100 o fyfyrwyr yn elwa o ganolfan sgaffaldio newydd yn Abertawe


08.02.2021

Mae mwy na 100 o ddysgwyr wedi pasio trwy ganolfan sgaffaldiau Cymreig newydd yn ystod ei dri mis cyntaf. Mae’r ganolfan, sy’n werth £1.5 miliwn, wedi’i lleoli yng Nghanolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru yn Abertawe. Mae wedi hyfforddi unigolion sy’n ystyried swydd yn y diwydiant adeiladu ac wedi bod yn hwb lles dros dro i weithwyr gofal iechyd yn ystod pandemig COVID-19.

The £1.5 million training facility, at the Construction Wales Innovation Centre in Swansea, has both trained students looking to move into the sector and provided a temporary staff welfare hub during the Covid-19 pandemic.

Dywedodd Gareth Wyn Evans, Rheolwr Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru: “Mae gweithgareddau Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru wedi helpu cannoedd o gyflogwyr yn y diwydiant adeiladu’n barod ledled Cymru. Rydym yn darparu hyfforddiant o safon fyd-eang a rhaglenni pwrpasol ar gyfer y diwydiant hwn, sy’n bwysig dros ben i economi Cymru. 

“Yn y ganolfan sgaffaldio newydd, mae cyfleusterau ac arbenigedd blaenllaw ar gael, ac mae bellach yn golygu bod gan gyflogwyr yng Nghymru yr hyder i ddatblygu eu cyflogeion a recriwtio unigolion sydd newydd ymuno â’r diwydiant.”

Dywedodd Gareth Williams, Rheolwr Polisi Safonau a Chymwysterau CITB: “Mae’r ganolfan newydd hon yn darparu hyfforddiant er mwyn datblygu’r sgiliau hanfodol sydd eu hangen i gyflawni rhaglen ddatblygu uchelgeisiol Cymru dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Mae angen chwarter miliwn o recriwtiaid newydd ar ddiwydiant adeiladu Prydain yn ystod y pum mlynedd nesaf ac, am fod sgiliau sgaffaldio ymhlith y sgiliau hollbwysig sydd eu hangen, bydd y ganolfan hon yn helpu i ddiwallu’r angen hwnnw, yn ogystal â sicrhau y gall myfyrwyr hyfforddi’n lleol yn hytrach nag yn Lloegr.

“Agorodd y ganolfan yn ystod y pandemig ac, am fod y diwydiant adeiladu’n ddiwydiant allweddol, roedd yn bwysig bod CITB, Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru a’u partneriaid yn parhau i hyfforddi a pharatoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa ynddo. Er gwaethaf y cyfyngiadau symud, roedd llawer o fyfyrwyr i'w hyfforddi a digon o gwestiynau i’w hateb gan unigolion a oedd am ddilyn gyrfa lewyrchus yn y diwydiant.”

Cyn i’r ganolfan agor, roedd yn hwb lles i staff Ysbyty Maes Bae Abertawe. Roedd podiau lles wedi’u gosod er mwyn cynnig rhywle angenrheidiol lle gallai gweithwyr gofal iechyd fwyta ac ymlacio pan oedd y pandemig ar ei waethaf.

Mae tua 27 o fyfyrwyr wedi gorffen eu hastudiaethau yn y ganolfan ers iddi agor ym mis Hydref, ac mae 36 o fyfyrwyr yn ystyried astudio’r maes ymhellach. Am fod llawer mwy o fyfyrwyr yn gweithio tuag at eu cymhwyster sgaffaldio masnachol ar hyn o bryd, disgwylir y bydd tua 350 o fyfyrwyr yn mynd drwy’r ganolfan yn ystod ei blwyddyn gyntaf.

Er mai diben y ganolfan ar hyn o bryd yw hyfforddi prentisiaid a sicrhau eu datblygiad proffesiynol parhaus, bydd menter dysgu sgaffaldio’n cael ei lansio’r gwanwyn hwn a fydd yn helpu’r rhai sy’n ystyried newid gyrfa, gan gynnwys y rhai sydd wedi colli eu swydd oherwydd y pandemig, drwy roi cyfleoedd i weithio a chael hyfforddiant wedi’i gyllido.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk