Busnesau newydd myfyrwyr – Tanwydd economi’r dyfodol


04.05.2020

Fe’n gorfodwyd gan y Coronafeirws i ailddiffinio sut rydym ni’n gweithio a ac yn cysylltu â busnesau eraill. A thra bo sefydliadau mwy o faint wedi bod yn araf yn addasu i’r newidiadau yn y galw, y busnes bach sydd wedi arwain ar esblygu ac ymateb i’r pandemig byd-eang.

Performing Arts graduate and founder of Stage8group

Mae busnesau bach wedi gallu trawsnewid eu prosesau gweithredu i ymateb i’r newidiadau yn ymddygiad eu cwsmeriaid. Does ganddyn nhw ddim y gorbenion drud, prosesau gweithgynhyrchu caeth neu gyfalaf disymud sydd wedi profi’n gymaint o gyfyngiad i gyrff mwy sefydledig.

Bydd byd busnes yfory’n wahanol iawn, a bydd llawer o effeithiau economaidd Covid-19 yn gorfodi newid sylweddol. A bydd rhywfaint o’r newid hwn yn agor cyfleoedd i fusnesau bach. Bydd rôl cwmnïau newydd a BBaChau yn fwy hanfodol, gyda pharch newydd a chymorth yn cael ei gynnig i’n meddylwyr entrepreneuraidd.

Mae’r pandemig hefyd wedi dod â chenhadaeth gymdeithasol yn ôl i galon lawer o fusnesau. Yn hytrach na bod yn air cyffrous yn unig, erbyn hyn gallwn roi gwir ystyr iddo. Mae busnesau bach wedi dangos hyn gyda’u harallgyfeirio cyflym o ran cynnyrch - cynhyrchwyr dillad yn gwneud scrubs i’r GIG, distyllwr gin yn gwneud diheintydd dwylo. Ceir gwell gwerthfawrogiad o’r gymuned rydym ni’n gweithio ac yn byw ynddi. Bydd manteision prynu’n lleol mewn cyfnod lle mae cyflenwadau o dramor wedi’u cyfaddawdu’n gosod gwydnwch yn y cadwyni cyflenwi lleol.

Mae’r ffordd rydym ni’n cynnal busnes gyda phobl eraill yn fwy cynnil wrth i ni fynd ati i fabwysiadu technoleg; meddalwedd cynadledda fideo ar-lein, gwerthu ar Facebook ac Instagram, e-fasnach. Unwaith eto, mae’r busnesau llai wedi gallu defnyddio ac ymateb i hyn yn gynt ac yn rhwyddach.

Bydd ein myfyrwyr a’n graddedigion yn dechrau edrych am ffyrdd amgen o weithio. Gyda Covid-19 yn effeithio ar gyfleoedd cyflogaeth, bydd mwy o sbardun i ddechrau busnes bach, neu weithio fel unig fasnachwr. Efallai hefyd y gwelwn duedd at opsiynau gweithio cyfunol, gyda graddedigion yn dewis cyfuniad o waith rhan amser rheolaidd a hunangyflogaeth/rhedeg eu busnesau eu hunain.

Mae PCDDS bob amser wedi hyrwyddo busnesau newydd. Caiff ein myfyrwyr eu hannog yn gynnar i feddwl yn entrepreneuraidd am eu hastudiaethau - mae menter wedi’i wreiddio yn yr holl gyrsiau sydd ar gael. Hefyd ceir sgyrsiau gan entrepreneuriaid, gweithdai, sesiynau cynghori a hyd yn oed siop dros dro y gallan nhw ei harchebu i roi cynnig ar rai o’u syniadau (y Swigen Greadigol).

Rydym ni wedi bod yn sgwrsio â busnesau rhai o’n graddedigion i weld yr effaith arnyn nhw a sut maen nhw wedi addasu. Maen nhw hefyd yn rhannu awgrymiadau i helpu myfyrwyr eraill a allai fod yn meddwl am ddechrau busnes.

Alix Charles (gradd Celfyddydau Perfformio)

Alix Digital

alixdigital.com

“Diolch byth rydyn ni’n gweithredu’n bennaf ar-lein, felly mae gweithio gartref yn bosibl. I’n helpu ni, rydyn ni’n defnyddio mwy o alwadau fideo ar gyfer gwaith ymgynghori ac yn siarad yn rheolaidd. Mae’r cynlluniau ar gyfer y dyfodol agos yn ymwneud â helpu mwy o fusnesau a gwella’r gwasanaeth rydyn ni’n ei gynnig iddyn nhw. Mae’n drawiadol gweld gystal mae pobl wedi addasu i gynadleddau fideo a dysgu o bell drwy gyfnod Covid-19. Mae wedi dangos i fi bod modd cynnal hyfforddiant a chyfarfodydd gyda phobl unrhyw le; i lawr y ffordd neu mewn gwlad arall. Gyda hynny mewn cof, rwy’n gobeithio cynnwys mwy o hyfforddiant ac ymgynghori ar-lein lle bo’n bosibl.

Roeddwn i’n ffodus i weithio gyda chwmnïau marchnata gwych yng Nghymru cyn sefydlu fy musnes fy hun. Roeddwn i wrth fy modd gyda’r gwaith yn y cyfnod hwnnw, a fy hoff ran o’r swydd oedd helpu busnesau i lwyddo. Ond roedd gweithio i gwmnïau mawr yn golygu mai anaml oeddwn i’n gweithio gyda chwmnïau llai oherwydd nad oedden nhw’n aml ddim yn gallu ei fforddio - ond busnesau bach heddiw yw brandiau mawr yfory. Fy marn i oedd os oeddwn i’n gallu mynd fy ffordd fy hun a helpu cwmnïau llai i gael y marchnata haeddiannol, gallwn i wneud gwahaniaeth go iawn.”

Awgrymiadau Alix:

 • Parhewch i ddysgu. Pan fyddwch chi’n stopio dysgu, rydych chi’n stopio symud.
 • Mae pawb yn gwneud camgymeriadau (rwyf i yn bendant wedi). Mae hynny’n iawn cyhyd â’ch bod yn dysgu ohonyn nhw.
 • Cadwch gysylltiad. Mae rhwydweithio wedi bod yn rhan fawr o gynyddu fy musnes.
 • Rhowch egwyl i chi eich hun. Mae gweithio oriau maith yn swnio fel ffordd i symud ymlaen ond mae’n arwain at orwneud a dyw hynny ddim yn gynaliadwy.
 • Yn bwysicaf oll, pan fyddwch chi’n angerddol am rywbeth, dilynwch e. Angerdd yw beth sy’n ein gosod ar wahân i’r cyffredin. Rwy’n arbennig o hoff o’r dyfyniad ‘gwnewch beth rydych chi’n ei garu a fyddwch chi ddim yn gweithio’r un diwrnod’.
 • Martin Eastwood (gradd Technoleg Cerddoriaeth)

  Wide Variety Events & Marketing

  “Mae arwain cwmni digwyddiadau a chyfryngau wedi bod yn her oherwydd cafodd ein digwyddiadau i gyd eu canslo neu eu gohirio ar unwaith. Ond symudais i fy ffocws yn gyflym at beth y gallen ni ei wneud nawr i fod yn llwyddiannus. Ar yr ochr cyfryngau, ein prif wasanaeth yw rheoli marchnata digidol/cyfryngau cymdeithasol i helpu busnesau eraill gynyddu eu gwerthiant. Canolbwyntiais i ar farchnata ac ar unwaith cefais gleientiaid newydd i’r gwasanaethau hyn. Yr addasiad allweddol er mwyn sicrhau llwyddiant cleientiaid (a’n llwyddiant ni drwy brocsi) oedd newid ein targedu i wasanaethau anghenion gweithwyr llinell flaen sydd yn dal yn gyflogedig a phrofodd hyn yn llwyddiant enfawr. Gofynnais i mi fy hun beth oedd ei angen nawr ac yna es ati i’w ddarparu.

  widevarietymedia.com

  Ar hyn o bryd, fy ffocws yw tyfu’r cwmni a fy mharatoi fy hun i fynd i faes buddsoddi mewn eiddo diriaethol yn 2021. Mae gen i strategaeth creu cyfoeth ar waith ac yn canolbwyntio’n llwyr ar hyn nawr, yn taflu’r rhan fwyaf o fy egni i weithredoedd sy’n cefnogi hyn. Maes allweddol arall rwy’n gweithio arno yw twf parhaus fy mrand personol. Pan darodd Covid-19, un cam a gymerais ar unwaith oedd cysylltu â Irish Tech News ac rwyf i wedi sicrhau swydd ysgrifennu sy’n wych ac sy’n gadael i fi rannu fy ngwybodaeth a fy sefydlu fy hun yn awdurdod yn fy maes.

  Mae cyfleoedd ar gael ym mhob man, rhaid i chi chwilio amdanyn nhw, ac yn bwysicach, gweithredu. O siarad yn gyfannol ac er ei fod yn swnio’n ynfyd, rwy’n gwneud yn well nawr nag oeddwn i cyn i Covid-19 daro.”

  Awgrymiadau Martin:

  • Meddyliwch yn fawr, gallwch wneud cymaint mwy nag y credwch chi sy’n bosib.
  • Ewch amcani am y 5 mlynedd gyntaf. Mae angen i chi roi popeth sydd gennych chi a dim llai.
  • Peidiwch â rhoi’r gorau iddi, waeth beth sy’n digwydd – bydd pob entrepreneur yn wynebu rhwystrau a methiannau ar hyd y ffordd, ond y ffordd rydych chi’n delio gyda methiant sy’n diffinio a fyddwch chi’n llwyddiant, neu yn ddim ond ystadegyn arall.

Performing Arts graduate and founder of Alix Digital

Jay Smith (gradd Celfyddydau Perfformio)

Stage 8

stage8group.com

“Mae Covid-19 wedi cael effaith ddifrifol ar ein busnes ac effaith y byddwn heb os yn dal i’w deimlo am beth amser ar ôl codi’r cyfyngiadau. Dros nos peidiodd ein hincwm yn llwyr, ac roedden ni’n gwybod bod rhaid gwneud rhywbeth i gadw peth incwm a chadw cleientiaid. Cyn gynted ag y dechreuodd y cyfyngiadau symud roedd rhaid i ni addasu’n go gyflym i normal newydd ar gyfer y busnes, yn ogystal ag yn ein bywydau personol.

Penderfynon ni symud y dosbarthiadau ar-lein. Roedd hyn yn heriol iawn, gyda gwybodaeth dechnegol annigonol, ac annog cyfranogiad mewn cyfnod o ddryswch cymdeithasol llwyr a throsi ein gwaith o’r byd real i’r byd ar-lein, dyna’r peth anoddaf gan fod cymaint o’n gwaith yn yr ysgol theatr yn dibynnu ar weithio’n uniongyrchol gyda phlant.

Rydyn ni wedi penderfynu rhedeg dosbarthiadau a gweithdai ar-lein, gan weithredu telerau talu fel y mynnoch sy’n gweithio’n dda, mae’n cadw diddordeb a phresenoldeb ein myfyrwyr a dyna’r peth pwysig. Mae cyfleoedd wedi codi, nid y mwyaf proffidiol o bosib ond rydyn ni’n bendant wedi newid y busnes er mwyn parhau i weithio yn yr hinsawdd sydd ohoni ac yn y pen draw mae’r amser hwn wedi rhoi cyfle i ni wneud gwaith hanfodol yn ein gofod nad oedd gennym ni amser i’w wneud o’r blaen, uwchraddio ein cyfleusterau sy’n cynnig gwell gofod i ni pan fyddwn yn dod yn ôl a gofod mwy deniadol yn fasnachol hefyd. Mae’n rhoi amser i ni weithio ar ein model busnes, diweddaru cofnodion a gwneud gwaith gweinyddol pwysig. Mae ambell beth cadarnhaol am hyn on’d oes?

Rwyf i wedi bod yn gyflogedig, mewn swydd lefel gradd yn syth ar ôl PCDDS, ond roeddwn i wastad yn gwybod nad oeddwn i’n perthyn - mae gen i ysbryd entrepreneuraidd y tu mewn i mi. Mae’n anodd i mi gydymffurfio â chyfyngiadau swydd gyflogedig, yn enwedig os gallaf weld bod ffyrdd o wella pethau nad ydyn nhw’n cael eu dilyn. Roeddwn i am lwyddo, a dyna yw fy ysgogiad mewn busnes - roeddwn i am fod yn atebol am fy llwyddiannau bywyd fy hun. Mae’n ffordd anodd os ydych chi’n ei dewis, dwyf i erioed wedi gweld cyfnod mor anodd â hwn nawr, ond fe wn gyda’r agwedd a’r meddwl iawn y gall ac y bydd fy musnes yn goroesi. Roeddwn i am wneud marc yn y diwydiant rwy’n gweithio ynddo a does dim gwell ffordd na dod â gwasanaeth rydych chi wir yn credu ynddo i’r farchnad gan roi eich bywyd iddo’n llwyr.”

Awgrymiadau Jay:

 • Yn gyntaf peidiwch ag ofni – ofni dechrau, rhedeg neu fethu mewn busnes. Rwyf i wedi methu mwy o weithiau nag yr hoffwn gyfaddef, ond mae’n rhan o’r broses ddysgu.
 • Gosodwch nodau a gweithiwch yn ddiwyd i’w cyflawni.
 • Peidiwch â’ch cymharu eich hun â phobl eraill mewn busnes - credwch fi, dyma’r meddylfryd mwyaf gwenwynig i fod ynddo - rydych chi ar eich llwybr a’ch taith eich hun, felly daliwch ati, edrychwch ymlaen a pheidiwch ag edrych ar bobl eraill. Rhaid i chi ddeall eich marchnad ond peidiwch â bod yn obsesiynol am fusnesau eraill, bydd hynny’n lladd eich busnes chi.
 • Crëwch gysylltiadau ym mhob man - os ydych chi yn y Brifysgol, dyna’r lle gorau i ddechrau. Gwnes i gysylltiadau cadarn ac ystyrlon yn y Brifysgol gyda staff, myfyrwyr, ymwelwyr ac ati, a gallaf alw ar y rhain hyd heddiw, ryw 7 mlynedd ar ôl graddio, ac maen nhw’n dal i alw arnaf i. Os ydych chi i’ch gweld yn angerddol, gyda chymhelliad ac yn gweithio’n galed nawr, bydd yn talu ffordd i chi ym myd busnes.
 • Peidiwch ag ofni – mae gen i ddyfniad sy’n bwysig i fi, ‘beth yw’r peth gwaethaf allai ddigwydd? Fydd yr adar yn disgyn o’r coed? Na fyddan. Fydd y byd yn peidio â throi? Na fydd. Fydd rhywun yn marw o ganlyniad i beth rwy’n ei wneud? Na fydd.’ Os gallaf i ateb na i bob un o’r rhain rydych chi’n gwybod os aiff pethau o le, ac maen nhw’n siwr o wneud weithiau, dyw hi ddim yn ddiwedd y byd. Mae’n fy helpu i gymryd risgiau pwyllog, ac mae angen i chi wneud hynny mewn busnes. 
 • Gwnewch yn siŵr fod gennych chi rwydwaith gefnogol dda gartref - mae’n hanfodol! Heb gefnogaeth ryfeddol fy ngwraig fyddwn ni byth wedi dechrau’r busnes. Mae angen i chi gael pobl i’ch cefnogi gartref, byddwch yn gweithio oriau hir, yn defnyddio’r ystafell sbâr fel ‘swyddfa’ a defnyddio eich teulu fel carreg ateb i’ch syniadau. Mae angen i chi eu cael ar eich ochr chi gyda’ch uchelgais. Does dim rhaid iddyn nhw gytuno â phopeth a phob syniad - rydych chi eisiau gonestrwydd, ond mae angen iddo ddod o le o gefnogaeth a chariad.

  Os ydych chi’n fyfyriwr neu wedi graddio ac yn dymuno cael cyngor i ddechrau busnes (neu sgwrsio am eich syniadau) ebostiwch kathryn.penaluna@uwtsd.ac.uk

   

Music Technology graduate and founder of Wide Variety Events & Marketing

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk