Arddangosfa 3+9 – Troi problem yn gyfle creadigol


06.05.2020

Ar ddechrau’u semester olaf yn y brifysgol, ni fyddai unrhyw fyfyriwr wedi dychmygu’r amodau addasedig y byddent yn eu hwynebu wrth baratoi ar gyfer eu semester olaf o astudio.

Advertising and Brand Design students at Swansea College of Art UWTSD

Yn wreiddiol roedd y myfyrwyr Hysbysebu a Dylunio Brandiau yng Ngholeg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant wedi cynllunio i gynnal eu harddangosfa diwedd blwyddyn yn Theatr Volcano ar Stryd Fawr y ddinas ar 1 Mai. Fodd bynnag, yn sgil y sefyllfa fyd-eang sydd wedi datblygu dros yr ychydig fisoedd diwethaf, roedd yn anochel y byddai’n rhaid canslo hwn.

A hwythau bob amser yn ddyfeisgar, penderfynodd y myfyrwyr Hysbysebu a Dylunio Brandiau weld hyn fel cyfle yn hytrach na rhwystr. Drwy edrych o’r newydd ar y sefyllfa, maent wedi’i weld fel cyfle delfrydol i’r cwrs greu ei arddangosfa rithwir gyntaf. Bydd gwaith y myfyrwyr hefyd yn rhan o brif Arddangosfa Haf Rithwir Coleg Celf Abertawe ym mis Gorffennaf.

A hwythau eisoes wedi penderfynu ar deitl eu harddangosfa 3+9, mae’r myfyrwyr bellach yn gweithio ar ei thrawsnewid i fod yn ddigidol, fel y gellir ei mwynhau o bell, a goresgyn y cyfyngiadau symud presennol.  Yn hytrach na gweld hyn fel problem, maent wedi nodi nifer o fanteision allweddol sydd gan y sefyllfa i’w cynnig.

Ar wahân i allu gwneud y gwahoddiad yn un byd-eang bellach, a thargedu’r cyfarwyddwyr creadigol gorau ac arweinwyr y diwydiant, gallant hefyd wneud y gwahoddiad yn agored i bob gweithiwr creadigol ar y blaned. I ledaenu’r neges maent wedi creu ymgyrch ddoniol, ond perthnasol yn ddiwydiannol, ar y cyfryngau cymdeithasol sy’n tynnu sylw at fanteision ynysu.

Trwy roi sylw i’r diffyg rheidrwydd i wisgo ar gyfer y gwaith yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau symud, maent wedi cysylltu’r syniad hwn â pheidio â bod angen ‘gwisgo i fyny’ i fynychu eu Harddangosfa 3+9. Gan ddefnyddio’r hashnod #workfromhomewear ar eu ffrwd Instagram @_threeplusnine, maen nhw wedi bod yn diddanu eu cynulleidfaoedd gyda’u hymagwedd bersonol at y pwnc ac yn gwahodd eraill i ddilyn eu hesiampl.

Ac eithrio’r hiwmor, mae’r newid dynamig hwn mewn ymagwedd yn darlunio’u gallu i reoli newid strategol mewn amgylchiadau ansicr. Meddai Rheolwr y Rhaglen Martin Bush: “Hanfod unrhyw ymarferydd hysbysebu creadigol da yw’r gallu i addasu’n gyflym i sefyllfaoedd dieithr a newydd. Rydym yn falch iawn o’r modd maen nhw wedi mynd i’r afael o’r newydd ac yn ddi-dor â’u harddangosfa diwedd blwyddyn ac yn y broses maent wedi arddangos eu sgiliau i’r diwydiant. Golyga newidiadau enfawr yn y sector hysbysebu mai’r sawl sydd â’r gallu i esblygu fydd yn sicrhau’r llwyddiant mwyaf. Credaf fod ymagwedd hyblyg ein myfyrwyr yn arddangos eu meddwl creadigol dyfeisgar. Os na allwch chi ymweld â’r arddangosfa, fe ddown nhw â’r arddangosfa atoch chi.

Advertising and Brand Design students at Swansea College of Art UWTSD

Meddai’r myfyriwr trydedd flwyddyn, Dylan Davies: “Mae hysbysebu a brandio mor ddiddorol oherwydd i bob pwrpas nid oes unrhyw derfynau, gallwch gael syniad sy’n ymddangos yn rhyfeddol ac yn amhosibl ei wireddu, ond yn aml iawn dyma’r syniadau sy’n creu’r canlyniadau mwyaf trawiadol a chofiadwy. Dyna sy’n wych am y cwrs hwn, mae pawb yn cefnogi’i gilydd i greu’r darnau gorau o waith o fewn ein gallu ni i gyd, yn fyfyrwyr a darlithwyr fel ei gilydd.

Ychwanegodd Martin: “Ar ein cwrs rydym yn ymfalchïo ein bod yn ysbrydoli’n myfyrwyr i ddod yn arweinwyr meddwl yn y diwydiant hysbysebu.  Mae hyn yn dangos yn glir allu anhygoel ein myfyrwyr i reoli a ffynnu trwy newid.’

Bydd y wefan threeplusnine.co.uk sy’n cael ei chwblhau ar hyn o bryd yn mynd yn fyw ddydd Gwener 15 Mai. Bydd yn cyflwyno proffiliau a gwaith myfyrwyr, ynghyd ag ‘arddangosfa rithwir’ gyntaf y cwrs Hysbysebu Creadigol i bawb ei mwynhau, ble bynnag y maent yn y byd.

Advertising and Brand Design students

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk