‘Amser TMO’ - Cyfres o Bodlediadau newydd sbon Tîm dan 14 Clwb Rygbi Llanymddyfri


29.03.2021

Mae Canolfan S4C Yr Egin mewn cydweithrediad â Menter Dinefwr a Swyddog URC Ysgol Bro Dinefwr yn gyffrous i gyflwyno cyfres o bodlediadau newydd sbon sef ‘Amser TMO’ gan aelodau o dîm Dan 14 oed Clwb Rygbi Llanymddyfri.

 Amser TMO

Dros yr wythnosau diwethaf mae criw brwdfrydig o bobol ifanc o Glwb Rygbi Llanymddyfri wedi ymuno ar-lein a phrysur greu cyfres o bodlediadau yn cyfweld â phobol adnabyddus a sêr o fewn y byd rygbi gan gynnwys Marc Kinnaird, Dadansoddwr Perfformiad Cymdeithas Rygbi Cymru, Kieran Hardy sy’n chwarae i dîm 1af Cymru ac Aled Walters, Pennaeth Perfformiad Corfforol Tîm Rygbi Teigrod Caerlŷr.

Un o amcanion sefydlu Canolfan S4C Yr Egin oedd creu buddiannau ieithyddol, diwylliannol a chymdeithasol yn y de Orllewin a heb os mae’r prosiect arbennig hwn wedi cyflawni’r nodau hynny. Dywedodd Carys Ifan, Cyfarwyddwr Canolfan S4C Yr Egin

“Mae ein bywydau yn fwy dibynnol ar dechnoleg ac mae datblygu’r sgiliau angenrheidiol er mwyn rhannu ac adrodd ein straeon yn y Gymraeg ar-lein y tu hwnt o bwysig., Mae’r cynnydd ym maes podlediadau wedi bod yn aruthrol gyda 1.96 miliwn ohonynt ar gael ym mis Mawrth 2021. Mae’n bwysig bod lleisiau o Gymru i'w clywed a bod ein pobl ifanc wedi eu hyfforddi i greu cynnwys o safon yn adlewyrchu eu diddordebau. Diolch yn fawr i Llinos a’r partneriaid am roi profiad mor broffesiynol a dysgu sgiliau hanfodol i'r bobl ifanc.”

Mae’r prosiect o dan arweiniad Llinos Jones, Swyddog Prosiect Ymgysylltu Yr Egin ac yn cael ei gyllido gan ‘Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020’, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig wedi bod yn gyfle gwych i bobol ifanc ddatblygu sgiliau newydd, Meddai Llinos Jones:

“Dyma brosiect hynod gyffrous, sydd wedi rhoi cyfle i griw o fechgyn ifanc ddatblygu sgiliau cyfweld, recordio a golygu wrth ymwneud ag un o’u prif ddiddordebau, sef rygbi. Braf iawn ydi gallu uno dau fyd sydd yn ymddangos yn ddigyswllt. Mae afiaith y bechgyn tuag at y prosiect, i gael trafod rygbi mewn cyfnod ble nad oedd yn bosibl iddynt chwarae’r gêm wedi bod yn heintus. Wedi nosweithiau o sgwrsio a chreu, rydw i'n teimlo yn hynod o falch o waith y bechgyn, ac yn gobeithio yn arw fod y prosiect wedi ei ysbrydoli i barhau i greu yn ddigidol ac yn y Gymraeg yn y dyfodol.”

Roedd y criw yn ffodus iawn i gael cefnogaeth a phrofiad un o gymuned greadigol Yr Egin sef Marc Griffiths, Stiwdiobox, gyda’r recordio ac i roi’r cyfanwaith at ei gilydd yn 6 podlediad difyr iawn gydag arbenigwr rygbi ym mhob pennod. Mae’r prosiect wedi bod yn gyfle i gydweithio am y tro cynta’ gyda Swyddog Rygbi URC Ysgol Bro Dinefwr sef Tomas Marks:

“Mae'r cynhyrchiad yma o "Amser TMO" wedi ysbrydoli bechgyn Ysgol Bro Dinefwr a chlwb rygbi Llanymddyfri i ddysgu sgiliau technoleg ddigidol trwy rygbi. Mae'r prosiect wedi galluogi iddynt fagu sgiliau recordio, creu a chynhyrchu podlediadau. Hefyd maen nhw wedi cael y cyfle a’r fraint i gyfweld a sêr y gêm rygbi yng Nghymru. Maen nhw wedi dysgu am yrfaoedd gwahanol yn rygbi, megis hyfforddi, dyfarnu, dadansoddi, hyfforddi ffitrwydd a chael gwybodaeth euraidd am chwarae rygbi o safon ryngwladol a rhanbarthol gan Kieran Hardy a Jac Morgan. Dwi'n credu bod y prosiect arloesol yma yn ffantastig oherwydd mae wedi dod ag ysgolion, clybiau rygbi lleol, Yr Egin a’r mentrau iaith at ei gilydd Dwi'n edrych ymlaen yn astud at wrando arnynt cyn ac ar ôl i Gymru ennill y Bencampwriaeth!"

Mae’r Egin yn falch iawn i gefnogi gwaith arbennig y Mentrau Iaith yn Sir Gâr er mwyn datblygu a hyrwyddo’r Gymraeg, ac roedd yn wych medru cydweithio â Menter Dinefwr gyda’r prosiect yma. Meddai Linda Morris, Swyddog Datblygu’r Fenter:

"Mae'r prosiect "Amser TMO" wedi bod yn llwyddiannus dros ben ac roedd yn wych gallu cydweithio gyda’r Egin, Clwb Rygbi Llanymddyfri a URC i greu’r podlediadau yma. Roedd y criw o Glwb Rygbi Llanymddyfri yn hynod broffesiynol ac yn wych wrth holi'r cwestiynau i sêr y byd rygbi Cymraeg. Gobeithio fod y sesiynau yma wedi ysbrydoli’r bois ifanc i ddilyn eu breuddwyd o chwarae rygbi i Gymru, a phwy a ŵyr - efallai welwn ni ambell wyneb cyfarwydd ar gae Stadiwm y Principality mewn cwpwl o flynyddoedd!"

Mae’r podlediadau ar gael i'w clywed nawr ar Spotify ac mae modd i chi ei ddarganfod ar gyfryngau cymdeithasol Yr Egin.

Logos TMO

Nodyn i'r Golygydd

Am ragor o wybodaeth am y prosiect neu i drafod prosiectau a chyfleodd eraill sydd ar y gweill gyda’r Egin cysylltwch â Llinos Jones llinos@yregin.cymru / helo@yregin.cymru 

  • Mae’r Egin yn ganolfan fywiog a byrlymus sy’n gartref i bencadlys S4C yn ogystal â nifer o gw mnïau a sefydliadau sy’n gweithio o fewn y diwydiannau creadigol a digidol.
  • Mae’r ganolfan wedi’i lleoli ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin
  • Mae wrth wraidd y gymuned gyfan gan roi cyfleoedd i bobl leol fwynhau'r ganolfan, ei adnoddau a’i arlwy.
  • Dyma ganolfan sy’n dod â’r diwydiannau creadigol a chynnwys digidol at ei gilydd.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 07384 467076