Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol y Drindod Dewi Sant yn cynnal digwyddiad Merched mewn STEM mewn partneriaeth â Cyber Girls First


17.06.2019

Cynhaliodd Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Ddiwrnod “Cyber Girls First” yn natblygiad newydd y brifysgol yn SA1 Glannau Abertawe, i ysbrydoli mwy o bobl ifanc i fynd i mewn i feysydd yn gysylltiedig â STEM.

 

Croesawodd y staff ddisgyblion o ysgolion oedd yn cynnwys Ysgol Gyfun Bryn Tawe, Ysgol Gyfun Tregŵyr, Ysgol Dyffryn Aman, Ysgol Gymunedol Dylan Thomas, Ffynone House, Ysgol Gyfun Gellifedw ac Ysgol y Strade.

Cafodd y myfyrwyr gyfle i gymryd rhan mewn gweithdai, gan arddangos yr amrywiol feysydd o fewn TG a Chyfrifiadura ac amlygu’r cyfleoedd gyrfaol.  Yn ogystal roedd y digwyddiad yn cynnwys sgwrs ryngweithiol gan Robert Dowell. Treuliodd Robert 20 mlynedd yn y diwydiant TG, cyn ymuno â’r National Museum of Computing yn 2011 i ddod yn dywysydd ar gyfer y teithiau cyhoeddus ac addysgol. Dros y pum mlynedd ddiwethaf mae wedi darllen yn helaeth am hanes cyfrifiadura i ennill gwybodaeth a dealltwriaeth eang am y diwydiant cyfrifiadura, ddoe a heddiw. 

Meddai Dr Kapilan Radhakrishnan, Prif Ddarlithydd yn Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol y Drindod Dewi Sant:  “Mae’r Drindod Dewi Sant wedi mynd ati i hyrwyddo addysg TG i ferched ysgolion uwchradd.  Rhoddodd tîm o staff a myfyrwyr o’r Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol amryw o weithgareddau ac adnoddau at ei gilydd i arddangos cyfleoedd ehangach a llwybrau gyrfa.  Rydym ni’n trefnu’r digwyddiad blynyddol mewn partneriaeth â Cyber Girls First.  Eleni daeth 83 o ddisgyblion o 13 o ysgolion i’r digwyddiad.  

"Technoleg Gwybodaeth a Chyfrifiadura yw un o’r sectorau sy’n tyfu’n fwyaf cyflym ac mae’n creu llawer o gyfleoedd cyffrous.  Mae’r diwydiant TG yn y Deyrnas Unedig yn wynebu prinder mawr o raddedigion a gweithwyr medrus. Mae bwlch mawr rhwng y rhywiau mewn swyddi technegol ar hyn o bryd ac mae'r Drindod Dewi Sant wedi ymrwymo i weithio gydag ysgolion, sefydliadau addysg bellach a diwydiannau i fynd i'r afael â’r bwlch hwnnw. Mae’r Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol yn cynnal diwrnodau ymweld yn rheolaidd ar gyfer merched oed ysgol uwchradd i ddangos amrywiol feysydd o fewn TG ac amlygu cyfleoedd gyrfa o fewn y maes.”

 

Two girls in green blazers laugh at the camera; one is holding a circuit board.

Meddai Pat Ryan, Sylfaenydd Cyber Girls First:  “Dyma’r ail ddigwyddiad i ni yn y Drindod Dewi Sant, ond yr un cyntaf i ni yn natblygiad newydd SA1 Glannau Abertawe, sy’n fendigedig.  Roedd e’n ddigwyddiad gwych a gwnaeth Kapilan yn siŵr bod popeth yn rhedeg yn ddidrafferth, sy'n dipyn o gamp gyda 83 o ddisgyblion ac agenda lawn.”

 

 

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk