Ymchwilio i Seicoleg Popeth


27.02.2019

Gyda dros 30 o astudiaethau ymchwil yn cael eu cynnal ers symud i’w cartref newydd yn SA1 Glannau Abertawe chwe mis yn ôl, mae myfyrwyr a staff rhaglenni Seicoleg y Drindod Dewi Sant wedi bod yn archwilio amrywiaeth o faterion byd go iawn; sut mae gyrwyr yn ymateb i rybuddion brys yn eu ceir; effaith gemau fideo treisgar; agweddau at feichiogrwydd yn yr arddegau; dylanwad ymosodiadau terfysgol ar safbwyntiau pobl o’r byd; effaith hunanladdiad ac iselder.

Woman plays a computer game while being monitored through equipment.

Mewn rhai o’r bythau labordy unigol yn IQ ceir, yn syml, fwrdd, cadeiriau a dyfais recordio ar gyfer cynnal cyfweliadau; mewn eraill ceir y diweddaraf mewn mesuriadau ffisiolegol, a luniwyd i ddarllen cyfradd curiad y galon yn fanwl gywir a gweithgarwch electro-groenol i fonitro ymatebion straen. Bob dydd mae’r labordy’n cael ei baratoi ar gyfer beth bynnag sydd ei angen, ac mae pob dydd yn unigryw.

Yn sail i’r holl ymchwil hwn mae’r System Rheoli Arbrofion Seicoleg, sy’n caniatáu i ymchwilwyr neilltuo lle yn y labordy ac i gyfranogwyr parod gytuno i gymryd rhan yn yr astudiaethau ymchwil.  Mae’r system hefyd yn sicrhau bod gan ddarpar gyfranogwyr  yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt i benderfynu ynghylch cymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil; mewn seicoleg, mae safonau moesegol yn hollbwysig. Meddai Dr Paul Hutchings, sy’n arwain amgylchedd y labordy Seicoleg yn yr IQ, ‘Mae gennym system anhygoel yma sy’n caniatáu i ni gyflawni amrywiaeth eang o ymchwil, ond ein blaenoriaeth bob tro yw gwneud yn siŵr ei fod yn cael ei gyflawni’n foesegol ac yn broffesiynol. Mae pob astudiaeth a gynhelir gennym wedi’i chymeradwyo gan bwyllgor moeseg ac mae hyn yn bwysig o ran diogelu’r cyfranogwyr, ond mae hefyd yn bwysig i ymchwilwyr, yn enwedig ymchwilwyr sy’n fyfyrwyr, i fynd trwy’r broses hon yn ogystal er mwyn iddynt ddeall goblygiadau eu hymchwil eu hunain’.  Dyna pam mae’r ymchwilwyr yn galw’r rhif chwe digid wrth chwilio am eu cyfranogwyr yn yr ystafell aros; ni chofnodir enwau er mwyn diogelu anhysbysrwydd, ac nid yw'r ymchwilwyr byth yn gwybod pwy yw eu cyfranogwyr cyn yr astudiaeth.

Ychydig gamau i ffwrdd o’r brif labordy mae ystafell y mae llai o bobl fyth yn gwybod ei bod yn bodoli; yr Ystafell Reoli Ar-lein. Yma, mae data o 16 astudiaeth arall sy’n rhedeg ar draws y byd gan ddefnyddio mesurau ar-lein, yn ffrydio ar sgriniau cyfrifiaduron. Wedi’i sefydlu’n wreiddiol ym mis Medi 2018, erbyn Ionawr 2019 roedd y nifer o ymatebion ymchwil wedi cynyddu 670%, sy’n anhygoel, ac mae’n barhau i dyfu, gyda dros 2,000 o gyfranogwyr yn cymryd rhan yn yr astudiaethau ar-lein ym mis Ionawr 2019 yn unig. Meddai Dr Hutchings ‘Mae ein gallu i gyflawni ymchwil o safon ar-lein, gan gymhwyso’r un lefelau o arfer moesegol a phroffesiynol, wedi mynd â’n gallu ymchwil i lefel hollol newydd. Gallwn archwilio materion yn ymwneud â seicoleg ar draws y byd, gan roi elfen draws-ddiwylliannol go iawn i’n hymchwil sydd wedi bod yn llawer anoddach i’w wneud yn y gorffennol’.

Mae pwysigrwydd ansawdd ymchwil hefyd yn rhywbeth y mae’r tîm Seicoleg yn ei bwysleisio i’r holl ymchwilwyr, boed nhw’n staff neu’n fyfyrwyr. Meddai Katie Sullivan, ymchwilydd Seicoleg Arbrofol, y mae ei gwaith cyhoeddedig yn ymwneud â defnyddio astudiaethau labordy ac ar-lein, ‘Gyda’r math o ymchwil rydym ni’n ei wneud nid oes ail gyfle i gasglu data ac felly mae’n rhaid i ni gael popeth yn iawn y tro cyntaf; os aiff rhywbeth o’i le ni allwn yn syml ofyn i’r cyfranogwr roi cynnig arall arni. Mae hynny’n creu amgylchedd ymchwil eithriadol o heriol, ond mae hefyd yn rhoi boddhad mawr o’i wneud yn iawn’.

Wrth gwrs, ni fydd hyn yn digwydd heb baratoi. Am ddwy flynedd gyntaf eu gradd israddedig, ochr yn ochr â dysgu’r pwnc, mae myfyrwyr Seicoleg yn y Drindod Dewi Sant yn treulio amser yn y labordy yn cael eu hyfforddi; nid yn unig ar sut i ddefnyddio’r offer, ond hefyd o ran moeseg, ymddygiad proffesiynol, a sut i gyflawni astudiaethau ymchwil. Mae hyn oll yn creu amgylchedd hynod ddynamig gan gynnwys pawb o aelodau’r cyhoedd, myfyrwyr, ymchwilwyr academaidd ac ymarferwyr fel ei gilydd. Felly, y tro nesaf y clywch chi rywun yn galw rhif chwe digid ac yn hebrwng rhywun trwy ddrws gwyn plaen, byddwch yn gwybod eu bod ar fin cymryd rhan mewn rhywbeth a allai, yn llythrennol, newid ein byd cymdeithasol.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk