Ymchwilwyr Y Drindod Dewi Sant wedi'u henwi ymhlith Achubwyr Bywyd y Genedl


16.05.2019

Mae tîm o ymchwilwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a weithiodd gyda chwmni o Lundain, Walk With Path, wedi cael eu cydnabod heddiw am eu cyfraniad at gadw'r genedl yn iach.

Esgidiau Path Finder gyda chanllaw laser adeiledig ar droed pob un

Mae'r ymchwilwyr o Ganolfan Gweithgynhyrchu Swp Uwch (CBM) y Brifysgol ymhlith yr Archubwyr Bywyd sef y 100 o unigolion neu grwpiau gorau mewn prifysgolion y mae eu gwaith yn achub bywydau ac yn gwneud gwahaniaeth mawr i’n hiechyd a'n lles.

Cawsant eu henwi am y tro cyntaf heddiw fel rhan o ymgyrch Crewyd yn y Brifysgol, sy'n dod ag effaith prifysgolion ar fywydau bob dydd yn fyw.

Gweithiodd y tîm gyda Walk With Path er mwyn creu Path Finder, dyfais sy’n cefnogi symudedd pobl sy'n dioddef o rewi yn eu camau - lle mae cleifion Parkinson yn canfod eu bod yn sydyn yn methu symud eu coesau ac yn aml yn disgyn o ganlyniad.

Dyfais ciwio golau laser yw Path Finder sy'n cael ei roi ar esgid ac yn rhoi llinell llorweddol ar y ddaear o flaen y defnyddiwr ar bellter penodol o'r traed. Mae hyn yn rhoi ciw gweledol i'r gwisgwr gamu ymlaen ac yn ysgogiad allanol i sbarduno cerdded. Roedd prototeip eisoes wedi'i wneud a oedd yn profi'r egwyddor a gofynnwyd i CBM helpu i ddatblygu hyn yn gynnyrch masnachol.

Gan weithio'n agos gyda Walk With Path a darpar ddefnyddwyr, manylodd CBM ar bob cydran gan ddylunio â chymorth cyfrifiadur 3D (CAD) cyn cynhyrchu tair set o brototeipiau gweithiol er mwyn eu profi’n helaeth gan ddefnyddwyr. Cynhyrchwyd set lawn o luniadau rheoli 2D i'w cynhyrchu ac o fewn 12 mis, lansiodd Walk With Path y ddyfais.

Dywed sylfaenydd y cwmni, Lise Pape: “Helpodd CBM ni i brototeipio fersiynau lluosog o'n cynnyrch, gan gynnal profion gyda defnyddwyr ar bob cam trwy ddefnyddio eu gwasanaethau prototeipio cyflym i wneud dyfeisiau y gallai ein defnyddwyr ryngweithio â nhw”.

Mae ymgyrch Creawyd yn y Brifysgol yn dangos sut mae Achubwyr Bywyd y Genedl yn ymladd clefydau, gan helpu rhieni a phlant newydd i fwynhau'r dechrau gorau mewn bywyd, cefnogi pobl hŷn a gwella ein hiechyd meddwl a'n lles. Mae'r detholiad yn datgelu'r defnydd anhygoel o dechnoleg, fel dronau i ymladd malaria, maneg ddoeth ar gyfer cyfathrebu iaith arwyddion a robotiaid yn helpu pobl hŷn.

Gwahoddwyd prifysgolion o bob cwr o'r wlad i enwebu unigolyn neu grŵp sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i iechyd a lles y genedl. Cyflwynodd dros 100 o enwebiadau gan brifysgolion yn cynnwys Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor: “Rwy’n falch bod gwaith CBM i'w weld yn y rhestr o 100 o Achubwyr Bywyd y Genedl. Mae CBM wedi datblygu enw da fel awdurdod blaenllaw mewn gweithgynhyrchu uwch ac mae'n darparu atebion arloesol i amrywiaeth o sectorau gan gynnwys Meddygaeth Dynol a Milfeddygol.

“Mae'r ymgyrch Crewyd yn y Brifysgol yn gyfle gwych i ddathlu'r ffyrdd y mae prifysgolion ledled y DU yn cael effaith sylweddol ar ein bywydau bob dydd.”

Dywedodd yr Athro y Fonesig Janet Beer, Llywydd Prifysgolion y DU:  “Pan fydd pobl yn meddwl am achubwyr bywyd, maent yn tueddu i ganolbwyntio ar ymroddiad a sgiliau ein meddygon, nyrsys, gofalwyr, a pharameddygon - llawer ohonynt yn cael eu hyfforddi mewn prifysgolion. Bob dydd, ar hyd a lled y wlad, mae prifysgolion hefyd yn gweithio ar arloesi i drawsnewid ac achub bywydau. Mae ymchwil sy'n digwydd mewn prifysgolion yn dod o hyd i atebion i gymaint o'r materion iechyd a lles yr ydym yn poeni amdanynt a'r achosion sy'n bwysig.

“Drwy weithio mewn partneriaeth gydag elusennau, y GIG a sefydliadau gofal iechyd, mae prifysgolion yn gyfrifol am rai o'n datblygiadau iechyd mwyaf ac am chwyldroi darpariaeth gofal.

“Mae'r ymgyrch hon yn gyfle i ddod â'r gwaith rhyfeddol ac aml-annisgwyl sy'n digwydd bob dydd yn ein prifysgolion yn fyw ac i ddathlu rhai o'r bobl sy'n gweithio i wneud gwahaniaeth sy'n newid bywyd i'r genedl.”

Mae ymchwil yn dangos bod y cyhoedd yn falch o brifysgolion y DU ond nad oes ganddynt lawer o ddealltwriaeth o'r manteision a ddaw yn eu sgil, gyda'r mwyafrif yn anymwybodol bod academyddion y DU y tu ôl i lawer o'r darganfyddiadau sy'n achub bywydau ac yn cadw'r genedl iach. Mae ymgyrch Gwnaed yn y Brifysgol yn rhoi cipolwg i'r cyhoedd ar rywfaint o'r gwaith hwn ac yn dathlu'r rhai a wnaeth iddo ddigwydd. Mae mwy o wybodaeth am yr ymgyrch ar gael ar y wefan benodol: www.madeatuni.org.uk

Nodyn i'r Golygydd

Ynglŷn ag ymchwil Britain Thinks

Fe wnaeth Britain Thinks holi 2,063 o oedolion y DU ar-lein rhwng 30 Mai a 31 Mai 2018. Pwysolwyd y data i gynrychioli holl oedolion y DU.

 Am CBM

 

  • Mae CBM yn awdurdod blaenllaw mewn Gweithgynhyrchu Uwch.
  • Mae CBM yn ymchwil datblygedig sy'n canolbwyntio ar ddiwydiant, yn gyfleuster datblygu cynnyrch, ac yn weithgynhyrchu swp.
  • Mae cynnig unigryw CBM yn cael ei gyflwyno trwy dîm datblygu profiadol, gan ddefnyddio platfformau technoleg o'r radd flaenaf sy'n cynnwys argraffu 3D, sganio a gweithgynhyrchu cyfaint isel.
  • Mae CBM yn cefnogi arloesedd y diwydiant ar draws ystod eang o ddisgyblaethau a sectorau diwydiant gan gynnwys Aerofod, Modurol, Meddygol a Deintyddol.

Gwybodaeth Bellach

Eleri Beynon e.beynon@uwtsd.ac.uk