Adnodd Mandarin ‘dysgu i addysgu’ newydd sbon ar gyfer athrawon Ysgol Gynradd


15.02.2021

Mae Gweld Tsieinëeg: Dysgu Drwy Weld yn ymagwedd newydd at ddysgu Tsieinëeg Mandarin, a ddatblygwyd yn arbennig ar gyfer Cwricwlwm Newydd Cymru ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 gan Athrofa Confucius Y Drindod Dewi Sant.

See Chinese Visual Learning is a new approach to learning Mandarin Chinese, specially developed for the Welsh New Curriculum for Key Stage 2 by the UWTSD Confucius Institute.

Mae’r adnodd yn canolbwyntio ar Morgan, ei deulu a’i anifeiliaid anwes, ac mae’n cyflwyno deg pwnc deniadol. Mae’r adnodd yn cynnwys sut i ysgrifennu Tsieinëeg drwy ddefnyddio pinyin ­– yr wyddor Ladin a ddefnyddir i ddysgu sut i ynganu – yn ogystal â symbolau Tsieinëeg syml.  Mae’r ymagwedd unigryw hon at addysgu Mandarin yn defnyddio patrymau brawddeg â chod lliw hawdd eu dysgu y gellir mynd i’r afael â nhw’n rhwydd.

Wedi’i ddylunio i fod yn adnodd iaith Mandarin ‘dysgu i addysgu’ ar gyfer athrawon Ysgol Gynradd, mae’r adnodd hefyd yn gyflwyniad ysgafn a llawn hwyl ar gyfer disgyblion CA2.

Dywedodd Krystyna Krajewska, Cyfarwyddwr Gweithredol yn Sefydliad Confucius Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:
“Tsieinëeg Mandarin yw un o'r ieithoedd sy'n tyfu gyflymaf yn y byd. Bydd yr adnodd hwn yn darparu cyfleoedd newydd i bobl ifanc ddysgu iaith arall ac am ddiwylliant arall. Gobeithiwn y bydd y gwersi dysgu hyn o fudd i lawer o gymunedau ysgol na fyddent fel arall yn cael cyfle i astudio’r pwnc hwn.”

Gall athrawon samplo pedair wers ar-lein gyntaf Gweld Tsieinëeg: Dysgu Drwy Weld. Bydd yr adnodd llawn, sy’n cynnwys deg gwers PDF a thudalennau gyda lluniau, ar gael yn rhan o gynllun peilot y cwrs athrawon sy’n dechrau ar ddydd Llun 1 Mawrth (a gyflwynir drwy Teams). Mae’r adnoddau PDF Gweld Tsieinëeg ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â Saesneg.

Mae’r cwrs yn rhad ac am ddim ac yn cynnwys dosbarth un awr yr wythnos ar ôl ysgol dros bum wythnos. Bydd gan athrawon fynediad at yr adnoddau Gweld Tsieinëeg y gallant roi cynnig arnynt yn yr ysgol, neu fel adnodd dysgu o bell.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â k.krajewska@uwtsd.ac.uk neu ewch i weld gwefan Gweld Tsieinëeg: Dysgu drwy Weld.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076