Ymchwil traethawd hir yn arwain at swydd i fyfyrwraig anrhydedd dosbarth cyntaf


12.08.2019

Mae graddio gydag anrhydedd dosbarth cyntaf bob amser yn achos dathlu, ond mae gan Emma-Sian Davies, 38, o Ddrefach Felindre, ddau reswm bellach dros agor y siampên - gan fod ei hymchwil traethawd hir wedi arwain yn ogystal at gyflogwr yn cynnig swydd iddi.

Emma-Sian Davies

Graddiodd Emma-Sian yn ddiweddar o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gyda BA dosbarth cyntaf mewn Busnes a Rheolaeth o Ysgol Fusnes Caerfyrddin, ac mae newydd ddechrau rôl newydd fel rheolydd prosiect yn Western Solar yn ogystal.

Ymwelodd â Western Solar fel rhan o daith brifysgol yn ei blwyddyn olaf, ac wedyn cysylltodd â Dr Glen Peters, prif weithredwr y cwmni, i'w gyfweld ar gyfer ei thraethawd hir. Aeth Dr Peters, sy’n gymrawd anrhydeddus yn y Brifysgol, ymlaen i gynnig swydd i Emma-Sian.

“Drwy haerllugrwydd llwyr ar fy rhan i y digwyddodd hynny!” medd Emma-Sian. “Ar ôl y cyfweliad gofynnais i Glen sut y dylid mynd ati i gael swydd yn y cwmni. Cawsom drafodaeth am yr hyn roeddwn wedi’i ddysgu drwy’r Drindod Dewi Sant a pha mor angerddol roeddwn wedi dod ynghylch byw’n gynaliadwy. Dwedais yr hoffwn wneud cwrs pellach mewn rheoli prosiectau ac awgrymodd Glen y gallai o bosib roi interniaeth at ei gilydd ar gyfer rheoli prosiect.

“Gofynnodd i mi anfon CV a llythyr eglurhaol ymlaen yn nodi pam roeddwn eisiau ei wneud, a dyna ni. Ar ôl y cyfweliad eisteddais yn fy nghar, yn crio ac yn chwerthin ar yr un pryd. Es i mewn i wneud cyfweliad a des i mas gyda swydd! Mae hi dal yn anodd i mi gredu'r peth, ac rwy’n teimlo ei bod yn fraint anhygoel y rhoddwyd y cyfle hwn i mi. Gorffennais yn Y Drindod Dewi Sant, cymerais wythnos bant a dechreuais fel Rheolydd Prosiect i Western Solar ar ddiwedd Mai – am gorwynt!”

Mae Louise Emanuel, tiwtor Emma-Sian yn Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, wrth ei bodd bod gwaith maes y brifysgol wedi arwain at yrfa newydd.

“Mae ein myfyrwyr yn ymwneud â phrosiectau byw a darpar gyflogwyr drwy gydol eu hastudiaethau, ac mae Emma-Sian yn enghraifft o stori lwyddiant lle arweiniodd taith maes i Western Solar at ymchwil ei thraethawd hir a chynnig swydd yn y pen draw,” meddai. “Rydym yn eithriadol o fodlon ar gyflawniadau Emma-Sian ac edrychwn ymlaen at weithio gyda hi yn ei rôl newydd yn y dyfodol.”

Mae rhaglen israddedig y brifysgol mewn Busnes a Rheolaeth yn canolbwyntio ar ddyfodol busnesau. Mae ganddi gylch gwaith eang a gellir ei defnyddio o fewn sawl cyd-destun busnes: mae graddedigion wedi dod o hyd i waith mewn rheolaeth gynaliadwy, adnoddau dynol, marchnata, rheoli prosiectau ac addysg, ac mae llawer wedi mynd ymlaen i sefydlu eu busnesau eu hunain yn llwyddiannus. 

“Mae ein hisraddedigion yn ennill sgiliau a phrofiad gwerthfawr a fydd yn eu paratoi at fyd gwaith y dyfodol, fel y dengys ein llwyddiant fel enillwyr Gwobrau Gŵn Gwyrdd y DU ac Iwerddon 2018 yng nghategori Cyflogwyr Yfory,” medd Louise.

Er gwaethaf ei chyflawniad rhagorol yn ei chwrs gradd, mae Emma-Sian yn cyfaddef ei bod wedi wynebu heriau ar hyd y ffordd- ond bu wrth ei bodd gyda’r cymorth a dderbyniodd gan y Brifysgol.

“Bu adegau pan doeddwn i ddim yn teimlo y gallwn ei wneud, ond gyda chymorth y darlithwyr a’r teulu gwthiais ymlaen. Byddaf yn gwneud cwrs rheoli prosiect cyn bo hir, ond rwy’n llwyr fwriadu dychwelyd i’r Drindod Dewi Sant y flwyddyn nesaf i wneud gradd meistr mewn Lleoedd Cynaliadwy.”

Mae’n ychwanegu y byddai’n argymell yn gryf y radd Rheolaeth Busnes fel cam cyntaf tuag at yrfa lwyddiannus.

“Mae gradd Busnes a Rheolaeth yn agor cynifer o ddrysau i chi, a hyd yn oed os nad ydych yn gwybod beth fydd eich cynlluniau tymor hir ar ôl Y Drindod Dewi Sant, fe ddewch o hyd i’ch angerdd yn ystod y cwrs yn sicr,” meddai. “Dyma’r penderfyniad gorau rwy’ erioed wedi’i wneud, ac mae wedi rhoi’r hyder i mi fynd ar ôl fy mreuddwyd, eich tro chi yw hi bellach. Ewch amdani!”

Am wybodaeth bellach ynglŷn â’r rhaglen Busnes a Rheolaeth a gynigir yn Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, ewch i www.uwtsd.ac.uk/cy/busnes-a-rheolaeth-ba-hnd  neu e-bostiwch Dr Louise Emanuel l.emanuel@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@pcydds.ac.uk