Apwyntio Cydlynydd newydd yn yr Atom


27.01.2020

Dan Rowbotham o Langeitho yw Cydlynydd newydd Yr Atom, sef Canolfan Gymraeg tref Caerfyrddin.

Dan Rowbotham New co-ordinator appointed at Yr Atom

Graddiodd Dan o Brifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant yn 2016 gyda gradd mewn BA Perfformio cyn cael ei benodi yn Llywydd Grŵp Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant.  Yn ystod ei flwyddyn olaf yn y brifysgol bu Dan yn Llywydd Cenedlaethol Yr Urdd ac ef oedd enillydd Gwobr Merêd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2016. 

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae wedi bod yn cefnogi gwaith Canolfan Madog ar gyfer Astudiaethau Cymreig ym Mhrifysgol Rio Grande, Ohio. Yn ystod y cyfnod hwnnw bu’n dysgu Cymraeg mewn ysgolion ac arwain ar amryw o brosiectau cymunedol i ddathlu treftadaeth Gymreig yr ardal.  Ar yr un pryd, roedd hefyd yn dilyn gradd Meistr mewn Addysg: Celfyddydau Integredig (M.Ed. Integrate Arts.)

Wrth gychwyn yn ei rôl newydd yn yr Atom, dywedodd Dan:

"Rwy'n edrych ymlaen yn arw at arwain ar waith yr Atom, mae'n adnodd arbennig yng nghanol tref Caerfyrddin.

Rydym yn gobeithio parhau i ddenu ymwelwyr a defnyddwyr i'r ganolfan a thyfu ar yr hyn sydd yma eisoes. Mae'n hollbwysig ein bod yn meithrin a datblygu partneriaethau ar draws y dref er mwyn hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg a denu ymwelwyr a defnyddwyr newydd yn ogystal â'n ffrindiau sydd wedi ein cefnogi dros y pum mlynedd diwethaf.

Gobeithio’n wir y byddaf yn cael y cyfle i’ch croesawu i’r Atom yn fuan ac os oes gennych unrhyw syniadau ar gyfer y dyfodol neu am drefnu gweithgaredd neu ddigwyddiad yma, yna dewch am sgwrs a phaned!"

Agorwyd Yr Atom yn swyddogol yn Hydref 2015 wedi i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant brynu’r adeilad gyda chefnogaeth grant o Gronfa Fuddsoddi Cyfalaf Llywodraeth Cymru, er mwyn sefydlu Canolfan Gymraeg yng nghanol tref Caerfyrddin  Prynwyd yr adeilad hanesyddol hwn ar Stryd y Brenin ac aeth y brifysgol ati i’w weddnewid i gynnwys caffi ac amryw ystafelloedd er mwyn cynnal digwyddiadau cymdeithasol, hamdden a busnes ar gyfer y gymuned gyfan. 

“Mae’r Brifysgol yn edrych ymlaen yn eiddgar at weld Yr Atom yn datblygu ymhellach o dan arweiniad Dan,”  meddai Gwilym Dyfri Jones, Profost Campws Caerfyrddin, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a'r person a fu’n arwain ar y gwaith o sefydlu’r ganolfan ar Stryd y Brenin.  

“Yn gyn-fyfyriwr ac yn gyn-lywydd Undeb Myfyrwyr y Brifysgol, mae Dan yn gymeriad poblogaidd y mae ei frwdfrydedd dros y Gymraeg a’i diwylliant yn heintus. Gwn fod ganddo syniadau cyffrous ynghylch datblygu’r Atom i’r dyfodol ac edrychwn ymlaen at ei gefnogi fel y gall wireddu ei weledigaeth a, thrwy hynny, gryfhau lle’r Gymraeg ym mywyd beunyddiol Caerfyrddin.” atega Gwilym Dyfri Jones.

Nododd Carys Ifan, Cyfarwyddwr Canolfan S4C yr Egin, sydd â chyfrifoldeb strategol a gweithredol dros Yr Atom:

Rwy'n hynod falch ein bod wedi penodi Dan Rowbotham yn Gydlynydd yn yr Atom ac yn edrych ymlaen yn fawr at gydweithio gydag ef. 

“Rydym am weld tref Caerfyrddin yn datblygu’n dref wirioneddol ddwyieithog gyda’r Atom yn datblygu'n ffocws ar gyfer y Gymraeg yn y dref.  Mae rôl Dan yn allweddol wrth i ni geisio gwireddu’r nod hwnnw. 

Mae presenoldeb yr Atom eisoes wedi cael effaith gadarnhaol ar sefydliadau a busnesau eraill o fewn y dref wrth i ni weithio tuag at sicrhau bod yr iaith yn fwy gweladwy a chlywadwy yng Nghaerfyrddin."

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663