Bydd cynhadledd newydd yn archwilio dulliau arloesol o sbarduno’r adferiad wedi Covid yng Nghymru


09.03.2021

Bydd cynhadledd newydd a gynhelir gan Ysgol Fusnes Caerfyrddin, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn archwilio strategaethau amgen ar gyfer adferiad economaidd a chymdeithasol wedi Covid yng Nghymru.

Carmarthen Campus

Cynhelir y digwyddiad Busnes Caerfyrddin: Cymru wedi Covid ar-lein ddydd Mercher 10 Mawrth o 1pm i 4pm ac mae’n agored i bawb.

Bydd siaradwyr o amrywiaeth o gefndiroedd yn rhoi eu safbwynt ynghylch sut gallai’r adferiad fod wedi Covid.  Mae’r pynciau’n cynnwys y rôl y gall entrepreneuriaid ei chwarae, sut gallai Llywodraethu Un Blaned ddarparu’r ateb perffaith i’r rheini mewn cymunedau gwledig, a sut gall “meddwl heb flwch” ysgogi dulliau amgen ar gyfer heriau cyfoes.

Y siaradwr cyntaf, David Thorpe, yw sylfaenydd/cyfarwyddwr y One Planet Centre ac yn gyd-sylfaenydd/noddwr y Cyngor Un Blaned. Mae’n gweithio fel ymgynghorydd, rheolwr prosiectau a siaradwr sy’n ysbrydoli ym meysydd cynaliadwyedd gwledig a threfol, rheoli ynni ac ynni adnewyddadwy.  

Mae’r ail siaradwr, Dinah Liversidge, yn helpu pobl i fynd o “feddwl tu allan i’r blwch”, i “feddwl heb flwch”.  Mae’n credu bod y dull hwn wedi’i galluogi i oresgyn nifer o heriau iechyd difrifol, ac yn arbennig damwain ffordd a arweiniodd at un mlynedd ar ddeg mewn cadair olwyn, a llawdriniaeth fawr ar y galon yn 2013.  

Y siaradwr olaf, Dr Ben Reynolds, yw sylfaenydd a chyfarwyddwr yr asiantaeth adfywio greadigol Urban Foundry. Mae’i ddull yn defnyddio meddwl creadigol ar y cyd â dealltwriaeth ddamcaniaethol a meddwl entrepreneuraidd cadarn i ddatrys ystod o broblemau, o fentrau cymunedol bach i gynlluniau a rhaglenni cenedlaethol.  

Jessica Shore, cyfarwyddwr rhaglen yn Ysgol Fusnes Caerfyrddin, sy’n cynnal y digwyddiad, gyda chymorth tîm o wirfoddolwyr o blith y myfyrwyr.

Mae un o’r gwirfoddolwyr, Christine Joy, yn astudio am BA Anrh mewn Busnes a Rheolaeth ac fe’i symbylwyd i gymryd rhan am ei bod ar fin lansio’i busnes fach ei hun.

“Rwy’n awyddus i gynyddu fy ngwybodaeth a’m profiad o fewn cysylltiadau cyhoeddus a marchnata ac yn gobeithio cael profiad o roi digwyddiadau ac ymgyrchoedd hyrwyddo at ei gilydd, yn ogystal ag ehangu ar fy ffynonellau rhwydweithio,” meddai.  

Penderfynodd gwirfoddolwr arall, Peter Todorov, sydd hefyd yn astudio am BA Anrh mewn Busnes a Rheolaeth, gymryd rhan er mwyn cael profiad o drefnu digwyddiad.  

“Fy rôl i yn y gynhadledd yw’r dechnoleg sy’n cynnwys trefnu’r digwyddiad ar Microsoft Teams a delio ag unrhyw faterion technegol a allai godi cyn ac yn ystod y digwyddiad,” meddai.

“Rwy’n gobeithio cael gwell dealltwriaeth o weithio’n rhan o dîm a sut gall Cymru gael adferiad mewn byd wedi COVID drwy fyw’n gynaliadwy, gan archwilio syniadau “tu allan i’r blwch” ac adfywio creadigol.

Ychwanegodd Jessica Shore: “Mae Covid wedi cael effaith enfawr ar bobl Cymru.  Mae symud ymlaen yn hanfodol a gallai dilyn strategaethau amgen ddarparu atebion newydd ar ein cyfer.  Mae ein rhaglenni israddedig yma yng Nghaerfyrddin wedi’u seilio ar gynaliadwyedd ac mae’r gallu i ymateb i’r byd busnes sy’n newid byth a hefyd wrth wraidd ein harlwy.  Mae sut bydd Cymru yn gwella o’r pandemig yn bwysig i bob un ohonom, a bydd ein siaradwyr gwadd arbenigol yn cyflwyno’u mentrau ac yn trafod eu perthnasedd yn y dyfodol.  

“Bydd y gynhadledd yn cynnig cyfle i’r cynadleddwyr gymhwyso rhai o’r mentrau a drafodir yn y gynhadledd i’w busnesau, eu cymunedau a’u bywydau eu hun.  Meysydd allweddol yw adferiad entrepreneuraidd, egwyddorion Llywodraethu Un Blaned a meddwl heb flwch.

Gobeithio bydd y cynadleddwyr yn mwynhau’r cyflwyniadau a’r trafodaethau ac yn ystyried y rhain wedyn yn nhermau dull yr adferiad yng Nghymru wedi’r pandemig.”

I ymuno â’r digwyddiad cofrestrwch yma:  https://www.uwtsd.ac.uk/study-manangement-health/events/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk