Yr Athro Jen Wilson o’r Drindod Dewi Sant, sylfaenydd Treftadaeth Jazz Cymru, yn mynd i Documenting Jazz 2019


14.02.2019

Roedd yr Athro Ymarfer Jen Wilson o’r Drindod Dewi Sant, sylfaenydd Treftadaeth Jazz Cymru, ymhlith y rheini a aeth i Documenting Jazz, a gynhaliwyd 17-19 Ionawr 2019 gan daflu goleuni ar jazz ac astudiaethau jazz yn Iwerddon.  

 

Daeth y gynhadledd â chymuned ryngwladol astudiaethau jazz i Ddulyn, gan gynnal cyfarfodydd pwysig ynghylch archifau jazz, yn cynnwys cyfarfod bord gron ar gyfer Archif Jazz Iwerddon, a chododd broffil academaidd y Conservatoire Cerddoriaeth a Drama, Prifysgol Dechnolegol Dulyn, a’i rhaglen jazz.

Meddai’r Athro Wilson, a aeth i’r digwyddiad gyda Deborah Checkland, sydd hefyd o Dreftadaeth Jazz Cymru:  “Dyma’r union bwnc ar gyfer cyhoeddiad newydd Gwasg Prifysgol Cymru Freedom Music: Wales, Emancipation and Jazz 1850-1950 sydd i’w gyhoeddi ym mis Mai 2019.  Roedd hi’n ddiddorol dros ben clywed y doreth o bapurau ymchwil academaidd ac arloesol gan gynadleddwyr o bob cwr o Ewrop, Sgandinafia, 

Unol Daleithiau America, Japan a Rwsia - gan y bobl sy’n gofalu am gasgliadau hanesyddol eu gwledydd.  Daeth i’r amlwg mai Treftadaeth Jazz Cymru oedd yr archif gyntaf i’w sefydlu yn 1986.  Edrychwn ymlaen at fynd i Documenting Jazz 2, sydd i’w chynnal ym Mhrifysgol Birmingham yn 2020.”

Yn y gynhadledd cyflwynwyd 2 brif araith, 67 papur, arddangosfa  bosteri, 2 boster ymchwil, cyngerdd derfynol a chinio’r gynhadledd.  Hefyd roedd cynrychiolaeth o’r archifau canlynol:

Archif Jazz Siena, yr Archif Jazz Genedlaethol (Prydain), Archif Jazz yr Alban, Tŷ Louis Armstrong (Efrog Newydd), Archif Jazz Rwsia, Treftadaeth Jazz Cymru, Casgliad Sefydliad Jazz Traddodiadol San Francisco ym Mhrifysgol Stanford, Llyfrgell Genedlaethol Norwy – adran Jazz, casgliadau Jazz llyfrgelloedd ac archifau Prifysgol Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Perfformio, Fienna.

Roedd rhai o brif ysgolheigion maes astudiaethau jazz yn bresennol yn cynnwys y prif siaradwyr Krin Gabbard a Gabriel Solis, yr Athrawon Catherine Tackley, Tim Hall, Nicholas Gebhardt, a Dana Gooley. Cyflwynodd yr awduron blaenllaw Stephanie Crease a John Gennari bapurau ac roedd golygydd a golygydd cyfres The History of European Jazz (Equinox Publishing, 2018), Francesco Martinelli ac Alyn Shipton yn bresennol.

Cymaint oedd ei llwyddiant, bydd Documenting Jazz yn parhau ar ffurf cynhadledd ym mis Ionawr 2020 ym Mhrifysgol Dinas Birmingham, un o brif ganolfannau ymchwil jazz y byd.

A hithau’n bianydd a hanesydd jazz, yn nyrs gynorthwyol a darlithydd prifysgol wedi ymddeol, dechreuodd yr Athro Wilson Dreftadaeth Jazz Cymru yn 1986. O ganlyniad i’w brwdfrydedd a’i hegni, mae’r elusen wedi tyfu’n adnodd hanesyddol ac addysgiadol gwerthfawr sy’n cofnodi’r rôl a chwaraewyd gan fenywod yn natblygiad cerddoriaeth jazz ar draws y degawdau. Bellach mae’r archif yn rhan o’r Drindod Dewi Sant Abertawe a’r Fonesig Cleo Laine yn Noddwraig arni.

dyfarnwyd gwobr Point of Light iddi am ei gwaith yn archifo hanes jazz yng Nghymru.  Mae’r prosiect yn cofnodi’r rôl a chwaraewyd gan fenywod yn natblygiad cerddoriaeth jazz ar draws y degawdau.

Ffurfiodd hefyd y Women Allstars Swing Band i fenywod yn unig, yr unig fand mawr i fenywod yn unig i’w sefydlu yn Abertawe er yr Ail Ryfel Byd. Mae’r band a’i gronfa o 25 o aelodau yn perfformio mewn digwyddiadau ledled Cymru, gan greu modelau rôl benywaidd i gerddorion jazz ifanc, benywaidd eu hedmygu.

Mae Treftadaeth Jazz Cymru yn ymwneud â phedwar maes penodol o weithgarwch: perfformio, archifo, ymchwil ac addysg.  Mae band swing Women in Jazz Allstars hefyd yn gysylltiedig â’r grŵp ac mae’n  perfformio’n rheolaidd mewn digwyddiadau yn Abertawe a thu hwnt.

Gwnaed yr Athro Wilson yn Athro Ymarfer yn y Drindod Dewi Sant yn ystod seremonïau graddio’r Brifysgol yn Abertawe ym mis Mehefin 2017.

Bu gan yr Athro Wilson ddiddordeb mewn cerddoriaeth jazz erioed ac mae’n perfformio’n rheolaidd yng nghlybiau a thafarndai Cymru yn bianydd jazz. Yn 2015 Dyfernir y teitl ‘Athro Ymarfer Anrhydeddus' i unigolyn i’w anrhydeddu a’i gydnabod, os yw wedi ennill bri academaidd a/neu broffesiynol yn y disgyblaethau hynny sy’n cyd-fynd â bwriadau strategol y Brifysgol.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk