Athro graddedig yn anfon 2,500 o feisorau at y GIG


05.05.2020

Mae Kate Thomas, a raddiodd mewn Dylunio Graffig o’r Drindod Dewi Sant, wedi ateb yr alwad brys i ddarparu cyfarpar diogelu personol i staff y GIG sy’n ymladd Covid-19 ar y rheng flaen.

UWTSD Graphic Design graduate Kate Thomas has answered the urgent call to provide personal protection equipment to NHS staff fighting Covid-19 on the frontline.

Astudiodd Kate Thomas am ei gradd yn y Drindod Dewi Sant, gan aros ymlaen i gwblhau cwrs TAR mewn Celf a Dylunio. Ers iddi raddio yn 2004, mae wedi bod yn gweithio yn Ysgol Gyfun Dŵr y Felin yng Nghastell-nedd, fel athrawes Ddylunio a Thechnoleg/Graffeg.

Fel cymaint o ysgolion eraill,  mae Dŵr y Felin wedi bod ar gau ac mae’n gweithredu’n unig fel cyfleuster gofal plant ar gyfer gweithwyr allweddol a phlant agored i niwed.  Roedd Kate yn ymwybodol o’r prinder cyfarpar diogelu personol (PPE) ymhlith staff y GIG a gweithwyr allweddol ar y rheng flaen a’r holl dystiolaeth sydd o hynny.  Aeth ati ar unwaith i ymchwilio i’r modd y gallai’r ysgol helpu i leihau’r prinder hwn.

Gyda chefnogaeth y Pennaeth, Penny Peet, cyfrannodd Kate a’i chydweithwyr eu harian eu hunain i brynu’r deunyddiau roedd eu hangen i wneud rhai cannoedd o feisorau gan ddefnyddio dulliau torri â laser ac argraffu 3D. Crëwyd y dyluniad gan ddau gwmni o’r enw Kitronik a Smoke and Mirrors. Rhoddwyd y cynnyrch cyntaf i Ysbytai Treforys, Singleton a Chastell-nedd Port Talbot, a meddygfeydd a chartrefi gofal lleol.

Wrth i’r galw gynyddu cawsant gefnogaeth gan gwmnïau lleol (Viscose Closures Ltd, Millennium Lasers) a thudalen GoFundMe a sefydlwyd gan Christian Roche. Yn sgil hyn cafodd yr ysgol ddigon o ddefnyddiau i wneud miloedd o feisorau. Fe wnaeth staff o amrywiol adrannau o fewn yr ysgol roi o’u hamser i helpu eu gwneud a’u dosbarthu. Hyd yn hyn maent wedi cynhyrchu a dosbarthu 2,500 o feisorau, mae’r rhain wedi’u hanfon i ysbytai’r GIG, cartrefi gofal, canolfannau meddygol a fferyllfeydd, nifer o elusennau lleol, Heddlu De Cymru, gofalwyr yn y cartref a chyfarwyddwyr angladdau.

Meddai Kate: “Ni feddyliais erioed ar ôl llunio ein 45 feisor cyntaf ar 2 Ebrill y byddai hyn yn y pen draw yn gwneud cymaint o wahaniaeth i staff y rheng flaen. Mae’r ymateb gan ddisgyblion, rhieni a’r gymuned ehangach wedi bod yn galonogol iawn ac yn brofiad cadarnhaol. Rydym yn falch i allu gwneud gwahaniaeth bach yn y ffordd orau a wyddom. Mae’n dangos grym y gymuned wrth iddi ddod at ei gilydd. Mae’r cyfuniad o radd mewn Dylunio Graffig a TAR wedi bod o gymorth mawr i mi i feddwl yn greadigol ac yn strategol wrth ddatrys problemau ac wrth addysgu – mae hyn wedi bod yn werthfawr iawn.” 

UWTSD Graphic Design graduate Kate Thomas has answered the urgent call to provide personal protection equipment to NHS staff fighting Covid-19 on the frontline.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk