Yn Chwilio Am Ddoniau Coed Y Dyfodol - Her Prifysgolion TRADA 2019


15.02.2019

Ar 8-9 Chwefror, ymunodd dau fyfyriwr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant â 60 o fyfyrwyr yn Sheffield ar gyfer her ar ddull charrette i ddylunio llety myfyrwyr iach, yn bennaf o bren.

 

Aeth myfyriwr Peirianneg Sifil o’r Drindod Dewi Sant, Patrick Nolan, a'r myfyriwr Mesur Meintiau, Bethan Stroud, i’r digwyddiad gyda Dr Keerthi Ranasinghe, Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Rhaglen mewn Peirianneg Sifil ac Mesur Meintiau yn Y Drindod Dewi Sant.

Mae Her flynyddol Prifysgolion TRADA yn casglu myfyrwyr o nifer o ddisgyblaethau a phrifysgolion ynghyd yn Adeilad Diamond Prifysgol Sheffield, gan eu rhannu’n ddeg tîm o chwech, ac wedyn yn eu herio i ddylunio adeilad yn bennaf o goed. Gwahoddodd her 2019 y myfyrwyr i ddylunio llety myfyrwyr o safon, gyda phwyslais ar iechyd a llesiant, effeithlonrwydd ynni, ac adeiladu oddi mewn i gyllideb.

Meddai Dr Keerthi Ranasinghe: “Roedd hwn yn gyfle cyffrous i’r myfyrwyr ifanc dawnus sydd gennym ni gyfarfod â’u cyfoedion o brifysgolion eraill ar draws y DU. Yn ogystal â mwynhau’r profiad, roedd ymdrech Bethan a Patrick yn y gystadleuaeth yn achos balchder i’r Drindod Dewi Sant.”

Meddai Patrick: “Roedd hwn yn gyfle arbennig i wella fy ngwybodaeth am goed a rhwydweithio.”

Meddai Bethan: “Roedd hwn yn gyfle ardderchog i ymhelaethu ar y wybodaeth yr oeddwn i wedi ei dysgu yn Y Drindod Dewi Sant a rhoi prawf arni mewn bywyd go iawn.”

Eleni gofynnwyd i fyfyrwyr ddylunio yn ôl briff tynn, a oedd yn corffori cynhyrchion noddwyr wrth weithio o gwmpas cyfyngiadau go iawn a ddarparwyd gan y safle presennol a ddewiswyd ar gyfer yr her hon: hen ganolfan siopa ynghanol adran siopau Sheffield. Yn her ychwanegol, ac er mwyn efelychu profiad bywyd go iawn, ychwanegwyd myfyrwyr mesur meintiau at bob tîm eleni – gan dynnu sylw at y gwaith o adeiladu oddi mewn i gyllideb. Roedd pob tîm hefyd yn cynnwys dau bensaer neu dechnolegydd pensaernïol, dau beiriannydd, pensaer tirwedd a syrfëwr meintiau – gan greu sefyllfaoedd a pherthnasoedd cymharol â thimau prosiectau – a gweithwyr proffesiynol dylunio arloesol ac aelodau o’r diwydiant wrth law i ddarparu cymorth arbenigol.

Mae poblogrwydd pren ar gynnydd ymhlith datblygwyr llety myfyrwyr oherwydd yr arbedion y gellir eu gwneud o ran amser a chost. Fodd bynnag, mae rhinwedd cynhenid pren a’i rôl bosibl wrth gefnogi iechyd a llesiant hefyd yn haeddu eu pwysleisio; mae ymwybyddiaeth gynyddol o’r argyfwng iechyd meddwl sydd gerbron myfyrwyr ledled y DU ar hyn o bryd – a’r gwaith ymchwil yn dangos bod pobl, ar gyfartaledd, yn treulio dros 90% o’u hamser dan do, ni fu erioed mor bwysig defnyddio dylanwad ein hamgylchedd ar ein meddylfryd.

Rhannodd Tabitha Binding, Rheolwr Ymgysylltiad Prifysgolion TRADA: ‘Diben ein Her Prifysgolion ni, yw rhoi dyddiad terfynol llym i dimau amlddisgyblaethol, lle nad yw’r myfyrwyr wedi cyfarfod o’r blaen - a’u gwylio nhw’n ffynnu wrth gydweithio mewn cyd-destun ymarferol. Rydyn ni am helpu myfyrwyr i fagu hyder ynghylch sut i ddylunio, creu manylebau ac adeiladu â phren a chynhyrchion pren.”

Roedd y beirniaid a gadarnhawyd yn cynnwys y penseiri Alex Abbey o Stiwdio Cullinan, Kieran Walker o Waugh Thistleton a  Patrick Usborne o dRMM; y peirianwyr Tom Harley-Tuffs o Ramboll, Ricardo Candel o AKT II, a Jaffel Versi o Arup; y syrfëwr meintiau Oliver Booth o Gardiner & Theobald; a’r pensaer tirweddau Stephanie Crewe o LUC.

Meddai Adrian Judd, Cyfarwyddwr Gwerthiant a Gweithrediadau Steico: ‘Fel diwydiant, mae’n ddyletswydd arnom ni gyfleu hyblygrwydd a rhagoriaeth deunyddiau seiliedig ar bren i fyfyrwyr a fydd yn llunio dyfodol yr amgylchedd adeiledig. Mae herio normau adeiladu yn rhywbeth sydd o ddiddordeb mawr iddyn nhw, felly roedd y gystadleuaeth hon yn brawf delfrydol. Yn gyfnewid am hyn, gobeithio y bydd y myfyrwyr yn ein hysbrydoli  ffyrdd llawn dychymyg o gynnwys deunyddiau pren yn eu dyluniadau’.

Meddai Rheolwr Gyfarwyddwr TTF, David Hopkins: ‘Yn aml rydyn ni’n clywed mai pren fydd deunydd adeiladu’r dyfodol, ond ydy penseiri a pheirianwyr heddiw yn gweithio arno? Dyna’r cwestiwn y mae angen i randdeiliaid y Diwydiant Pren ofyn iddyn nhw eu hunain wrth gynllunio buddsoddiadau ac asedau yn y dyfodol. Mae addysg a hyfforddiant yn hanfodol i ddyfodol ein Sector ac mae mentrau megis Her Prifysgolion TRADA yn tueddu i’r union gyfeiriad hwn gan roi cyfle i fyfyrwyr o bob cwr o’r DU gael profiad uniongyrchol o ddefnyddio pren mewn prosiect pensaernïol cymhleth. Mae TTF yn falch o fod yn un o brif noddwyr y gystadleuaeth hon ac rydyn ni’n siŵr y bydd yn helpu i greu to newydd o “selogion coed”.

Diolch o galon i’n prif noddwyr Timber Trade Federation a Steico, ein noddwr Stora Enso, a’n cefnogwyr Wood for Good a PEFC UK.

Nodyn i'r Golygydd

Am TRADA:

Mae’r Gymdeithas Ymchwil a Datblygiad Coed (TRADA) yn sefydliad sydd ag aelodaeth ryngwladol ac sy’n canolbwyntio ar ysbrydoli a llywio arfer gorau ym maes dylunio, llunio manylebau a defnyddio pren yn yr amgylchedd adeiledig a meysydd cysylltiedig. Rydym yn ymfalchïo mewn darparu arweiniad dylunio a thechnegol annibynnol, awdurdodol trwy ein gwefan, meddalwedd ar-lein, cyhoeddiadau print, e-lyfrau a’n llinell gymorth dros y ffôn

Am yr Her Prifysgolion:

https://www.trada.co.uk/academic-competitions/university-challenge-2019/

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk