Arbenigwyr diwydiant byd-eang i rannu eu harbenigedd â myfyrwyr ym mhrosiect MADE Y Drindod Dewi Sant


07.09.2020

Bydd darlithwyr gwadd yn rhannu eu harbenigedd busnes arloesol â myfyrwyr drwy ddarllediadau byw ym mhrosiect MADE Y Drindod Dewi Sant yr hydref hwn.

Global industry experts to share expertise with students at UWTSD’s MADE project

Cyfres o raglenni yw MADE Cymru sydd wedi'u cynllunio i lywio sefydliadau drwy Industry 4.0 drwy ymchwil a datblygu cydweithredol a gwella sgiliau. Wedi ei Hariannu’n Rhannol/Llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Mae’r Drindod Dewi Sant yn cynnig cwrs Meistr Arloesi Rhyngwladol neu Welliant Busnes byrrach gyda Rheoli Arloesedd (Tystysgrif 40 credyd Lefel 7). Darperir y rhain drwy brosiect MADE Cymru ac maent ar hyn o bryd yn cael eu hariannu'n llawn ar gyfer busnesau cymwys. Caiff yr holl gyrsiau eu darparu drwy ddulliau dysgu ar-lein cyfunol ac fe'u cynlluniwyd i fod yn hyblyg.

Meddai Alan Mumby, darlithydd Rheoli Arloesedd MADE:"Gwyddom fod rheoli Arloesedd yn weithgaredd 'ar draws y sefydliad', mae'n rhaid iddo fod, fel arall, a’i roi'n blwmp ac yn blaen, nid yw'n gweithio'n iawn. Ond mae'n rhaid i ni dderbyn y gall lleoliad cymdeithasol-ddiwylliannol, gwleidyddol a daearyddol y sefydliad yr ydym yn gweithio iddo effeithio ar sgiliau, gwybodaeth a'n hagwedd tuag at arloesi hefyd. Felly, yma yng Nghymru efallai fod gennym ddealltwriaeth o arloesedd bersbectif sy’n nodweddiadol o ogledd-orllewin Ewrop? Mae’r Drindod Dewi Sant wedi gallu sicrhau gwasanaeth gwych o ddarlithwyr gwadd a fydd yn ymuno â'r myfyrwyr drwy ein darllediadau byw yr hydref hwn. "

Ymhlith siaradwyr gwadd bydd Dr Roger Griffiths, sy’n gweithio yn Dubai, a fydd yn trafod sut mae gan yr Emeraethau Unedig Arabaidd weledigaeth i fod yn arweinydd byd-eang ym maes arloesi.

Bydd Alice de Casanove, (Culture Evolution, Cyfarwyddwr Arloesi yn Airbus) sy’n wreiddiol o Ffrainc ond sydd bellach yn gweithio yn Washington DC yn traddodi dwy ddarlith. Y gyntaf ym mis Medi, pan fydd Alice yn rhinwedd ei swydd yn Gadeirydd cyfres ISO 56000 ar Reoli Arloesedd, bydd Alice yn cyflwyno ei hystyriaethau a'i hadfyfyrdodau ynghylch effaith y safonau hyn ar sefydliadau rhyngwladol yn ogystal ag ar yr ecosystemau arloesi byd-eang a lleol. Bydd Alice  hefyd  yn rhoi cipolwg ar sut y caiff arloesedd ei reoli yn Airbus, maes o law.

Mae Dr Gisele Raulik-Murphy a Darragh Murphy yn Strategwyr Dylunio sy’n gweithio yn Curitiba ym Mrasil,  a byddant yn trafod y berthynas rhwng ymarfer dylunio, rheoli a pherfformiad busnes, gydag astudiaethau achos o bob cwr o Dde America.

Bydd Dr Frank O'Conner o Cork, Iwerddon sy'n cael ei gydnabod fel un o brif leisiau'r byd am yr Economi Gylchol yn trafod modelau busnes cylchol a'u goblygiadau ar gyfer arloesi rhyngwladol.

Bydd Raghavendra Ramakrishna Kulkarni yn strategydd Arloesi sy'n gweithio i Bosch ar eu safle yn Frankfurt yn yr Almaen, yn rhannu sut mae Bosch yn rheoli arloesedd – gan ganolbwyntio ar Fframwaith Arloesi Bosch a sut mae timau arloesi yn bwysig i'r cwmni.

Bydd Dr Andrew Wynn strategydd Arloesi uchel ei barch arall yn Sbaen yn rhoi cipolwg i ni ar sut yr ydych yn rheoli portffolio Arloesi Rhyngwladol mewn sefydliad rhyngwladol. Treuliodd Andrew sawl blwyddyn yn gweithio yn Tsieina, felly rwyf wedi'i berswadio i ddod yn ôl eto ym mis Rhagfyr i roi golwg rhywun o’r tu mewn ar Arloesedd a Busnes yn Tsieina.

Ewch i: www.madecymru.co.uk neu anfonwch  e-bost i: MADE@pcydds.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk