Alumni i rannu profiad datblygu gyrfa gyda myfyrwyr mewn digwyddiad ar-lein


18.01.2021

Bydd graddedigion o raglenni Plentyndod, Ieuenctid ac Astudiaethau Addysg y Drindod Dewi Sant yn ymuno mewn digwyddiad ar-lein gyda myfyrwyr i rannu eu llwybrau gyrfa a thrafod sut maent yn defnyddio’r hyn a ddysgwyd ganddynt yn ystod eu cyfnod yn y Drindod Dewi Sant mewn amryw feysydd.

Early Years / Blynyddoedd Cynnar

Y nod yw dangos i fyfyrwyr y llwybrau gyrfa gwahanol sydd ar gael ar ôl graddio. Mae’r siaradwyr yn cynnwys graddedigion sydd wedi mynd ymlaen i fod yn athrawon; gweithwyr cymdeithasol; gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn ogystal â’r rheini sydd wedi mentro i fyd busnes gan agor eu meithrinfeydd eu hun.

“Mae’r digwyddiad bob amser yn llwyddiant mawr ac mae’n wych gallu croesawu graddedigion yn ôl i ddod i siarad â’n myfyrwyr cyfredol,” meddai Alison Rees-Edwards, darlithydd yn y Blynyddoedd Cynnar yn y Drindod Dewi Sant ac un o  drefnwyr y digwyddiad hwn, sy’n cael ei gynnal heno (18 Ionawr).

“Mae ein rhaglenni – sy’n cael eu cyflwyno ar gampysau’r Brifysgol yng Nghaerfyrddin ac Abertawe – yn archwilio’r cysylltiadau rhwng theori ac arfer gyda phwyslais cryf ar lesiant a datblygiad plant; hawliau plant; pwysigrwydd gwrando ar blant a pharchu eu syniadau a’u penderfyniadau, a’r hawl i blant ifanc gael mynediad at chwarae.

“Un o’r prif gwestiynau a ofynnir i ni, naill ai gan ddarpar fyfyrwyr, eu rhieni a myfyrwyr cyfredol hyd yn oed, yw at ba yrfa y gall ein graddau eu harwain. Felly yn hytrach na chlywed gennym ni mewn cyflwyniad, penderfynon ni rai blynyddoedd yn ôl i ehangu ein digwyddiad cyflogadwyedd blynyddol a gwahodd graddedigion sydd wedi mynd ymlaen i ddilyn llwybrau gwahanol - boed hynny mewn addysg, iechyd neu waith cymdeithasol, a gwahodd myfyrwyr cyfredol i glywed ganddyn nhw’n uniongyrchol.

“Mae gennym ni raddedigion a ddechreuodd yn Gynorthwywyr Cymorth Dysgu ac a ddewisodd ddilyn y llwybr dysgu hyblyg, ac ar ôl graddio gyda ni maen nhw wedi mynd ymlaen i wneud y cwrs TAR cyn mynd yn athrawon ysgolion cynradd llwyddiannus.  Mae eraill erbyn hyn yn darlithio yn y sector AU, ac yn datblygu myfyrwyr y dyfodol.  Yn ogystal mae gennym fyfyrwyr ar nifer o raglenni o fewn y ddisgyblaeth sydd bellach yn arweinwyr ac yn rheolwyr yn y sectorau addysg, cymdeithasol a gofal.

“Mae ein graddau yn agor nifer fawr o ddrysau ac weithiau mae camdybiaeth y gallwch ddilyn y llwybr addysg yn unig. Fodd bynnag, mae gennym raddedigion yn cymryd rhan sydd wedi mynd yn eu blaenau i fod yn arweinwyr mewn lleoliadau plentyndod cynnar, eraill mewn rolau hanfodol ym meysydd llesiant, diogelu ac ymchwil mewn awdurdodau lleol ac eraill yn ymwneud â’r sector gofal iechyd fel nyrsys a bydwragedd. Mae rhai myfyrwyr bellach hefyd yn rhan o’r system gyfiawnder gan gynnwys fel swyddogion heddlu. Yn ogystal mae gennym mam a merch sydd wedi bod yn llwyddiannus wrth agor eu meithrinfa ddydd eu hunain ar eu ffarm – a hyn i gyd yn dangos y cyfleoedd cyffrous sydd ar gael i raddedigion ein cyrsiau.

“Mae’r rhaglenni Plentyndod, Ieuenctid ac Astudiaethau Addysg yn cynnig amrywiaeth eang – er enghraifft ystod o raglenni gradd tair blynedd traddodiadol yn ystod y dydd, ynghyd â graddau min nos amser llawn cywasgedig llwybr carlam, astudiaeth min nos ran amser a darpariaeth atodol. Er enghraifft, yn achos y rhai sy’n gweithio yn y sector Blynyddoedd Cynnar neu’r sector ysgolion, mae astudio min nos yn golygu nad oes angen iddynt roi’r gorau i’w gwaith.  Golyga hyn eu bod yn gweithio amser llawn, ac yn astudio ar yr un pryd a bydd rhai hefyd yn magu teulu.  Mae’r noson hon gyda’n graddedigion yn hanfodol am ei bod yn dangos sut y gall myfyrwyr gydbwyso gwaith ac astudio, a pha mor llwyddiannus y gall ein graddedigion fod.  Mae cael modelau rôl sydd wedi bod mor llwyddiannus hefyd yn ysgogydd gwych, yn enwedig mewn blwyddyn heriol iawn fel hon i’r rheini ym maes gofal blynyddoedd cynnar a meysydd yn gysylltiedig ag addysg.

Mae’r cyn-fyfyrwyr fydd yn siarad â’r myfyrwyr yn raddedigion o’r rhaglenni Plentyndod, Ieuenctid ac Astudiaethau Addysg gan gynnwys naill ai’r cynlluniau gradd tair blynedd traddodiadol neu’r rhaglenni gradd hyblyg min nos.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk