Busnes argraffu 3D un o raddedigion y Drindod Dewi Sant yn helpu myfyrwyr a busnesau i ddod â syniadau’n fyw


11.02.2021

Mae un o raddedigion Dylunio Cynnyrch a Thechnoleg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn helpu myfyrwyr a busnesau i ddod â syniadau’n fyw.

Ken Pearce, who graduated from UWTSD in 2020 with a first-class degree, set up Lunia 3D after discovering the versatility of 3D printing while he was a student.

Fe wnaeth Ken Pearce, a raddiodd o’r Drindod Dewi Sant yn 2020 â gradd dosbarth cyntaf, sefydlu Lunia 3D ar ôl darganfod hyblygrwydd argraffu 3D pan oedd yn fyfyriwr.

Ym mis Ebrill 2020 dechreuodd ef a’i gariad, Georgia Hatton, gynhyrchu masgiau wyneb trwy argraffu 3D i ddiogelu gweithwyr gofal lleol rhag Covid-19.

“Gwnaeth hyn i mi sylweddoli bod gen i ddiddordeb angerddol mewn argraffu 3D a pha mor fuddiol y gall fod,” meddai. “Penderfynais ddechrau fy musnes fy hun, Lunia 3D. Yma rydyn ni’n cynnig pob math o wasanaethau o fewn y diwydiant argraffu 3D gan gynnwys modelu 3D, prototeipio cynnyrch, swp-gynhyrchu printiau a llawer mwy.”

Ar ôl chwe mis llwyddiannus o fasnachu, ffurfiodd Ken bartneriaeth â hen ffrind ysgol iddo, Yousef Ahmed, sydd â gradd mewn peirianneg. Maen nhw bellach yn rhedeg Lunia 3D gyda’i gilydd.

“Mae gan y ddau ohonom ddiddordeb mawr mewn argraffu 3D, ac roeddem yn meddwl ei bod yn gwneud synnwyr i ddod at ein gilydd i gydweithio,” meddai Ken.

Ers dod yn bartneriaid, maen nhw wedi ehangu’r busnes a bellach mae ganddyn nhw dros 10 argraffydd 3D sy’n gweithio bron bob awr o'r dydd a'r nos, saith diwrnod yr wythnos.

“Rydyn ni’n helpu busnesau ac unigolion i greu darnau unigol neu sypiau o gynnyrch pwrpasol y byddai’n rhaid eu gwneud dramor fel arfer, gan ddileu costau offer sy’n eithriadol o ddrud ac amserau cyflawni hir,” meddai Ken.

Fe wnaeth ef a Yousef hi’n flaenoriaeth hefyd i gynnig argraffu 3D fforddiadwy i fyfyrwyr.

Yn ehangach, mae Lunia 3D hefyd wedi gweithio i amrywiaeth eang o ddiwydiannau gan gynhyrchu darnau argraffedig 3D, yn cynnwys ceir clasurol, darnau gwaith coed, modelau pensaernïol, trenau bach a golygfeydd, propiau chwarae rôl (cosplay), darnau newydd, addurniadau cartref, ategolion ffasiwn a rhagor.


Un o’u hoff brosiectau hyd yma oedd creu casin trwy argraffu 3D ar gyfer fersiwn electronig o rygbi tag yn y Drindod Dewi Sant.

“Y briff oedd cynhyrchu fersiwn mwy gweledol a haptig o rygbi tag sy’n addas i bobl ag anableddau,” meddai Ken. “ Aethom ati i ddylunio a chreu casin i ddal batri, bwrdd cylched, goleuadau LED a motor dirgrynol. Pan dynnir y tag, mae’r uned yn dirgrynu ac yn fflachio golau i ddangos i’r defnyddiwr ei bod yn amser pasio’r bêl.”

Ken Pearce, who graduated from UWTSD in 2020 with a first-class degree, set up Lunia 3D after discovering the versatility of 3D printing while he was a student.

Mae Ken wrth ei fodd â pha mor gyflym mae Lunia 3D wedi tyfu ac mae’n edrych ymlaen at helpu rhagor o fyfyrwyr a busnesau i ddod â’u prosiectau’n fyw. Ychwanega fod ei astudiaethau yn y brifysgol wedi helpu ei baratoi i redeg ei gwmni ei hun.

“Fel myfyriwr yn y Drindod Dewi Sant a chyda nifer o flynyddoedd o brofiad yn y diwydiant, dwi wedi datblygu’n ddylunydd amryddawn, hyblyg, sy’n gwerthfawrogi ymarferoldeb cynnyrch, yn ogystal â ffurf,” meddai. “Mae gen i brofiad mewn nifer o brosesau dylunio, gan ddelio gyda chleientiaid yn uniongyrchol, deall eu hanghenion a darparu gwasanaeth proffesiynol o safon ar eu cyfer. Canolbwyntiais yn bennaf yn fy astudiaethau ar argraffu 3D a cheisio’i ymgorffori ym mhob prosiect posibl. Rhoddodd y brifysgol yr offer a’r hyder i mi ddechrau fy nghwmni fy hun.

“Fe wnes i fwynhau fy amser yn y Drindod Dewi Sant yn fawr iawn a byddwn yn gwneud y cyfan eto. Hoffwn ddiolch i Dr Peter Spring a Matthew Archer am fod mor wybodus a chefnogol. Mae bod yn Ddylunydd Cynnyrch cymwysedig wedi bod o gymorth mawr i mi yn y modd dwi’n cysylltu â chleientiaid o fewn y busnes newydd hwn. Dwi’n teimlo’n hyderus y gallaf gynnig nifer o ddatrysiadau a rhoi cyngor yn unol â hynny.

“Y profiad mwyaf pleserus o ran rhedeg Lunia 3D yw’r rhyddid i weithio gyda bron pob diwydiant,” ychwanega. “Mae’n anodd meddwl am un cymhwysiad na ellir ymgorffori argraffu 3D o’i fewn. Dwi’n gyffrous i weld pa brosiectau diddorol y byddwn yn eu helpu yn y dyfodol.”

Meddai Matthew Archer, cyn reolwr rhaglen Ken yn y Drindod Dewi Sant, ei fod wrth ei fodd i weld llwyddiant Ken:

“Roedd Ken yn fyfyriwr llawn cymhelliad, a oedd bob amser yn ymdrechu i wella ei ddealltwriaeth o ddylunio yn enwedig o fewn heriau technolegol; nid oedd byth eisiau cael ei guro, ac yn sgil y nodwedd honno datblygodd ac adeiladodd brototeip gweithredol o Argraffydd 3D cludadwy ar gyfer ei Brif Brosiect,” meddai. “Mae’r moeseg waith hon bellach yn cael ei hadlewyrchu yn ei gwmni Lunia 3D, sydd wedi gweld cyfle yn y farchnad ac sy’n dangos cynnydd mewn diwydiant cystadleuol.”

Ken Pearce, who graduated from UWTSD in 2020 with a first-class degree, set up Lunia 3D after discovering the versatility of 3D printing while he was a student.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk