Ysgol Fusnes Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant yn cynnal Ysgol Haf Ryngwladol ar Gynaliadwyedd


29.05.2019

Y mis hwn, mae Ysgol Fusnes Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant wedi croesawu myfyrwyr o Saint Michael’s College, UDA i Ysgol Haf Ryngwladol ar Gynaliadwyedd.

Summer School St Michael's 1

Mae Saint Michael’s College wedi'i leoli yn nhalaith Vermont ar arfordir dwyreiniol Unol Daleithiau America. Cyrhaeddodd y myfyrwyr yng Nghymru ar ddydd Gwener, 17 Mai ar gyfer yr ysgol haf a oedd yn canolbwyntio ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Yn ystod eu hymweliad, cafwyd cyfle i glywed gan nifer o unigolion allweddol yn y maes cynaliadwyedd yng Nghymru megis Dr Jane Davidson, Dirprwy Is-ganghellor dros Gynaliadwyedd ac Ymgysylltu Allanol, Paul Allen (awdur Zero Carbon Britain) a David Thorpe (awdur One Planet Living a One Planet Cities).

Cawsant gyfle hefyd i wneud ymchwil bersonol a chymryd rhan mewn nifer o deithiau maes diddorol. Yn ystod y teithiau hyn, cafodd myfyrwyr gyfle i archwilio agweddau ar dechnoleg a chynaliadwyedd yn y Ganolfan Dechnoleg Amgen; yr amgylchedd hanesyddol yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ac Amgueddfa Lofaol Big Pit; tirwedd Cymru yn Llansteffan a mynyddoedd y Preseli a'r agweddau menter gymdeithasol yn Xcel Bowl, Caerfyrddin.

Yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin, cafwyd rhaglen o sgyrsiau gan staff academaidd ar agweddau o fusnes cynaliadwy fel yr economi gylchol. Cyflwynodd Dr Jane Davidson, cyn Weinidog Llywodraeth Cymru dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai, brif araith lle bu'n trafod ei thaith bersonol hithau o safbwynt arweinyddiaeth gynaliadwy.

Dywedodd Dr Louise Emanuel, Ysgol Fusnes Caerfyrddin, a drefnodd yr ymweliad:

“Roedd Ysgol Fusnes Caerfyrddin yn falch iawn i groesawu myfyrwyr o Saint Michael’s College i Gampws Caerfyrddin. Roedd yn bythefnos wych a chawsom nifer o drafodaethau diddorol.

Gobeithiwn mai dyma ddechrau’r berthynas lle bydd ein myfyrwyr ni yn gallu elwa o raglenni cyfnewid gyda’r Coleg a chael y cyfle i ymweld â Vermont ar gyfer ymweliadau maes busnes cynaliadwy - rydym wrthi'n cynllunio hwn ar gyfer y flwyddyn nesaf.”

Summer School Llansteffan

Cafodd y myfyrwyr gyfle hefyd i dreulio hanner diwrnod yng nghampysau Llanbedr Pont Steffan ac Abertawe. Yn Llambed, treuliodd Dr Nick Campion brynhawn yn trafod y cysyniad o harmoni tra yng Ngholeg Celf Abertawe trefnodd Gwen Beynon symposiwm ar gelf a chynaliadwyedd, gan ganolbwyntio ar y nodau Lles.

Yn ystod eu hamser rhydd, ymwelodd y myfyrwyr â Dinbych-y-pysgod a threulio peth amser yn cerdded Llwybr Arfordir Cymru. Daeth eu hymweliad i ben gyda'r myfyrwyr yn cyflwyno eu gwaith hyd yn hyn.

Mae Jeffrey Ayres a Laura Stroup yn aelodau staff yn Saint Michael's College.  Ar ran y Coleg, dywedodd Laura:

“Dyma'r trydydd ymweliad mewn pedair blynedd a'n nod yw adeiladu ar y berthynas rhwng Saint Michael’s a’r Drindod Dewi Sant yn enwedig o safbwynt Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae prosiectau'r myfyrwyr yn ymwneud â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ac mae pob un ohonynt yn canolbwyntio ar wahanol agweddau ar gyfer eu hymchwil. Rydym wedi cael amrywiaeth o gyflwyniadau ar bob un o'r agweddau hyn ac rydym wedi gweld y rhain i gyd ar waith wrth i ni deithio i wahanol leoliadau yng Nghymru.”

Bydd staff o Ysgol Fusnes Caerfyrddin yn ymweld â Saint Michael’s College yn gynnar yn yr haf i ddatblygu memorandwm cyd-ddealltwriaeth ar gyfer rhaglen cyfnewid myfyrwyr. Bydd hefyd yn gyfle i gydweithio â staff y Coleg ar raglen astudio busnes cynaliadwy ar gyfer myfyrwyr o'r Drindod Dewi Sant.

Summer School Tenby

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663