Swigen Greadigol YDDS hefyd yn cymryd rhan yng Ngŵyl Ddysgu Abertawe trwy agor ei drysau i gynnal cyfres o weithdai cyfeillgar AM DDIM dan arweiniad staff a myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant. Mae’r Swigen Greadigol yn fenter gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac AGB Abertawe sy’n annog myfyrwyr i roi cynnig ar syniadau a phrosiectau creadigol. Mae hefyd yn rhywle lle y gallant rannu eu gwaith gyda’r cyhoedd.

Bydd y digwyddiadau yn cynnwys Gweithdy Darlunio Gwisgoedd gydag Aidan Biddiscombe  ar Ebrill 1, gweithdy creu cylchgrawn a bathodynnau gyda Natasha John ar Ebrill 2, gweithdy taclau ymolch ecogyfeillgar gyda Danielle Charles ar Ebrill 3 (pob un ohonynt yn cael ei gynnal rhwng 11am a 3pm) a gweithdy dylunio gwisgoedd cynaliadwy eich hunan gyda Zoe Murphy a Keeley-Shay Jarvis rhwng 10am a 3pm ar Ebrill 4.

Ar Ebrill 6, bydd YDDS yn cynnal digwyddiad blasu o’r enw ‘Byddwch yn Bensaer am Ddiwrnod’ ar y cyd â Chymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru yn natblygiad y Brifysgol yn SA1 Glannau Abertawe.

Bydd y digwyddiad, a gynhelir yn adeilad IQ newydd y Brifysgol yn SA1 o 10am tan 4.30pm yn rhan o Ŵyl Bensaernïaeth flynyddol Cymru. Agorir y digwyddiad gan Ian Standen, Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Rhaglen Pensaernïaeth yn y Drindod Dewi Sant, a fydd yn cyflwyno anerchiad rhagarweiniol ar Bensaernïaeth yng Nghymru. Caiff ei ddilyn gan anerchiad ar fuddion addysg mewn pensaernïaeth gan Ryan Stuckey, Cyfarwyddwr Rhaglen Technoleg Bensaernïol a gweithdai i archwilio dylunio adeileddol a dylunio gosodiadau newydd gyda Gavin Traylor.

Bydd dros 200 o ddigwyddiadau yn digwydd ar draws y ddinas fel rhan o Ŵyl Ddysgu Abertawe, mewn lleoliadau a ddefnyddid yn draddodiadol ar gyfer dysgu, megis llyfrgelloedd, ysgolion ac arddangosfeydd, ond hefyd mewn mannau mwy anarferol, gan gynnwys y Cwadrant, Sgwâr y Castell, traeth Abertawe a’r ‘No Sign Wine Bar’, ymhlith eraill.

Bydd y meysydd dysgu yn cynnwys celfyddyd a chrefft, iechyd a llesiant, chwaraeon a gwyddoniaeth, technoleg a’r cyfryngau, barddoniaeth, cyfleoedd entrepreneuraidd, cymorth busnes  a sgiliau 

cyflogadwyedd, i enwi ychydig ohonynt.  Caiff themâu’r Ŵyl, sef ‘Arloesedd, Cymhwysol ac Entrepreneuraidd’ eu hadlewyrchu drwy gydol y dathliadau.

Y nod yw arddangos y cyfleoedd dysgu gwahanol niferus sydd ar gael i bobl ifanc ac oedolion yn Abertawe. Bydd y gweithgareddau yn cynnwys sesiynau blasu rhyngweithiol, arddangosfeydd, arddangosiadau, perfformiadau, gweithdai a seminarau, a’r cyfan yn diweddu gyda digwyddiad diwrnod cyfan am ddim ar gyfer y teulu ‘oll yn Sgwâr y Castell ar Ebrill 6. 

Mae Gŵyl Ddysgu Abertawe 2019 yn dod â’r gymuned, darparwyr addysg a hyfforddiant, adrannau’r cyngor, sefydliadau diwylliannol, ysgolion, busnesau a sefydliadau gwirfoddol  ynghyd i ddathlu dysgu drwy amrywiaeth o weithgareddau am ddim sy’n agored i bawb. Pa beth bynnag yw eich oedran, eich diddordebau â’r sgiliau yr ydych am eu datblygu, fe fydd cyfleoedd ar eich cyfer ledled y ddinas. Bydd gan yr ŵyl rywbeth i bawb.

Am ragor o fanylion am ddigwyddiadau YDDS, cliciwch yma: https://www.uwtsd.ac.uk/grow/

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk