ACADEMYDDION Y DRINDOD DEWI SANT LLAMBED YN CYHOEDDI CYFROL NEWYDD AR ‘YSBRYDOLRWYDD A LLESIANT’


09.04.2020

Mae cydweithwyr academaidd ar gampws Y Drindod Dewi Sant yn Llambed wedi croesawu cyhoeddiad llyfr newydd a gydolygwyd.

Spirituality and Wellbeing book release

Mae Spirituality and Wellbeing, a gyhoeddir gan Equinox, yn cyflwyno gwaith ymchwil newydd a diweddar sy’n canolbwyntio ar amrywiol ymagweddau rhyngddisgyblaethol at astudio profiad crefyddol ac iechyd, sy’n cynnwys cyfraniadau ysgolheigaidd gan nifer o academyddion blaenllaw.

Yr Athro Professor Bettina E. Schmidt a Dr Jeff Leonardi, cydweithwyr yn YDDS, yw’r cyd-olygyddion sy’n gyfrifol am y gyfrol newydd hon. Mae’r Athro Schmidt yn athro ym maes astudio crefyddon ac anthropoleg crefydd, ac mae’n gweithio’n bennaf ar ymagweddau damcaniaethol a methodolegol at astudio crefyddon yn ogystal ag ar wahanol agweddau ar grefyddon cyfoes. Ar hyn o bryd hi yw Llywydd y British Association for Study of Religions. Mae Dr Leonardi, Ymgynghorydd yr Esgob ar Ofal Bugeiliol a Chwnsela yn Esgobaeth Caerlwytgoed (Lichfield), sydd erbyn hyn wedi ymddeol, yn un o raddedigion Prifysgol East Anglia ac mae ganddo radd PhD mewn ymagwedd at Ysbrydolrwydd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Ei faes ymchwil yw cwnsela ac ysbrydolrwydd yn y DU. Ymhlith y cyfranwyr eraill mae Dr Thomas Jansen, Athro Cysylltiol mewn Astudiaethau Tsieineaidd a Dr Lymarie Rodriguez, darlithydd mewn Seicoleg, y ddau yn Y Drindod Dewi Sant.

Mae’r llyfr newydd wedi’i rannu’n bedair rhan lle mae’r golygyddion yn cyflwyno’r ddadl ar ysbrydolrwydd a llesiant ac yn rhoi diffiniad eang o ysbrydolrwydd ac yn dangos natur amlochrog llesiant a sut mae’n gysylltiedig ag ysbrydolrwydd. Yna, mae pob pennod yn adfyfyrio ar y testun yn ei ffordd unigryw ei hun, sy’n dangos natur ryngddisgyblaethol y pwnc. Mae’r awduron yn cynrychioli ystod eang a chyfoethog o ddisgyblaethau gan dynnu ar amrywiaeth o safbwyntiau. Mae’r penodau hefyd yn cysylltu’r ddadl ag amrywiol draddodiadau crefyddol gan gynnwys Cristnogaeth, Bwdhaeth, Crefydd Affro-Frasiliaidd, Ysbrydegaeth a hyd yn oed profiadau paranormal a wnaiff hybu’r adfyfyrio ar y cysylltiad rhwng ysbrydolrwydd a llesiant.

Mae’r Athro Schmidt yn esbonio’r cymhelliant sydd y tu ôl i’r llyfr newydd. “Mae’r diddordeb mewn ysbrydolrwydd a llesiant yn cynyddu. Er hynny, y mae prinder ymchwil yn y maes hwn, yn enwedig o safbwynt nad yw’n un meddygol. Mae’r llyfr hwn yn dangos sut caiff y berthynas rhwng llesiant ac ysbrydolrwydd ei hastudio mewn nifer o amrywiol ddisgyblaethau gan gynnwys astudiaethau crefyddol, diwinyddiaeth, anthropoleg, seicoleg a hanes. Rydym yn ddiolchgar dros ben i bawb a wnaeth gyfrannu at y llyfr ac rydym wrth ein boddau yn ei weld yn cael ei gyhoeddi.” 

Ychwanegodd Dr Leonardi: “Mae’n bleser mawr gennyf weld cymaint o ddiddordeb yn ein llyfr newydd  ac rwy’n gobeithio bydd y cynnwys yn werthfawr i’r sawl sydd â diddordeb mewn ysbrydolrwydd a llesiant. Rydym yn ymfalchïo yn y fersiwn terfynol ac fe hoffem roi diolch i Equinox am eu cefnogaeth. Ein bwriad yw lansio’r llyfr yn swyddogol yn hwyrach yn y flwyddyn”

I ddarganfod mwy am y cyhoeddiad newydd hwn, ewch i: https://www.equinoxpub.com/home/spirituality-wellbeing/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663