Ysgol Fusnes Caerfyrddin yn y Drindod Dewi Sant yn lansio Tystysgrif Ôl-raddedig Llywodraethu Un Blaned


29.05.2019

Mewn cydweithrediad â David Thorpe, awdur a sylfaenydd y Cyngor Un Blaned, mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch iawn o lansio tystysgrif ôl-raddedig newydd mewn llywodraethu ‘Un Blaned’.

One Planet Governance 1

Dyfarniad Lefel 7 yw’r Dystysgrif Ôl-raddedig Llywodraethu Un Blaned, y gyntaf o’i bath yn y byd, a fydd yn darparu cyfle am ddatblygiad proffesiynol parhaus ym meysydd llywodraethu, gweinyddu a gwneud polisïau gwleidyddol, dinesig a chyhoeddus mewn modd cynaliadwy. O fewn y rhaglen, bydd myfyrwyr yn astudio ymagweddau moesegol a chynaliadwy at arweinyddiaeth a gweinyddiaeth wleidyddol, a fydd yn eu paratoi at natur a rôl newidiol gwleidyddiaeth a llywodraethu yn yr 21ain ganrif.

Lansiwyd y rhaglen newydd hon yn swyddogol mewn digwyddiad arbennig a gynhaliwyd ar gampws Caerfyrddin y Brifysgol heddiw (22 Mai). Roedd y digwyddiad hefyd yn gyfle i lansio llyfr newydd David Thorpe, ‘One Planet’ Cities: Sustaining Humanity within Planetary Limits, a fydd yn werslyfr allweddol ar gyfer y rhaglen tystysgrif ôl-raddedig newydd a chyffrous hon. Ac yntau’n arbenigwr rhyngwladol o fri ar faterion cynaliadwyedd, bydd David Thorpe hefyd yn diwtor ar y rhaglen newydd. Yn dilyn y digwyddiad lansio, meddai David:

“Roeddwn i wrth fy modd i gael fy ngwahodd i lansio fy llyfr newydd yn swyddogol yma yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin ac i gefnogi lansio’r rhaglen newydd, gyffrous Llywodraethu Un Blaned. Mae fy llyfr diweddaraf yn gysylltiedig â f’ymgyrch newydd i ddinasoedd ddatgan uchelgais i leihau eu hôl troed ecolegol fel ymateb i’r cyd-argyfyngau hinsawdd a difodiant, ymgyrch rwyf yn ei rhedeg gyda’r Global Footprint Network. Hefyd mae’n dilyn ymlaen o fy llyfr blaenorol ‘The One Planet Life’, sy’n llawlyfr i’r hyn y gall unigolion a chartrefi ei wneud i leihau eu hôl troed ecolegol a byw’n ysgafn ar y ddaear.

Bydd y llyfr hwn hefyd yn cael ei ddefnyddio’n werslyfr allweddol ar gyfer y dystysgrif ôl-raddedig newydd rydym wedi’i lansio yma heddiw. Y dystysgrif ôl-raddedig newydd hon yw’r gyntaf yn y byd a bydd yn helpu i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr llywodraethol, dinesig a sifil yn y ffyrdd o feddwl a’r offer sydd eu hangen i wneud penderfyniadau strategol a chyfannol hirdymor mewn perthynas â llywodraethu.”

One Planet Governance 2

Ychwanegodd Dr Louise Emanuel, Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer BA Rheolaeth Busnes yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin:

“Mae’n bleser mawr gennym lansio’n swyddogol y Dystysgrif Ôl-raddedig newydd mewn Llywodraethu Un Blaned heddiw. Mae meddwl yn gynaliadwy ac yn foesegol wrth wraidd ein rhaglenni a bydd y cwrs hwn yn archwilio natur yr heriau strategol, ecolegol a chymdeithasol hirdymor sy’n wynebu’r blaned, a’r strategaethau a’r offer gwahanol eu hanfod sydd ar gael ar hyn o bryd ac sy’n cael eu datblygu i ddiwallu’r heriau hyn.

Yn nodwedd arbennig o’r cwrs, bydd myfyrwyr yn cynnal astudiaeth fanwl o weithrediad ac effeithiolrwydd deddfwriaeth arloesol Cymru, sef Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Byddant yn dod i ddeall yr heriau cydberthnasol sy’n wynebu dynoliaeth, a bywyd yn gyffredinol, ar y Ddaear mewn perthynas â ffiniau planedol. Wedyn, byddant yn archwilio’n feirniadol yr offer, y safonau a’r fethodoleg a weithredir gan wahanol weinyddiaethau o gwmpas y byd, ar draws gwahanol sectorau, mewn perthynas â Nodau Datblygu Cynaliadwy a chyfrifo ôl troed ecolegol. Byddant yn ffocysu ar faes dethol ar gyfer astudiaeth achos ymarferol.

Cyflwynir y rhaglen trwy ein Rhith-Amgylchedd Dysgu ar-lein, lle caiff myfyrwyr fynediad at yr holl weithgareddau dysgu allweddol, adnoddau a’u grŵp dysgu drwy ddefnyddio’r offer a’r rhaglenni cyfathrebu rhyngweithiol diweddaraf.”

Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor Ymgysylltu Allanol a Chynaliadwyedd, a Chyfarwyddwr INSPIRE oedd yn croesawu David Thorpe i’r Brifysgol. Meddai:

“Roedd hi’n wych gweld David Thorpe yn ôl ar gampws Caerfyrddin unwaith eto. Mae David yn awdur a newyddiadurwr o fri ac yn siaradwr ysbrydoledig ym meysydd byw ‘un blaned’, ynni carbon isel ac effeithlonrwydd ynni ac roedd yn gyfle ffantastig i’n myfyrwyr a’n gwesteion glywed rhagor am waith hollbwysig David.

Byddwn i’n annog pawb i fynd allan a phrynu’i lyfr newydd. Un o’r prif heriau i’r rheini yn ein plith sy’n hyrwyddo byw Bywyd Un Blaned yw gwerthu’r cysyniad i’n ffrindiau a’n teuluoedd, ein cymdogion a’n cymunedau mewn ffordd sy’n dangos newid cadarnhaol o ran ffordd o fyw sy’n cyfoethogi’n hytrach na lleihau ansawdd ein bywyd ninnau a hwythau. Mae’r gymuned o bobl sydd eisiau byw bywydau un blaned yn tyfu bob dydd ar draws y byd. Drwy’r cyfryngau cymdeithasol, llyfrau, cyfarfodydd, fforymau a sgyrsiau go iawn a rhithiol, mae pob un yn rhoi cyngor ac awgrymiadau ar gyfer gwell ffyrdd o fyw. Bydd y cwrs newydd hwn yn cyfrannu at y drafodaeth barhaus hon.”

I gael manylion pellach ynghylch y rhaglen Tystysgrif Ôl-raddedig newydd, Llywodraethu Un Blaned, ewch i: https://www.uwtsd.ac.uk/pgcert-one-planet-governance/ 

One Planet Governance 3

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663